22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Θεοδώρου Συκεώτου ᾿Επισκόπου ᾿Αναστασιουπόλεως (613).
2.Νεάρχου μάρτυρος.
3.Ναθαναὴλ ἤτοι Σίμωνος ζηλωτοῦ ἀποστόλου, Λουκᾶ καὶ Κλήμεντος.
*
4.Λεωνίδου ᾿Αλεξανδρείας (202) (ΡΔ).
5.Βιταλίου μοναχοῦ ἐν Γάζῃ (6ος-7ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
6.Βσέβολοντ (ἐν τῷ βαπτίσματι Γαβριήλ) πρίγκηπος Πσκόφ. ᾿Ανακομιδὴ λειψάνων (1834) (Ρ) (ΡΔ).
7.᾿Επιποδίου καὶ ᾿Αλεξάνδρου τῶν Λουγδούνων (Λυών) μαρτύρων (177) (Α).
8.Σωτῆρος μάρτυρος Πάπα Ρώμης (110) (Ρμ).
9.(Κοίμησις) Στεφανίδος μοναχῆς ἐν Κοσόβῳ Σερβίας (1945) (ΡΔ).
10.(Κοίμησις) ᾿Αθανασίου ᾿Αντρέλισβιτς ἐν ῎Ορελ (1967) (ΡΔ).
11.Κοίμησις Αἰκατερίνης τῆς ἐν Χριστῷ σαλῆς τῆς μονῆς Πιούχτιτσα ἐν ᾿Εσθονίᾳ (1968) (ΡΔ).