17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Συμεὼν ᾿Επισκόπου Περσίδος καὶ σὺν αὐτῷ μαρτύρων ᾿Αβδεχάλα καὶ ᾿Ανανίου πρεσβυτέρων, Οὐσρχαζανές, Φουσικίου ἢ Πουσικίου, ᾿Ασκιτρέα καὶ ᾿Αζὰρ τοῦ Εὐνούχου καὶ ἑτέρων 1150 μαρτύρων. (344) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
2.᾿Αδριανοῦ μάρτυρος ἐν Κορίνθῳ (251).
3.᾿Αγαπητοῦ Πάπα Ρώμης (536).
4.Μακαρίου ᾿Επισκόπου Κορίνθου.
*
5.᾿Ακακίου ᾿Επισκόπου Μελιτηνῆς (433).
6.Ζωσιμᾶ μοναχοῦ τοῦ ἐν Σολόφκυ (Λευκῆς Θαλάσσης) ᾿Ανακομιδὴ λειψάνων. (1478).
7.Παϊσίου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ καὶ διορατικοῦ ἐν Κιέβῳ (1893) (Α) (Ρ).
8.᾿Εφραὶμ τῆς Μονῆς Μάρτσκβερι τῆς Γεωργίας (Ρ) (ΡΔ).
9.᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβίρ. (᾿Ανακομιδὴ ἀφθόρων λειψάνων) (1641) (Ρ) (ΡΔ).