18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.᾿Ιωάννου τοῦ ᾿Ισαύρου μοναχοῦ (820).
2.Σάββα τοῦ Γότθου μάρτυρος (Α) [᾿Αναφέρεται σὲ ἄλλα ἑορτολόγια (Ρο) (ΡΔ) στὶς 12/4 καὶ 15/4].
3.Κοσμᾶ ᾿Επισκόπου Χαλκηδόνος καὶ μαθητοῦ αὐτοῦ Αὐξεντίου (815-820).
4.᾿Αθανασίας τῆς θαυματουργοῦ.
5.᾿Ιωάννου ἐξ ᾿Ιωαννίνων νεομάρτυρος (Α) (8/4 στὸ ΡΔ).
*
6.Εὐθυμίου τοῦ θαυματουργοῦ.
7.Ναυκρατίου τοῦ Στουδίτου μοναχοῦ.
8.᾿Ιωάννου Κουλικᾶ νεομάρτυρος.
9.Βίκτωρος, Ζωτικοῦ, Ζήνωνος, ᾿Ακινδύνου καὶ Σεβηριανοῦ ἐν Νικομηδείᾳ μαρτύρων (303) (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Ιωάννου καὶ ᾿Αθανασίου μοναχῶν ἐν Αἰγίνῃ (Ε).
11.᾿Ακακίου Β΄, ᾿Επισκόπου Μελιτηνῆς (4ος αἰών) [῾Αγιολόγιον Εὐστρατιάδου].
12.Πέτρου Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων (552) (Σιναϊτικόν, Γε).
13.Κυρίλλου Στ΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἱερομάρτυρος (1821), προστάτου Πυθίου. (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
14.Τουνόμ, ἐμίρη, ἐν ῾Ιεροσολύμοις μάρτυρος, (Πατρ. ῾Ιεροσολύμων), κατὰ τὴν τελετὴν τοῦ ῾Αγίου Φωτὸς ριφθέντος ἐκ τοῦ μιναρέ.
15.Χριστοφόρου καὶ ᾿Ιωσὴφ Διονυσιατῶν νεομαρτύρων (1818) (Α).
16.Εὐθυμίου φωτιστοῦ Καρελίας (Φιλανδίας), (1435) (ΡΔ).
17.᾿Αντωνίου καὶ Φήλικος (Felix) μοναχῶν της Μονῆς ῾Αγίου Νικολάου Καρελίας (ΡΔ).
18.Νικολάου νεοϊερομάρτυρος (1937) καὶ Βασιλείου (Ντερζάβιν) νεοϊερομάρτυρος (1930) καὶ τῶν λαϊκῶν μαρτύρων τῆς πόλεως Γκοροντὲτς παρὰ τῷ Νίζνι-Νόβγκοροντ (ΡΔ).
19.Βασιλείου Ρατισβίλι ἐν Γεωργίᾳ (13ος αἰὼν) (ΡΔ) (Γε).