23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου (303)
2.᾿Ανατολίου καὶ Πρωτολέοντος συμμαρτυρησάντων τῷ Γεωργίῳ (303).
3.Λαζάρου τοῦ Βουλγάρου νεομάρτυρος ἐν Περγάμῳ τῷ 1802 μαρτυρήσαντος (Α).
4.Γεωργίου τοῦ ἐν Σενκοὺρσκ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1462) (ΡΔ).
*
5.᾿Αλεξάνδρας τῆς αὐτοκρατείρας συζύγου Διοκλητιανοῦ (303) (Ρ) (ΡΔ) καὶ (21/4) (Ε) (Αθ).
6.Γεωργίου ἐν Πτολειμαΐδι νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Κύπρου (1752) (Α) (ΡΔ).
7.Θερινοῦ ἐν Βοθρότῃ μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Γλυκερίου, ᾿Αθανασίου τοῦ μάγου, Βαλερίου, Δονάτου ἐν Νικομηδείᾳ μαρτυρησάντων.
8.Γεωργίου (᾿Εγκορ) νεοϊερομάρτυρος τοῦ ἐν τῷ χωρίῳ Σπάς-Σεκριὰκ (1918) (ΡΔ).
9.᾿Απολλώ ἀκολούθου αὐτοκρατείρας ᾿Αλεξάνδρας συζ. Διοκλητιανοῦ μάρτυρος (8/12, 30/3, 21/4).
10.᾿Ισαακίου ἀκολούθου αὐτοκρατείρας ᾿Αλεξάνδρας συζ. Διοκλητιανοῦ μάρτυρος (23/4, 21/4).