21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.᾿Ιανουαρίου ᾿Επισκόπου Μπενεβέντου καὶ σὺν αὐτῷ μαρτύρων, Φαύστου, Προκούλου καὶ Σωσίου διακόνων, Ντεζιντερίου ἀναγνώστου καὶ Εὐτυχίου καὶ ᾿Ακουτίου λαϊκῶν ἐν Ποτσουόλι (305).
2.᾿Αλεξάνδρας μάρτυρος τῆς αὐτοκρατείρας, συζύγου Διοκλητιανοῦ καὶ τῶν ἀκολούθων αὐτῆς ᾿Απολλώ, ᾿Ισαακίου καὶ Κοδράτου (Ε) (Α) [στὸ (Ρ) (ΡΔ) στὶς 23/4].
3.Μαξιμιανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (434)
4.᾿Αναστασίου Σιναΐτου (Ε) (Α).
5.᾿Ισαακίου, ᾿Απόλλωνος καὶ Κοδράτου ἐν Νικομηδείᾳ μαρτυρησάντων (303) (Ρ).
*
6.Θεοδώρου Πέργης Παμφυλίας καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Φιλίππας καὶ τῶν μαρτυρησάντων σὺν αὐτοῖς Διοσκόρου, Σωκράτους καὶ Διονυσίου (Ρ) και (ΡΔ).
7.᾿Ιωάσαφ ὁσίου, τοῦ Σέρβου (Σ).
8.Νήφωνος, ᾿Επισκόπου Νόβγκοροντ ἐκ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1156) (ΡΔ).
9.᾿Αλεξίου τοῦ ἐν Μπορτσούρμᾳ (1848) (Α) (Ρ) (᾿Αναγνώρισις 2000).
10.Μπεοῦνο (Beuno) ἡγουμένου Κλύνογκ (Clynnog) Β. Οὐαλλίας (640) (Κ) (ΡΔ).
11.Θεοδώρου τοῦ Σαναξὰρ (1791) (᾿Ανεύρεσις λειψάνων ἐν ἔτει 1999) (ΡΔ) (Γε).
12.Καρόλου μάρτυρος (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου, χωρὶς πηγὲς τεκμηριωμένες).