1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1.Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας (6ος αἰών).
2.Μακαρίου τοῦ Πελεκητοῦ ὁμολογητοῦ (830).
3.Γεροντίου καὶ Βασιλίδου μαρτύρων.
4.Εὐθυμίου τοῦ Σουζντὰλ (1404).
*
5.Μελίτωνος ᾿Επισκόπου Σάρδεων (177).
6.᾿Αχὰζ τοῦ δικαίου.
7.Πολυνείκους (Εὐχολόγιον ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, 1956).
8.᾿Αβραὰμ τοῦ Βουλγάρου μάρτυρος (1229) (Α).
9.Γεροντίου τοῦ Κιέβου, τοῦ κανονάρχου (14ος αἰών) (Α).
10.Βαρσανουφίου τῆς ῎Οπτινα (1913) (ΡΔ).
11.Μιχαὴλ (Μίσα), τοῦ διὰ Χριστοῦ Σαλοῦ νεομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1931) (ΡΔ).
12.Μακαρίου ᾿Επισκόπου νεοϊερομάρτυρος τοῦ ἐν Ρωσσίᾳ, μονῆς Ρωμανοῦ, πλησίον τῆς Λέζνα (1944) (ΡΔ).
13.᾿Ιωάννου ὁσίου Σκιαβτέλι τοῦ ἐν Γεωργίᾳ (Α) (Γε).
14.Βαλερίου τοῦ ἐν Πικαρδίᾳ τῆς Γαλλίας (619 ἢ 622) (Ρμ).