18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Φλώρου καὶ Λαύρου μαρτύρων ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (2ος αἰών).
2.῾Ερμοῦ, Σεραπίωνος καὶ Πολυανοῦ Ρώμης, μαρτύρων (2ος αἰών).
3.᾿Ιουλιανῆς μάρτυρος ἐν Στροβίλῳ.
4.Λέοντος Μύρων Λυκίας μάρτυρος.
5.Τεσσάρων ἀσκητῶν.
6.Γεωργίου Α΄ καὶ ᾿Ιωάννου Ε΄ πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως (674 καὶ 683).
7.᾿Αρσενίου τοῦ νέου, ἐν Πάρῳ (1877) (Α) (ΡΔ) (Ε).
*
8.Μακαρίου Κωνσταντινουπόλεως.
9.Βαρνάβα, Σωφρονίου καὶ Χριστοφόρου ἐν Σουμελᾷ.
10.Σωφρονίου ἐν ῾Αγίᾳ ῎Αννῃ ῎Αθῳ.
11.Ματθαίου νεομάρτυρος ἐκ Γερακαρίου Κρήτης (Κρητικὸν Πανάγιον).
12.῾Ιλαρίωνος, Διονυσίου καὶ ῾Ερμίππου μαρτύρων, Αἰμιλιανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ ἄλλων περίπου χιλίων μαρτύρων ἐν ᾿Ιταλίᾳ μαρτυρησάντων (4ος αἰών).
13.᾿Ιωάννου ἡγουμένου Ρίλας ἐν Βουλγαρίᾳ (946) [καὶ στὶς 19/10 κυρίως].
14.Χριστοδούλου τοῦ Γεωργιανοῦ (12ος αἰ) (Α) (Γε).
15.Αὐγουστίνου ἀρχιμανδρίτου μονῆς ᾿Οράνς, Νικολάου πρωθιερέως τοῦ Νίζνι Νόβγκοροντ καὶ 15 σὺν αὐτοῖς νεομαρτύρων (σύναξις) (ΡΔ).