15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.῾Υπεραγίας Θεοτόκου. (Κοίμησις).
*
2.Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου τοῦ ἐν Νόβγκοροντ ἡγουμένου (1550).
3.Χαρίτωνος.
4.Ταρσιζίου μάρτυρος ἐν Ρώμῃ (3ος αἰών) (Ρωμαϊκὸν ῾Ημερολόγιον Τόμος ΙΙΙ).
5.Χρήστου τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (ΡΔ).(῎Ισως ὁ ἴδιος μὲ τὸν τῆς Πρεβέζης 5/8).