ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ

 • ᾿Αλεξάνδρα ἡ αὐτοκράτειρα σύζυγος Διοκλητιανοῦ καὶ τῶν ἀκολούθων αὐτῆς μαρτύρων (303) 23/4, 21/4.
 • Δροσὶς θυγάτηρ Τραϊανοῦ αὐτοκράτορος Ρώμης καὶ οἱ σὺν αὐτῇ μάρτυρες 22/3, 28/7.
 • ᾿Εθελβούργα βασίλισσα Γουέσσεξ (Wessex) (8ος αἰών) 8/9.
 • Εἰρήνη αὐτοκράτειρα ἐν Οὐγγαρίᾳ (Ξένη ἐν σχήματι) (12ος αἰὼν 13/8.
 • Θεοδόσιος Β’ ὁ Νέος ἢ Μικρὸς αὐτοκράτωρ (450) 29/7.
 • Θεοδόσιος ὁ Μεγάλος αὐτοκράτωρ τοῦ ἐξ ῾Ισπανίας (395) 17/1.
 • Θεοδώρα εὐσεβὴς αὐτοκράτειρα σύζυγος ᾿Ιουστινιανοῦ (565 548) 14/11.
 • ᾿Ιουστινιανὸς εὐσεβὴς αὐτοκράτωρ (565, 548) 14/11.
 • ᾿Ιουστινιανὸς μοναχὸς ὁ μεταστὰς (υἱὸς αὐτοκράτορος Μαυρικίου). Σιναΐτης (7ος αἰών). Τετάρτη Δικαινησίμου.
 • ᾿Ιωάννης Γ’ αὐτοκράτωρ Βατάτζης ὁ φιλάνθρωπος 4/11.
 • Κυνεγόνδη αὐτοκράτειρα Γερμανίας (1040) 3/3.
 • Κωνσταντῖνος ὁ Νέος, αὐτοκράτωρ 3/9.
 • Λέων Α’ αὐτοκράτωρ ὁμολογητὴς (474) 20/1.
 • Ματθίλδη αὐτοκράτειρα τῆς Γερμανίας (968) 14/3.
 • Πλάκιλλα ἡ Αὐγούστα σύζυγος αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου τοῦ ἐξ ᾿Ισπανίας 14/9.
 • ῾Υπομονὴ ἡ ὁσία, πρώην ῾Ελένη, Αὐτοκράτειρα Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μήτηρ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (1450) 29/5.