29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.᾿Ιωάννου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ. (᾿Αποτομὴ Κεφαλῆς).
*
2.Θεοδώρας Θεσσαλονίκης.
3.᾿Αρκαδίου ᾿Επισκόπου ᾿Αρσινόης τοῦ θαυματουργοῦ
4.᾿Ιωσὴφ Σαμάκου τοῦ ἡγιασμένου τοῦ Κρητός. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
5.Θεοπίστης τῆς ἐν Αἰγίνῃ (Ε).
6.᾿Αναστασίου νεομάρτυρος Βουλγαρίας καὶ Σερβίας (1794) [εἰς τὸ (Σιν) ὁ λεγόμενος Ρωμαῖος ὁ καὶ ἐν Σινᾶ ἀσκήσας].
7.Πέτρου Πολυάνσκυ νεοϊερομάρτυρος, Μητροπολίτου Κρουτίτσης (1936) (Ρ) (ΡΔ).
8.᾿Αλεξάνδρου ἡγουμένου τοῦ Βὸς ἐν Γαλικίᾳ (ἀνακομιδὴ) (16ος αἰών) (Α).
9.Σέββι, Βασιλέως τῶν ᾿Ανατολικῶν Σαξόνων (694) (ΡΔ) (Κ).
10.Σαβίνης Ρωμαίας πατρικίας καὶ ἑτέρας Σαβίνης ἑλληνίδος μαρτυρησάσης ἐν Γαλλίᾳ (122) (Ρμ).