ΒΑΣΙΛΕΙΣ

 • ᾿Αρτχὶλ βασιλεὺς Γεωργίας μάρτυς (744) 21/6.
 • ᾿Ασιότ Κουροπαλάτης, Βασιλεὺς Γεωργίας (9ος αἰών) 27/1.
 • Βασιλεὺς ἱερομάρτυρες (4ος αἰών) 7/3.
 • Βενσεσλὰς βασιλεὺς τῶν Τσέχων (935) 28/9, 4/3.
 • Βλαντισλὰβ Β’ βασιλεὺς τῶν Σέρβων (1239) 24/9.
 • Γκαεντβάλλα Βασιλεὺς τῶν Δυτικῶν Σαξώνων (689) 20/4.
 • Γκολτρᾶν Βασιλεὺς Βουργουνδίας (593) 28/3, 29/3].
 • Δαβίδ βασιλεὺς (Προφητάναξ) 26/12 ἢ τελευταῖα Κυριακὴ τοῦ ἔτους.
 • Δαβίδ Γ΄ ὁ Βαπτιστὴς Βασιλεὺς Γεωργίας (1125) 26/1.
 • Δαβίδ μάρτυς, βασιλεὺς Γεωργίας (740) 2/10.
 • Δημήτριος Β’ βασιλεὺς Γεωργίας (1289) 16/3.
 • Ἐδμόντος ἢ ᾿Εδμοῦνδος βασιλεὺς τῆς ᾿Αγγλίας καὶ μάρτυς (869 ἢ 870) 20/11.
 • ᾿Εδουάρδος μάρτυς, βασιλεὺς ᾿Αγγλίας (978) 3/9, 18/3.
 • ᾿Εζεκίας βασιλεὺς ὁ ᾿Ιούδας (691 π.Χ.) 28/8.
 • ᾿Εθελβέρτος (Aethelberth) ἢ ᾿Αλβέρτος βασιλεὺς καὶ μάρτυς ἐν ᾿Ανατολικῇ ᾿Αγγλίᾳ (793-794) 20/5, 29/5.
 • ᾿Εθελβέρτος (Aethelberth) ἢ ᾿Αλβέρτος (Albert κατὰ Κομοδᾶτον) πρῶτος χριστιανὸς βασιλεὺς ἐν Κὲντ ᾿Αγγλίας (616) 24/2.
 • ᾿Εθελβούργα βασίλισσα Γουέσσεξ (Wessex) (8ος αἰών) 8/9.
 • ᾿Εθελδρὲδος βασιλεὺς τῆς Μέρσιας καὶ μοναχὸς ἐν ᾿Αγγλίᾳ (716) 4/5.
 • ᾿Ελεσβαᾶν ὁ μακάριος βασιλεὺς τῆς Αἰθιοπίας (553-555) 24/10.
 • ᾿Εντγκαρ (Edgar) βασιλεὺς ὁ Εἰρηνοποιὸς (975) 8/7.
 • ᾿Εντουΐν βασιλεὺς καὶ μάρτυς τῆς Νορθουμβρίας ᾿Αγγλίας (633) 12/10, 4/10.
 • ῾Ερμενενγκίλδος (Hermenengild) μάρτυς, βασιλεὺς Βησιγότθων ὁ ἐν ῾Ισπανίᾳ (586) 30/10, 1/11.
 • Θιριδάτης βασιλεὺς τῆς ᾿Αρμενίας (4ος αἰών) 29/11.
 • ῎Ινα Βασιλεὺς Γουέσσεξ (Wessex) (8ος αἰών) 8/9.
 • ᾿Ιουστινιανὸς βασιλεὺς (6ος αἰών) 2/8.
 • ᾿Ιωάννης-Βλαδίμηρος βασιλεὺς Σερβίας μάρτυς (1015) 22/5.
 • ᾿Ιωάννης Μπράνκοβιτς Βασιλεὺς Σέρβων (1503) 10/12
 • ᾿Ιωάσαφ βασιλεὺς τῶν ᾿Ινδιῶν καὶ μοναχὸς (4ος αἰών) 26/8, 19/11.
 • Κάντουαλντρ (Candwaldr) βασιλεὺς τοῦ Γουὲλς (Welsh) (664) (664) 12/11.
 • Κωνσταντῖνος Μπρανκοβεάνου μάρτυς βασιλεὺς Βλαχίας (Ρουμανίας) μετὰ τῶν τεσσάρων τέκνων αὐτοῦ (1714) 16/8.
 • Κωνσταντῖνος μάρτυς, βασιλεὺς Γεωργίας (740) 2/10.
 • Κωνσταντῖνος ὁ ἐν Σκωτίᾳ βασιλεὺς καὶ κατόπιν μοναχὸς 9/5.
 • Λάζαρος πρίγκηψ Βασιλεὺς Σερβίας μάρτυς (1389) 15/6.
 • Λουασὰρβ Β’, βασιλεὺς Γεωργίας μάρτυς (1622) 21/6.
 • Μάγκνους Β’, βασιλεὺς τῆς Σουηδίας ἐν Βαρλαάμ (1371) 3/12 κοίμησις. (Γρηγόριος ἐν μοναχοῖς).
 • Μελχισεδὲκ ὁ Δίκαιος βασιλεὺς Σαλήμ 22/5.
 • Μπρύχαν (Brychan) βασιλεὺς Ν. Οὐαλλίας (450) 6/4.
 • Νικηφόρος Φωκᾶς, εὐσεβὴς βασιλεὺς Ρωμαίων 11/12.
 • ῎Ολαφ (Οὔλωφ) βασιλεὺς Νορβηγίας (1030) 29/7.
 • ῎Οσβαλτ Βασιλεὺς Νορθουμβρίας, μάρτυς (642) 5/8.
 • ῎Οσγουϊ (Oswy) βασιλεὺς Νορθουμβρίας ᾿Αγγλίας (670) 15/2.
 • ῎Οσγουιν (Oswin) βασιλεὺς καὶ μάρτυς (651) 20/8.
 • Πέτρος Βασιλεὺς Βουλγαρίας (967) 30/1.
 • Ράδος μάρτυς ἐν Βλαχίᾳ (Ρουμανίας) υἱὸς μάρτυρος βασιλέως Βλαχίας Κωνσταντίνου (1714) 16/8.
 • Σέββι Βασιλεὺς τῶν ᾿Ανατολικῶν Σαξόνων (694) 29/8.
 • Σιγιβέρτος βασιλεὺς ᾿Ανατολικῆς ᾿Αγγλίας (637) 27/9.
 • Σιγισμόνδος βασιλεὺς τῆς Βουργουνδίας 1/5.
 • Σίγκεμπερτ βασιλεὺς ᾿Ανατολικῶν Ἄγγλων, μάρτυς (635) 16/1.
 • Στέφανος Α’ Βασιλεὺς τῶν Σέρβων (1239) 29/4, 24/9.
 • Στέφανος Βασιλεὺς Οὐγγαρίας 20/8.
 • Στέφανος Μιλούτιν βασιλεὺς τῆς Σερβίας (1320) 30/10.
 • Στέφανος Οὐρός, βασιλεὺς τῶν Σέρβων (1367) 2/12.
 • Συμεὼν Νεμάνια Σερβίας ὁ μυροβλήτης βασιλεὺς καὶ μοναχὸς (1200) 13/2.