14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.᾿Αριστάρχου, Πουδεντίου καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν Ο΄ (Ε) (Α).
2.᾿Αρδαλίωνος τοῦ μίμου καὶ μάρτυρος (4ος αἰών).
3.Θωμαΐδος μάρτυρος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (5ος αἰών) (Ε) (Α).
4.Δημητρίου Πελοποννησίου νεομάρτυρος ἐν Τριπολιτσᾷ (1803) (Ε) (Α).
*
5.Χριστοφόρου Σαββαΐτου μάρτυρος.
6.Κυριακοῦ ᾿Επισκόπου ῾Ιεροσολύμων (Ε) (Α).
7.Φιλίππου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Γάζης (῾Αγιολ. Εὐστρατιάδου σελ. 464) (Α).
8.Βακχύλου ᾿Επισκόπου Κορίνθου (2ος αἰών) (Α).
9.᾿Αζὰτ τοῦ εὐνούχου και τῶν σὺν αὐτῷ 1000 μαρτύρων ἐν Περσίᾳ (341) (Ρ) (ΡΔ).
10.Σεργίου (Τροφίμωφ) νεομάρτυρος καὶ ἑνὸς ἑτέρου σὺν αὐτῷ ἐν Νίζνι-Νόβγκοροντ (1918).
11.᾿Αντωνίου, ᾿Ιωάννου καὶ Εὐσταθίου τῶν ἐν Βίλνᾳ (Λιθουανίας) μαρτύρων (1347) (Α).
12.Μαρτίνου ὁμολογητοῦ, πάπα Ρώμης (Γ) (Ρ) (ΡΔ).