22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.᾿Αγαθονίκου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ζωτικοῦ, Θεοπρεπίου, ᾿Ακινδύνου, Σεβηριανοῦ, Ζήνου καὶ ἄλλων-Νικομήδεια (4ος αἰών).
2.᾿Ανθούσης Σελευκείας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ μαρτύρων (298).
3.Εἰρηναίου, ῍Ωρ καὶ ᾿Ορόψιδος μαρτύρων (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
*
4.Εὐλαλίας τῆς Βαρκελώνης παρθενομάρτυρος (303) (Α) (ΡΔ) (Ε).
5.᾿Αθανασίου ῾Ιερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων Χαρισήμου καὶ Νεοφύτου (3ος αἰών).
6.᾿Ιουλιανοῦ μάρτυρος ἐν Συρίᾳ (4ος αἰ) (Α) (Αρ).
7.Μπογκολὲπ μοναχοῦ ἐν Οὐγκλίτς.
8.᾿Ισαὰκ τοῦ ἐν ῎Οπτινᾳ (1894).
9.᾿Εφραὶμ τοῦ Σελενγκίσκ νεομάρτυρος (1918).
10.᾿Ιωάννου (Βοστοργκρώφ) νεοϊερομάρτυρος (1918).
11.Γκόζραζντ (Πάβλικ) ᾿Επισκόπου τοῦ ἐν Πράγᾳ νεοϊερομάρτυρος (1942) (ΡΔ) [καὶ στὶς 4/9].
12.Συμφοριανοῦ τοῦ ᾿Ωτὲν (Autun) μάρτυρος (2ος-3ος αἰών) (Α) (Γ).
13.Ζίγκφριντ ἡγουμένου τοῦ Γουεαρμάουθ ᾿Αγγλίας (688) (Κ) (ΡΔ).
14.᾿Αριάδνης βασιλίσσης (Α) (Συναξαριστὴς Delehaye ὡς ἀναφέρεται στὸ ἁγιολόγιο Τσολακίδη, Χ.).
15.᾿Αλεξίου Πρωθιερέως (Μεντβέντκωφ) Ρώσσου ἐν Σαβοΐᾳ Γαλλίας (Ugines) τελειωθέντος (1934) (Οἰκουμ. Πατριαρχεῖον).