28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Θεόγνιδος, Ρούφου καὶ σὺν αὐτοῖς μαρτύρων ᾿Αντιπάτρου, Θεοστίχου, ᾿Αρτεμᾶ, Μάγνου, Θεοδότου, Θαυμασίου καὶ Φιλήμονος (3ος αἰών) (Α) (Ε) [στὸ (Ρ) καὶ (ΡΔ) στὶς 29/4].
2.Μέμνωνος θαυματουργοῦ (2ος αἰών) [στὸ (Ρ) καὶ (ΡΔ) στὶς 29/4]
3.Αὐξιβίου ᾿Επισκόπου Σόλης ἐν Κύπρῳ (ΡΔ).
*
4.᾿Ιάσωνος καὶ Σωσιπάτρου ἐκ τῶν Ο΄ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς (Ρ) (ΡΔ) [Στὸ (Ε) καὶ (Α) στὶς 29/4].
5.Δάδα, Μαξίμου καὶ Κουϊντιλιανοῦ καὶ λοιπῶν ἐν Δορυστόλῳ μαρτύρων (3ος αἰών).
6.Τιμπάλδου μάρτυρος ἐν Πανονίᾳ (3ος αἰών).
7.᾿Ιωάννου μάρτυρος ἐν Ρουμανίᾳ (Ε) (Α) [στὸ (Ρ) καὶ (ΡΔ) στὶς 29/4].
8.Κυρίλλου ᾿Επισκόπου Τουρὼφ (1183).
9.Κυριακοῦ ἐν Καργκοπὸλ (Βολόγκντα) μοναχοῦ (1462).
10.Κρόναν ἡγουμένου Ρόσκεα ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (7ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).