15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Λεωνίδου ᾿Επισκόπου ᾿Αθηνῶν.
2.Βασιλίσσης καὶ ᾿Αναστασίας ἐν Ρώμῃ μαρτύρων, μαθητριῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου.
3.Κρήσκεντος τοῦ ἐν Μύροις μάρτυρος.
4.Θεοδώρου τοῦ Παυσιλύπου μάρτυρος.
*
5.᾿Αριστάρχου, Πουδεντίου καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν Ο΄ (Ρ) (ΡΔ).
6.᾿Ανανίου, Μητροπολίτου Λακεδαίμονος, ἱερομάρτυρος (1767) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
7.Εφραὶμ ᾿Επισκόπου ᾿Ατσκούρι Γεωργίας (Α) (Γε)
8.Μστισλάβου-Θεοδώρου ἐν βαπτίσματι, πρίγκηπος Κιέβου (1132).
9.Σουχία μάρτυρος ἐν ᾿Αρμενίᾳ-Γεωργίᾳ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Λουκιανοῦ, Πολυεύκτου Κοδράτου, ᾿Αντιόχου, ᾿Ιξόρωνος, Μέμμα, Φωκᾶ, Σεργίου, Δομητίου, ᾿Αδριανοῦ, Ζωσιμᾶ, Βίκτωρος, Θαλκισίου, ᾿Ιορδάνου, ᾿Αναστασίου, Θεοδώρου, ᾿Ιακώβου καὶ Θεοδοσίου. (2ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.Σάββα τοῦ Γότθου μαρτυρήσαντος ὑπὸ Βουζάου ἐν Βλαχίᾳ Ρουμανίας (372) (ΡΔ) [᾿Αναφέρεται καὶ στὶς 12/4 ἀπὸ τὸ (Ρο)].
11.Δανιὴλ τοῦ ᾿Αχὶνσκ Σιβηρίας (1843) (ΡΔ) (Ρ).
12.Ρουαντᾶν (Ruandhan) κτίτορος καὶ ἡγουμένου μονῆς Λόθρας ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (584) (Κ) (ΡΔ).
13.Πατὲρν ἢ Παντὰρν (Padarn) ἐν Νοτίῳ Οὐαλλίᾳ, (6ος αἰών) (Κ) (Γ).