11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.᾿Αντίπα ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Περγάμου (92).
2.Φαρμουθίου ἀναχωρητοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών).
3.Τρυφαίνης καὶ Ματρώνας ὁσίων τῶν ἐν Κυζίκῳ (καὶ 31/1) (Αποστ. Διακονία).
*
4.Προκεσίου καὶ Μαρτινιανοῦ ἐν Ρώμῃ μαρτύρων (1ος αἰών) (Ρ).
5.᾿Ιωάννου μαθητοῦ Γρηγορίου Δεκαπόλεως(9ος αἰών).
6.Τρυφαίνης καὶ Ματρώνας ἐν Κυζίκῳ (῾Αγιολ. Εὐστρατιάδου σσελ.453) (Α).
7.Γεωργίου κτίτορος Μονῆς Χρυσοστόμου Κύπρου (1091) (τοπικὸς Κύπριος ἅγιος. Παρισινὸς Κῶδιξ 402).
8.Φιλίππου ᾿Επισκόπου Γορτύνης (2ος αίών) (Α) (Ρω).
9.Χαρίτωνος ἡγουμένου Ζυανζέμσκ (1509) (Α) (Ρ) [καὶ 20/1 καὶ 28/9.]
10.᾿Ιακώβου ἡγουμένου Ζελεζνοβορὸφσκ καὶ τοῦ συντρόφου αὐτοῦ ᾿Ιακώβου (1442) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Εὐθυμίου (1456) καὶ Χαρίτωνος (1509) ἐν Βολόγκντᾳ (Ζυανζέμσκ) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
12.Βαρσανουφίου ᾿Επισκόπου Τβὲρ (1576) (Ρ) (ΡΔ).
13.Καλλινίκου τῆς Τσέρνικα, ᾿Επισκόπου Ρίμνικου-Βιλσέα τῆς Ρουμανίας (1868) (Α) (Ρο).
14.Γκούθλακ ἐρημίτου ἐν Κρόουλαντ (714) (ΡΔ).