Βιβλιογραφία

 1. ᾿Αντωνόπουλου Ν, ἀρχιμ.· Ρῶσοι Νεομάρτυρες καὶ ῾Ομολογητές. ᾿Ακρίτας 2000.
 2. Αρχ/του Τιμοθέου, ῾Ηγουμ. ῾Ι. Μ. Παρακλήτου, Οἱ ῞Αγιοι τῆς Γεωργίας, 1989.
 3. Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ῾Οδοιπορικὸ τῆς ᾿Ορθ. Ρουμανικῆς ᾿Εκκλησίας ῎Αθω 1985.
 4. Δ.Γ.Μ., Μετάφρασις ἀπὸ τὰ Ρουμανικά. Τριάντα Βίοι Ρουμάνων ῾Αγίων, ᾿Ορθ. Κυψέλης, 1992.
 5. Διονυσίου Ψαριανοῦ. Μικρὸς συναξαριστής, ᾿Αθήνα 1980.
 6. Δουκάκη Κ. τοῦ Χ. Μέγας Συναξαριστής. ᾿Εκδόσεις ΟΧΕΝ 1949.
 7. Εὐστρατιάδου, Σ.· ῾Αγιολόγιον τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. ᾿Εκδόσεις τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας.
 8. ᾿Εφημέριος 2005, σελ. 17.
 9. Θρησκευτική καὶ ᾿Ηθικὴ ᾿Εγκυκλοπαίδεια.
 10. ῾Ιερᾶς Μονῆς Σινᾶ, Σύναξις Πάντων τῶν Σιναϊτῶν ἁγίων, ᾿Αθῆναι 1998.
 11. Ι Santi I Beati della Chyesa oriente e occidente. Paoline Editor (1998).
 12. ᾿Ιωαννικίου Μπαλὰν ἱερομ., Ρουμανικὸ Γεροντικό.
 13. Halkin, F.: Bibliotheca hagiographica greca (BHG) Bruxelles, Sosieté des Bollantistes 3ème édition en trois volumes 1957 et son Supplément Auxtarium 1969, 1984.
 14. Κομοδάτου Χ, ᾿Επισκόπου Τελμησοῦ· Οἱ ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν νήσων, ᾿Αθῆναι, 1985.
 15. Κρητικὸν Πανάγιον (3 τόμοι) ἔκδοσις ῾Ι. ᾿Επαρχ. Συνόδου Κρήτης. ῾Ηράκλειον 2000.
 16. Λάγγη Μ. ῾Ο Μέγας Συναξαριστὴς τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας 1992-93.
 17. Le Synaxaire. (Vie des Saints de lÒ Eglise Orthodoxe). ῾Ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου. ᾿Εκδόσεις Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, 1988.
 18. Macarios of Simonos Petra, The Synaxarion. The lives of the Saints of the Orthodox Church by hierom. Ormylia, 1998.
 19. Μακαρίου Κορίνθου Νικοδήμου ῾Αγιορείτου καὶ Νικηφόρου Χίου. Συναξαριστὴς νεομαρτύρων.
 20. Μάρκου Α., Τὸ Ρωσικὸ ῾Αγιολόγιο. Κορωπὶ ᾿Αττικῆς 2005.
 21. Μωϋσέως ῾Αγιορείτου. Οἱ ἔγγαμοι ῞Αγιοι τῆς ᾿Εκκλησίας, ᾿Ακρίτας 1988.
 22. Νέος Συναξαριστὴς τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. ᾿Εκδόσεις ᾿Ορμύλια 2001.
 23. Νέος Συναξαριστὴς τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. ῎Ινδικτος 2005.
 24. Νικοδήμου ῾Αγιορείτου· ῾Ο Μέγας Συναξαριστής.
 25. Παπαβασιλείου Α. Μητρῶον ῾Αγιωνυμίας ᾿Ορθ. ᾿Εκκλησίας. Λευκωσία 2004.
 26. Παπαθανασίου, Θ., Ταμαρέση, Ε.· Δρόμοι Κελτῶν, δρόμοι Σαξόνων. ᾿Εκδόσεις τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας 2002.
 27. Περαντώνη, Ι.: Λεξικὸν τῶν νεομαρτύρων. ᾿Εκδόσεις τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας.
 28. Πιπεράκι, Γ.Ε.: ᾿Αλάσκα, ᾿Ορθόδοξο συναξάρι. Μυριόβιβλος 2004 Β΄. ἔκδ..
 29. Πιπεράκι, Γ.Ε.: ῾Η ἐν ᾿Ορθοδοξίᾳ ῾Ηνωμένη Εὐρώπη. ῾Επτάλοφος 1997.
 30. Πιπεράκι, Γ.Ε.: ῾Ισπανικὸ ᾿Ορθόδοξο Συναξάρι. ᾿Εκδόσεις τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, 2004.
 31. Πιπεράκι, Γ.Ε.: Συναξάριον ᾿Ορθοδόξων Κινέζων μαρτύρων. ᾿Εκδόσεις τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, 1997.
 32. Πιπεράκι, Γ.Ε.: ῾Ο Χριστὸς στὴν ᾿Ασία ᾿Εκδ. Ι.Η. Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι ᾿Αττικῆς 2005.
 33. Πλατανίτου, Θ.: ῾Εορτολόγιον τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. (᾿Εκδόσεις τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας 1997).
 34. Ρούσσου Β.: Νέος Συναξαριστής. ῞Ηρωες τοῦ χριστιανισμοῦ, Βίοι ῾Αγίων Δυτικῆς καὶ ᾿Ανατολικῆς ᾿Εκκλησίας ᾿Αθῆναι, 1949.
 35. Σύναξις πάντων τῶν Σιναϊτῶν ἁγίων. ᾿Εκδ. ῾Ιερᾶ Μονή Σινᾶ 1998.
 36. Τσάμη Δ.: Μητερικὸν τόμος Ζ΄.
 37. Τσολακίδου, Χ.: ῾Αγιολόγιο τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ᾿Αθήνα, 2001.
 38. Φυλλάδες διαφόρων ῾Αγίων.
 39. Χατζηφώτη, Ι. Μ.: Οἱ νέοι ἅγιοι τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ᾿Αθῆναι 1990.
 40. Wondrous is God in Hiw Saints. St. Abthony the Great. Orthodox Publications. Alamondo, New Mexico, 1985, 1985.