26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.᾿Αδριανοῦ καὶ Ναταλίας μαρτύρων καὶ τῶν τριάκοντα τριῶν σὺν αὐτοῖς ἐν Νικομηδείᾳ (4ος αἰών).
2.᾿Αδριανοῦ πρίγκηπος καὶ μάρτυρος.
3.᾿Αττικοῦ καὶ Σισινίου μαρτύρων.
4.Τιθώη τοῦ ἐν Θηβαΐδι μαθητοῦ τοῦ Μεγάλου Παχωμίου (4ος αἰών).
*
5.Μαξίμου Β΄ ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Ιεροσολύμων τοῦ ὁμολογητοῦ (347) (Α).
6.᾿Ιβιστίωνος ἀσκητοῦ καὶ ὁμολογητοῦ τοῦ Αἰγυπτίου.
7.᾿Ιωάσαφ βασιλέως τῶν ᾿Ινδιῶν καὶ μοναχοῦ καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ βασιλέως καὶ μοναχοῦ ᾿Αβενὴρ (Ε) (Αθ) (Ρ) (ΡΔ).
8.Βαρλαὰμ μοναχοῦ τοῦ ἐν ᾿Ινδίᾳ, γέροντος ῾Αγίου ᾿Ιωάσαφ.
9.᾿Αδριανοῦ τοῦ ᾿Οντρουσὼβ (1522) [17/5 (1599) ἀνακομιδὴ λειψάνων].
10.Κυπριανοῦ τοῦ Στορογιὲφσκ (16ος αἰών).
11.᾿Αδριανοῦ τοῦ Οὐγκλὶτς μαθητοῦ ἁγίου Παϊσίου Οὐγκλὶτς (1504).
12.Μαρίας τοῦ Ντιβέγιεβο τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς (1931) (Α) (Ρ)
13.Ζέρ-᾿Ιακὼβ ῾Ιεραποστόλου Αἰθιοπίας (ΡΔ).
14.᾿Αδριανοῦ ἡγουμένου Ποσεκόνιγιε (Βολόγκντα) (1550).
15.Βασσιανοῦ τῆς Μονῆς ᾿Αλαρὺρ (17ος αἰών) (ΡΔ).
16.Ζεφυρίνου Πάπα Ρώμης (219) (Ρμ).
17.᾿Ηλιοῦ ᾿Επισκόπου Συρακουσῶν (664) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).