3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Νικήτα ὁμολογητοῦ ἡγουμένου Μεδικίου (824).
2.᾿Ιωσὴφ ὑμνογράφου ἐν Σικελίᾳ (880) (Ε) [στὸ (Ρ) (ΡΔ) (Γ) εἶναι στὶς 4/4].
3.᾿Ελπιδοφόρου μάρτυρος (3ος αἰών).
4.Δίου, Βυθονίου καὶ Γαλικοῦ μαρτύρων (3ος αἰών)
5.᾿Ιλλυρίου Μυρσίνων μοναχοῦ (ἢ ᾿Ιλλυρικοῦ) ἐν Πελοποννήσῳ.
6.Παύλου νεομάρτυρος τοῦ Ρώσσου ἐν Κωνσταντινουπόλει (1683) (Α).
*
7.Θεοδοσίας καὶ Εἰρήνης μαρτύρων (304).
8.Οὐλφιανοῦ Τύρου (306) (ΡΔ).
9.Νεκταρίου μοναχοῦ ἐν Μπεζέτσκ (1492) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
10.Φὰρας (Ζαςε) ἡγουμένης τοῦ Φαρμουτιέ ἐν Γαλλίᾳ (7ος αἰών) (Α) (Γ) (Ρμ).
11.Σεραφεὶμ τῆς Βυρίτσας μεγαλοσχήμου (1949) (Α) (Ρ).