24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.᾿Ελισάβετ τῆς Θαυματουργοῦ (540) ἢ (6ος-7ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
2.Σάββα Στρατηλάτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 70 στρατιωτῶν ἐν Ρώμῃ μαρτυρησάντων (272).
3.Παυσικράτους, Βαλεντίωνος ἢ Βαλεντίνου καὶ ᾿Ιουλίου ἐν Μοισίᾳ μαρτυρησάντων (228).
4.Εὐσεβίου, Νέωνος καὶ σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων Λοντίου, Λαγγίνου καὶ ἄλλων (303).
5.Δούκα τῆς Μυτιλήνης νεομάρτυρος (1752).
6.Νικολάου τῆς Μαγνησίας νεομάρτυρος (1776).
*
7.Θωμᾶ τοῦ Σαλοῦ ἐν Συρίᾳ (550) (Ρ).
8.Σάββα τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
9.᾿Αλεξίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Ιορέστου ἢ ᾿Ηλιοῦ καὶ Σάββα Μπράνκοβιτς Μητροπολιτῶν Τρανσυλβανίας ὁμολογητῶν ἔναντι τῶν Καλβινιστῶν (1657 καὶ 1683) (Α) (Ρο) (ΡΔ) (Σε).
11.᾿Ιωσὴφ ᾿Επισκόπου Μαραμοῦρες (Ρουμανίας) (Ρο) (Α).
12.᾿Αλεξάνδρου μάρτυρος ἐν Λυὼν (177) (Ρ) (ΡΔ) (Γ).
13.Γουΐλφριδ (Wilfrid) ᾿Επισκόπου ῾Υόρκης (Κ).
14.῎Εγκμπερτ τοῦ ἐν Λιντισφαὶρν (729) (Κ).
15.Μελίτου ἐν ᾿Αγγλίᾳ ᾿Επισκόπου Λονδίνου, ᾿Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας (624) (Κομοδάτου Χρ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).