Επεξηγήσεις συντομογραφιών

 • (Α) ᾿Αθωνικὸν (Σιμωνόπετρας-γαλιστί, ἀγγλιστί. ῾Ελληνιστί [ἴνδικτος].)
 • (Αλ) ᾿Αλβανικὸν ῾Εορτολόγιον
 • (Αρ) ᾿Αραβικὸν ῾Εορτολόγιον
 • (Β) Βουλγαρικὸν ῾Εορτολόγιον
 • (Γ) Γαλλικὸν ῾Εορτολόγιον
 • (Γε) Γεωργιανὸν ῾Εορτολόγιον
 • (Ε) ῾Ελληνικὸν ῾Εορτολόγιον (Οἰκουμ. Πατριαρχεῖον, ᾿Εκκλησία ῾Ελλάδος, Κύπρου καὶ Κρήτης)
 • (Κ) Κελτικὸν ῾Εορτολόγιον
 • (Π) Πολωνικὸν ῾Εορτολόγιον
 • (Ρ ἢ Ρω) Ρωσσικὸν (Μόσχας) ῾Εορτολόγιον
 • (Ρο) Ρουμανικὸν ῾Εορτολόγιον
 • (ΡΔ) Ρωσσικὸν Διασπορᾶς ῾Εορτολόγιον
 • (Ρμ) Ρωμαϊκὸν (Λατινικὸν) ῾Εορτολόγιον
 • (Σε) Σερβικὸν ῾Εορτολόγιον
 • (῾Εορτολόγιον Πατριαρχείου ᾿Αλεξανδρείας)
 • (῾Εορτολόγιον Πατριαρχείου ῾Ιεροσολύμων)
 • (῾Εορτολόγιον ᾿Εκκλησίας Κατακομβῶν (Ρωσσίας)
 • ῾Εορτολόγιον (ἀδελφότητος) ῾Αγίου Γερμανοῦ τῆς ᾿Αλάσκας.
 • Μηναῖα ᾿Αποστολικῆς Διακονίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.
 • Σημ.· Εἰς ὅλους τοὺς ἁγίους ποὺ δὲν δηλοῦται τὸ ἁγιολόγιον ἀπὸ τὸ ὁποῖον παρελήφθησαν, τοῦτο εἶναι τὸ ἑλληνικόν.
 • Οἱ ἄνωθεν του ἀστερίσκου (*) ἅγιοι, σημαίνει ὅτι περιλαμβάνονται εἰς τὸ συναξάριον τῶν ἑλληνικῶν «Μηναίων» τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος.