6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Εὐτυχίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (582).
2.῾Εκατὸν εἴκοσι Περσῶν μαρτύρων (4ος αἰών).
3.Πλατωνίδος μοναχῆς ἐν Νισίβῃ (4ος αἰών-308).
4.Δύο ἐν ᾿Ασκάλωνι μαρτύρων.
5.Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου μοναχοῦ (1346) [καὶ 11/2 και 27/11 (Σιν) ἢ 8/8 (ΡΔ)].
6.Γενναδίου τῆς μονῆς Διονυσίου ῎Αθω νεομάρτυρος (1818) (ΡΔ).
7.Μανουήλ, Θεοδώρου, Γεωργίου, Μιχαήλ, Γεωργίου ἑτέρου, νεομαρτύρων ἐν Σαμοθράκῃ (1835) (Α) (Ρ).
8.Γρηγορίου Βυζαντίου μοναχοῦ τοῦ ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Μεγίστης Λαύρας, ἀσκήσαντος (1308) (Α) (ΡΔ).
*
9.Μεθοδίου ᾿Επισκόπου Μοραβίας, ᾿Ισαποστόλου φωτιστοῦ τῶν Σλαύων (885) (Κοίμησις, σύναξις 11/5)
10.῾Ιερεμίου καὶ ᾿Αχιλλείου πρεσβυτέρων, ἱερομαρτύρων.
11.Εἰρηναίου ἱερομάρτυρος Σιρμίου (Ρουμανία) (Ρο) (εἰς (Ε) 23/8).
12.Μπρύχαν (Brychum) Βασιλέως Ν. Οὐαλλίας (450) (Κ).
13.Φιλαρέτου τοῦ Παλέρμο τοῦ ἐξομολογητοῦ (1170) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο.).
14.Κοίμησις Σεβαστιανοῦ γέροντος Καραγκάντα (1966) (ΡΔ).
15.Κοίμησις ᾿Αρσενίου γέροντος τοῦ Βαλαὰμ (1853).