ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ

 • ᾿Αβίλιος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (98) 22/2.
 • ᾿Αθανάσιος Β’ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων ἱερομάρτυς (1244) 24/8.
 • ᾿Αθανάσιος Γ’ Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (1171) 22/6.
 • ᾿Αθανάσιος ὁ ᾿Αθωνίτης μοναχὸς καὶ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1340) /10.
 • ᾿Αθανάσιος ὁ ἐν Λοῦμπενσκ, ὁ Πατελάρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1656) 2/5.
 • ᾿Αθανάσιος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (373) (444) 18/1.
 • ᾿Αθανάσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1311) 24/10.
 • ᾿Αλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (340) (595) (784) 30/8.
 • ᾿Αναστάσιος Α’ Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας 20/4.
 • ᾿Αναστάσιος Β’ Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας ἱερομάρτυς 20/4.
 • ᾿Αναστάσιος Β’ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων 10/2.
 • ᾿Ανατόλιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (458) 3/7.
 • ᾿Αντώνιος Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (895) 12/2.
 • ᾿Αρσάκειος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 11/10.
 • ᾿Αρσένιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1273) 30/9.
 • ᾿Αττικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (425) 8/1.
 • ᾿Αχιλλᾶς Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (312) 3/6.
 • Βασίλειος Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (1052) 25/9.
 • Βασίλειος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (9ος αἰ) 2/7.
 • Γεννάδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 17/11, 31/8.
 • Γεννάδιος Σχολάριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (471) 31/8.
 • Γεράσιμος (Παλλαδᾶς) Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (1714) 15/1 (῾Αγιοκατάταξις 17/9/2002).
 • Γερμανὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (740) 12/5.
 • Γεώργιος Α’ Πατριάρχης (674 καὶ 683) 18/8.
 • Γεώργιος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (807) 7/4.
 • Γρηγόριος Ε’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1821) 10/4.
 • Γρηγόριος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας ὁμολογητὴς (9ος αἰών) 5/11.
 • Γρηγόριος Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (593) 20/4.
 • Δημήτριος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (3ος αἰών) 9/10.
 • Διονύσιος Α’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (15ος αἰών) 23/11
 • Διονύσιος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας ἱερομάρτυς (264-265) 5/10, 3/10.
 • Δοσίθεος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων ὁ Νοταρᾶς 7/2.
 • ᾿Επιφάνιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (520) (535) 25/8.
 • ῾Ερμογένης Πατριάρχης Μόσχας ὁ θαυματουργὸς (1612) 17/2 καὶ (1913) 12/5 ἀνακομιδή, 5/10 σύναξις.
 • Εὐθύμιος Β’ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων 12/5, 7/11 καὶ 17/11.
 • Εὐθύμιος Πατριάρχης Βουλγαρίας 20/1.
 • Εὐθύμιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 5/8.
 • Εὐλόγιος Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας 13/6.
 • Εὐλόγιος Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας 13/6.
 • Εὐστάθιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 31/5.
 • Εὐτύχιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (582) 6/4.
 • ᾿Εφραὶμ Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (545) 8/6, 7/3.
 • ᾿Εφραὶμ Πατριάρχης Σερβίας (1400) 15/6.
 • Ζαχαρίας Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (633) 21/2
 • ᾿Ηλίας Α’ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων, ὁμολογητὴς (512) 20/7.
 • ᾿Ηλίας Β’ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (787) 27/1.
 • Θεόδωρος Αί Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (774) 4/10.
 • Θεόδωρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (686) 27/12.
 • Θωμᾶς Α’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (610) 21/3
 • Θωμᾶς Β’ ὁ Νέος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 15/11.
 • ᾿Ιγνάτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (877) 23/10.
 • ᾿Ιουβενάλιος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (458) 2/7.
 • ᾿Ιουλιανὸς Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (189) 4/3.
 • ᾿Ιωακεὶμ Α’ Πατριάρχης Τιρνάβου Βουλγαρίας (1248) 18/1
 • ᾿Ιωάννης Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (520) (535) 25/8.
 • ᾿Ιωάννης Γ’ ὁ Σχολαστικὸς Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (577) 21/2.
 • ᾿Ιωάννης Ε’ Πατριάρχης (674 καὶ 683) 18/8.
 • ᾿Ιωάννης ὁ ᾿Ελεήμων Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (616-620) 12/11.
 • ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (407) μετάθεσις εἰς 13/11, 27/1, σύναξις τριῶν ῾Ιεραρχῶν 30/1, κοίμησις 14/9.
 • ᾿Ιωάννης Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων 30/3.
 • ᾿Ιωάννης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (340) (595) (784) 30/8
 • ᾿Ιὼβ Πατριάρχης Μόσχας (1607) 19/6, (1652) 5/4 (ἀνακομιδή).
 • ᾿Ιωσὴφ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 30/10.
 • Καλλίνικος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (705) 23/8.
 • Κάλλιστος Α’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (῎Αθως 1363) 20/6.
 • Κάλλιστος Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ξανθόπουλος (1397) 22/11.
 • Κοσμᾶς Α’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1081) 2/1.
 • Κυριακὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1390) 27/10.
 • Κύριλλος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (373) (444) 18/1.
 • Κύριλλος Στ’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἱερομάρτυς (1821) προστάτης Πυθίου 18/4.
 • Κῦρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (714) 8/1.
 • Κωνσταντῖνος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 29/7.
 • Λεόντιος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (1175) 14/5.
 • Λέων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 12/11.
 • Μακεδόνιος Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 25/4.
 • Μαξιμιανὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (434) 21/4.
 • Μάξιμος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 17/11.
 • Μεθόδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁμολογητής(847) 14/6
 • Μελέτιος Πηγᾶς Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας 13/10.
 • Μηνᾶς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (4ος αἰών) 25/8.
 • Νάρκισσος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (213) 7/8.
 • Νεκτάριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 11/10.
 • Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ ἐν ῎Αθῳ (1530) 11/8, 11/6.
 • Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ ὁμολογητὴς (829) 2/6.
 • Νικόλαος ὁ Μυστικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (930) 16/5.
 • Νικόλαος Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (1030) 8/10.
 • Νικόλαος Χρυσοβέργης, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (10ος αἰών) 16/12.
 • Παρθένιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως νεοϊερομάρτυς (1657) 24/3.
 • Παῦλος ὁ Νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (340) (595) (784) 30/8.
 • Πέτρος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (380) 14/2.
 • Πέτρος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (552) 18/4.
 • Πολύευκτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (970) 5/2.
 • Σέργιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1019) 12/4.
 • Σισίνιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 11/10.
 • Σπυρίδων Πατριάρχης Σερβίας (1388) 15/6.
 • Στέφανος Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (925) 18/7
 • Σωφρόνιος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (638-644) 11/3.
 • Ταράσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (876) 25/2.
 • Τιμόθεος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (385) 13/2.
 • Τρύφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (933) 19/4.
 • Τύχων Πατριάρχης Μόσχας (1925) 25/3 (Π.Η.), 7/4 Ν.Η, (1989) 26/9 ἀνακήρυξις ἁγιότητος, 5/10 (σύναξις).
 • Φιλόθεος ὁ Κόκκινος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 14ος αἰών) 11/10.
 • Φλαβιανὸς Β’ Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας, ὁμολογητὴς (518) 20/7.
 • Φλαβιανὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ ῾Ομολογητὴς (449) 16/2, 18/2.
 • Φώτιος ὁ Μέγας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (891) 6/2.
 • Χριστόδουλος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (10ος αἰ.) 21/11.
 • Χριστόφορος ἱερομάρτυς Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (966).