12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Βασιλείου ῾Ομολογητοῦ ᾿Επισκόπου Παρίου (8ος αἰών).
2.᾿Ανθούσης παρθένου Κωνσταντινουπολιτίσσης (801).
3.Μηνᾶ, Δαυΐδ καὶ ᾿Ιωάννου ἐν Παλαιστίνῃ, μαρτύρων (7ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
4.᾿Αρτέμωνος Λαοδικείας, ἱερομάρτυρος (303) (Α) [στὸ (Ρ) καὶ στὸ (ΡΔ) στὶς 13/4].
5.Δημᾶ καὶ Πρωτίωνος μαρτύρων (Α).
6.᾿Ακακίου Καυσοκαλυβίτου ἐν ῎Αθῳ (1730).
*
7.Σάββα τοῦ Γότθου μαρτυρήσαντος ὑπὸ Βουζάου ἐν Βλαχίᾳ (Ρουμανία) (372) (Ρο).
8.Σεργίου Β΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1019) (Γεδεών, Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον).
9.Νεοφύτου ἐγκλείστου τοῦ ἐκ Λευκάρων τῆς Κύπρου (12ος αἰών).
10.᾿Ισαὰκ ἡγουμένου Σπολέτο ᾿Ιταλίας (550) (Ρ) (ΡΔ).
11.Ζήνωνος ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Βερόνας (260) (Α).
12.᾿Αθανασίας ἡγουμένης (860) (Ρ) (ΡΔ).
13.Βασιλείου ᾿Επισκόπου Ρυαζὰν θαυματουργοῦ (Α).
14.Ταμάρας ἢ Θάμαρ βασιλίσσης Γεωργίας (13ος αἰών) (ΡΔ)[καὶ 1/5].