27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Ποιμένος τοῦ Μεγάλου (450).
2.Λιβερίου Πάπα Ρώμης (366).
3.῾Οσίου ᾿Επισκόπου Κορδούης τοῦ ὁμολογητοῦ (4ος αἰών 359) (Α) (ΡΔ) (Ρ) (Ε).
4.Εὐνούχου τοῦ Αἰθίοπος (Α) (ΡΔ) (Ρ) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
5.᾿Ανθούσης τῆς Νέας, μάρτυρος.
6.Φανουρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ νεοφανοῦς ἐν Ρόδῳ (Ε) (ΡΔ).
*
7.Κούσκα καὶ Νίκωνος τῶν ἱερομαρτύρων (1114).
8.Ποιμένος τοῦ Νηστευτοῦ τοῦ Κιέβου (12ος αἰών).
9.Ποιμένος Παλαιστίνης (602).
10.Πραϋλίου ᾿Αρχιεπ. ῾Ιεροσολύμων (422) (Α) (Γε).
11.Χρυσοστόμου Σμύρνης νεοϊερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἱερομαρτύρων (1922) (Ε) (ΡΔ) (᾿Ανεγνωρίσθη μόνον ὑπὸ τῆς ῾Ι. Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος) (Ε).
12.Μιχαὴλ (Βοσκρεσένσκυ) καὶ Στεφάνου (Νέμλωβ) νεοϊερομαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἐν Νίζνι-Νόβγκοροντ (1918) (ΡΔ).
13.Σάββα τοῦ Βενέφαλι (ΡΔ).
14.Θεογνώστου, Κυπριανοῦ καὶ Φωτίου Μητροπολιτῶν Μόσχας. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1479).
15.Καισαρίου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αρελάτων (Arles) Γαλλίας (543) (Κ) (Α) (ΡΔ).