20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Σαμουὴλ Προφήτου (11ος αἰὼν π.Χ).
2.Φιλίππου ᾿Επισκόπου ῾Ηρακλείου, Σεβήρου, Μέμνονος καὶ ῾Ερμοῦ μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἐν Θράκῃ μαρτύρων (304).
3.῾Ηλιοδώρου καὶ Δάουζας ἐν Περσίᾳ μαρτύρων.
4.Φωτεινῆς τῆς ἐν Βλαχέρναις μάρτυρος.
*
5.Λουκίου συμβούλου μάρτυρος ἐν Κύπρῳ.
6.Ρηγίνου καὶ ᾿Ορέστου ἐν Κύπρῳ, μαρτύρων.
7.Θεοχάρους Νεαπόλεως μάρτυρος (1740) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
8.῾Ιεροθέου ᾿Αρχιεπισκόπου Οὐγγαρίας (᾿Αναγνώρισις ὑπὸ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τὸ 2000) (Α) (Ε).
9.Στεφάνου, βασιλέως Οὐγγαρίας (᾿Αναγνώρισις ὑπὸ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τὸ 2000) (Α) (Ε)
10.Φλιβέρτου ἐν Ζουμιὲζ (Jumièges) (685) (Α) (Γ).
11.῎Οσγουιν (Oswin) βασιλέως καὶ μάρτυρος (651) (Λ) (ΡΔ).