10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.Σίξτου ἢ Ξύστου, Β΄ Πάπα Ρώμης.
2.Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, τοῦ ἐξ ᾿Αθηνῶν (258).
3.῾Ιππολύτου ἐν Ρώμῃ ἱερομάρτυρος (258).
4.῞Ηρωνος τοῦ Φιλοσόφου.
*
5.Φελισίμου καὶ ᾿Αγαπητοῦ ἱεροδιακόνων μαρτύρων (258).
6.Ρωμανοῦ τοῦ στρατιώτου μάρτυρος ἐν Ρώμῃ.
7.Λαυρεντίου ᾿Αντιοχείας καὶ τῶν σὺν αὐτῶ μαρτύρων (Α) (Αρ).
8.῝Εξ ἐν Λιβύῃ μαρτύρων.
9.᾿Αγαθονίκης παρθενομάρτυρος ἐν Καρχηδόνι (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
10.Λαυρεντίου τῆς Κολούγκα, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (1515) (Α) (ΡΔ) (Ρ).