21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Θαδδαίου ἀποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ (44).
2.Βάσσης καὶ υἱῶν αὐτῆς, Θεογνίου, ᾿Αγαπίου καὶ Πιστοῦ μαρτύρων ἐν ᾿Εδέσσῃ (2ος αἰών).
*
3.᾿Αβραάμ, ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν προπατόρων (ΡΔ), (Γε) (Αρ) (Α)
4.Θεοκλήτης τῆς Θαυματουργοῦ ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (840)
5.῾Ησαΐου τοῦ ἐν ῎Αθῳ.
6.᾿Αλεξάνδρου ὁσίου τοῦ ἐν ᾿Ικονίῳ (Σιναϊτικὸς Κῶδιξ 631).
7.᾿Ισαὰκ νεοϊερομάρτυρος ἐν Χανὰκ Συρίας (Α) Αρ).
8.᾿Αθανασίου τοῦ Πατελάρου (Κρητικὸν Πανάγιον).
9.Δονάτου διακόνου, Ρωμύλου ἱερέως, Σιλουανοῦ διακόνου καὶ Βενούστου μαρτύρων ἐν Ρουμανίᾳ (Αθ) (ΡΔ) (Ρο).
10.Δοσιθέου τοῦ διδασκάλου ἐν Ρουμανίᾳ (1606) (ΡΔ) (Ρο).
11.᾿Αβραὰμ τοῦ ἐν Σμολὲνσκ καὶ ᾿Εφραὶμ μαρτύρων (1220) (1238).
12.᾿Αβραμίου τοῦ ἐπιμελοῦς ἐν Κιέβῳ τοῦ Θαυματουργοῦ (12ος-13ος αἰών).
13.Κορνηλίου ἡγουμένου νήσου Παλεόστροβ (Βαλαάμ) καὶ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ ᾿Αβραμίου (1420).
14.Μάρθας μοναχῆς ἐν Ντιβέγιεβο (1829) (Α) (Ρ).
15.᾿Αβίτου ᾿Επισκόπου Κλερμὸν Γαλατίας (594) (Α) (ΡΔ).
16.Πριβάτου ἀββᾶ ἐν Γαλλίᾳ (Μὰντ) (3ος αἰών) (Ρμ).