2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.᾿Ανακομιδὴ λειψάνου Στεφάνου Πρωτομάρτυρος (428).
2.Μαξίμου, Κουϊντιλλιανοῦ καὶ Δάδα Μαρτύρων ἐν Βουλγαρίᾳ (Δορυστόλῳ) (Α) (Β).
3.Φωκᾶ μάρτυρος (Ε).
*
4.Θεοδώρου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Δαρδανελλίοις (1690)
5.᾿Ιουστινιανοῦ βασιλέως (6ος αἰών) (Ε).
6.Βασιλείου Μακαρίου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (1552) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
7.Βασιλείου τοῦ Κουρμπὲνσκ (Λίμνης Κουρμπένσκ) (1472) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
8.Μάρκου τοῦ Μπελαβὶνσκ (Βολόγκντα) (1492) (ΡΔ).
9.Φριάρδου τῆς Βιντουμίττα ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλία) (573) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
10.Φωτοῦς (Φωτεινῆς) ὁσίας (Κυπριακὸν ἑορτολόγιον).