23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Λούπου μάρτυρος δούλου ῾Αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Θεσσαλονίκης (306).
2.Εἰρηναίου ᾿Επισκόπου Λουγδούνων (Μωοξ) ἱερομάρτυρος (202).
3.Σεβήρου, Μέμνονος (Κεντυρίωνος) μάρτυρος (καὶ 20/8).
4.Τριάκοντα ἐν Θράκῃ μαρτύρων.
5.Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (705).
6.Νικολάου τοῦ ἐν τῷ ῎Ορει Νεοταξίου Εὐβοίας, τοῦ Σικελοῦ μάρτυρος (Ε) (Α).
7.Εἰρηναίου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Σιρμίου (νῦν Οὐγγαρία) (Ε) (᾿Απ. Διακονία).
*
8.᾿Αντωνίου, ᾿Επισκόπου Σάρδεων (10ος αἰών) [Σιναϊτικὸς Κῶδιξ 631].
9.Χαραλάμπους τοῦ ἐν Καλυβιανῇ Κρήτης, ὁσίου (1788) (Κρητικὸν Πανάγιον).
10.Σαρμιανοῦ Καθολικοῦ Γεωργίας (774) (Α) (Γε).
11.Εἰρηναίου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Σιρμίου, ῎Ωρου καὶ ᾿Ωρόψιδος μαρτύρων (4ος αἰ) (Α).
12.Ποθεινοῦ ἢ Φωτεινοῦ ᾿Επισκόπου Λουγδούνων (Lyon) ἱερομάρτυρος (177).
13.Βίκτωρος Μασσαλίας (3ος αἰών) (ΡΔ).
14.Φλωρεντίου καὶ Εὐτυχίου Νουρσίας (547).
15.῎Εμπα (Ebba the younger) τῆς μικρᾶς ἡγουμένης τοῦ Κόλτινχαμ Νορθουμβρίας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ (870 ἢ 683) (Κ) (ΡΔ) [κατ᾿ ἄλλους 25/8].