16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.᾿Αγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας μαρτύρων ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (304).
2.Φήλικος (Φέλιξ), ᾿Ιανουαρίου καὶ σὺν αὐτοῖς μαρτύρων Φουρτουνάτου καὶ Σεπτίμου (Α).
3.Λεωνίδου, Χαρίεσσας, Νίκης, Γκαλεΐας ἢ Γαλανῆς, Καλλίστης ἢ Καλλίδος, Νουνεχίας, Βασιλίσσης, Θεοδώρας καὶ Εἰρήνης ἐν Κορίνθῳ μαρτύρων (258) (Ρ) (Α).
4.Εἰρήνης μάρτυρος (Α).
5.Μιχαὴλ νεομάρτυρος ἐν Βουρλᾷ Σμύρνης (1772) (Α) (ΡΔ).
6.Χριστοφόρου Διονυσιάτου μοναχοῦ – μάρτυρος ἐν ᾿Αδριανουπόλει (1818).
*
7.Νικήτα ᾿Αθωνίτου νεομάρτυρος (Α).
8.᾿Αγάθωνος, Εὐτυχίας, Κασίας, Φιλίππας ὁμολογητῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ (304) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
9.Θεοδώρας-Βάσσης μοναχῆς ἐν Νόβγκοροντ (1378) (Α).
10.Φρουκτουόσιδος ἐν Βράγᾳ ᾿Ιβηρίας (ΡΔ).
11.᾿Ιωάννου διὰ Χριστὸν Σαλοῦ ἐν Βερχοτούριγιε (1701).
12.᾿Εγκρατίας ἢ ᾿Εγκρατίδος παρθενομάρτυρος ἐν Σαραγόσᾳ ῾Ισπανίας (303 ἢ 304) (Ρμ).
13.Κοίμησις ᾿Αμφιλοχίου (Μακρῆ), γέροντος τῆς Πάτμου (1970).