12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Φωτίου καὶ ᾿Ανικήτου μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ (305).
2.Παλάμωνος Αἰγυπτίου διδασκάλου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου.
3.Δώδεκα μαρτύρων στρατιωτῶν ἐν Κρήτῃ.
4.Κάστορος.
5.Παμφίλου καὶ Καπίτωνος μαρτύρων (Ρ) (ΡΔ).
6.Αἴγλωνος ἢ ᾿Αζλαουὲν ἐν ὄρει ἐλαιῶν ἀσκήσαντος (Α) (Αρ).
*
7.᾿Αλεξάνδρου ᾿Επισκόπου Κομάνων ἱερομάρτυρος (3ος αἰών).
8.Μουρεντὰχ ἢ Μουρντὰχ (Murtgh) πρώτου ᾿Επισκόπου Κιλάλας καὶ ἱδρυτοῦ τοῦ ᾿Ινισμάραιη (Innismurray) ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (6ος αἰών) (ΡΔ) (Κ).