5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Κλαυδιανοῦ, Διοδώρου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων Σεραπίωνος, Παππίου, Βικτωρίνου, Βίκτωρος καὶ Νικηφόρου ἐκ Κορίνθου.
2.Θεοδώρας καὶ Διδύμου μαρτύρων.
3.Θεοδώρας μοναχῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ (892).
4.Θερμοῦ μάρτυρος.
5.Πομπηΐου μάρτυρος.
6.Ζήνωνος μάρτυρος.
7.Μαξίμου καὶ Τερεντίου μαρτύρων.
8.Πέντε παρθενομαρτύρων ἐν Λέσβῳ (Ε) (ΡΔ).
9.Γεωργίου νεομάρτυρος ἐν ᾿Εφέσῳ (1801).
*
10.Παναγιώτου νεομάρτυρος (1820) (Α).
11.Μάρκου ἀναχωρητοῦ ἐν ᾿Αθήναις (400).
12.᾿Αργυρῆς νεομάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει (1725) (Α) (ΡΔ).
13.῾Υπομονῆς ὁσίας (Βατοπεδινὸς Κῶδιξ 1104).
14.᾿Ιὼβ Πατριάρχου Μόσχας (1652) (Ρ) (ΡΔ).
15.Κωνσταντίνου νεοϊερομάρτυρος (Γκολοῦμπεφ) καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (1918) (ΡΔ).
16.Μπέκαν ᾿Ιρλανδίας (Κομμοδάτου. ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν νήσων).