27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Συμεῶνος ᾿Επισκόπου ῾Ιεροσολύμων.
2.᾿Ιωάννου ὁμολογητοῦ τῆς Μονῆς τῶν Καθαρῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει (832).
3.Ποπλίωνος μάρτυρος.
4.Λολλίωνος τοῦ νέου μάρτυρος.
5.Εὐλογίου τοῦ Ξενοδόχου ἐν Κωνσταντινουπόλει (4ος αἰών) (Ε) (Ρ).
*
6.Νίκωνος ᾿Ιορδανίτου.
7.Σεραφεὶμ ᾿Επισκόπου Φαναρίου (ΡΔ).
8.᾿Ηλία (᾿Αρντούνη) νεομάρτυρος ᾿Αθωνίτου (1686) (ΡΔ).
9.Συμεῶνος νέου στυλίτου καὶ Γεωργίου ἀδελφοῦ αὐτοῦ (῾Ιεροσολυμιτικὸς Κῶδιξ Β΄).
10.Σάββα Σερβίας πυρπόλησις ἁγίων λειψάνων ὑπὸ Τούρκων (1595) (Α) (ΡΔ).
11.Στεφάνου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου ᾿Επισκόπου Βλαντιμὶρ Βολυνίας (1094).