13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Μαξίμου τοῦ ῾Ομολογητοῦ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (662).
2.Σεργίου καὶ Στεφάνου (εἰς ᾿Αποστ. Διακονίαν 12/8).
3.Εἰρήνης, Ξένης ἐν σχήματι, αὐτοκρατείρας Κων/λεως ἐξ Οὐγγαρίας (12ος αἰών) (Αθ) (ΡΔ) (Ρο).
*
4.Σερίδου Γάζης ὁσίου (6ος αἰών).
5.Δωροθέου Γάζης.
6.Δοσιθέου Γάζης.
7.Εὐδοκίας τῆς Αὐγούστης συζύγου Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ (460).
8.Κορωνάτου μάρτυρος.
9.Παμφίλου καὶ Καπίτωνος μαρτύρων (Α) (Ε).
10.῾Ιππολύτου μάρτυρος Ρώμης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 18 ἐν οἷς Κονκορδία, Εἰρηναῖος καὶ ᾿Αβούνδιος (258) (ΡΔ).
11.Τύχωνος τοῦ Ζαντὸνσκ ᾿Επισκόπου Βορονὲζ τοῦ θαυματουργοῦ (1783).
12.Μαξίμου Μόσχας τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων), (1547).
13.Βενιαμὶν Μητροπολίτου ῾Αγίας Πετρουπόλεως νεοϊερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων· Σεργίου ἀρχιμανδρίτου, Γεωργίου καὶ ᾿Ιωάννου, ἐν ἔτει (1922) (ΡΔ) (Ρ) [31/7 μὲ Π.Η.].
14.Ραδεγόνδης τοῦ Πουατιὲ βασιλίσσης τῶν Φράγκων (587) (Α) (ΡΔ) (Γ).