29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.᾿Ιάσωνος καὶ Σωσιπάτρου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς· Σατουρνίνου, ᾿Ιακισχόλου ἢ ᾿Ινισχόλου, Φαυστιανοῦ, ᾿Ιανουαρίου, Μαρσαλίου, Εὐφρασίου, Μαμίνου, παρθένου Κερκύρας καὶ Χριστοδούλου τοῦ Αἰθίοπος ἐν Κερκύρᾳ μαρτυρησάντων (Α) (Ε).
2.Ζήνωνος, Εὐσεβίου, Νέωνος καὶ Βιταλίου μαρτύρων, ὑπὸ ᾿Ιάσωνος καὶ Σωσιπάτρου προσηλυτισθέντων (Α) (Ε).
*
3.᾿Ιωάννου Καλοκτένους Μητροπολίτου Θηβῶν Βοιωτίας.
4.Νικηφόρου Σηβαζίας μοναχοῦ.
5.Θείγνιδος ἐν Κυζίκῳ καὶ σὺν αὐτῷ μαρτύρων (Ρ) (ΡΔ) [στὸ (Ε) στὶς 28/4].
6.Διοδώρου καὶ Ροδοπιανοῦ διακόνου μαρτύρων ἐν ᾿Αφροδισίᾳ ᾿Ανατολίας (3ος – 4ος αἰών).
7.Χιμπάτ-᾿Αλλὰχ μάρτυρος ἐν Δαμασκῷ (1229) (Α) (Αρ).
8.Νεομαρτύρων τῆς χώρας τῶν Λαζῶν (1620) (Α) (Γε).
9.Βασιλείου ᾿Επισκόπου ῎Οστρογκ (Ζαχουμίου) ἐν Μαυροβουνίῳ Σερβίας (16ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ) (Σε)
10.Στάνκο νεομάρτυρος ἐν Μαυροβουνίῳ τοῦ βοσκοῦ (1712) (Α) (Σε).
11.Στεφάνου πρώτου βασιλέως τῶν Σέρβων (1239).
12.Νεκταρίου τῆς ῎Οπτινα (1928) (ΡΔ).
13.Σεκουνδέλλας διακονίσσης ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλία) (Γ) (ΡΔ).