Ω

῎Ωδον ἢ ῍Ωντ ἀββᾶς τοῦ Κλουνὸ ἐν Γαλλίᾳ (942) 18/11.
᾿Ωκεανὸς μάρτυς 12/9.
᾿Ωκεανὸς μάρτυς (305-311) 4/9.
᾿Ωκεανὸς μάρτυς (320) 2/11.
᾿Ωμπὲρ (Aubert) ἐν Γαλλίᾳ 10/9.
῍Ωντ ἢ ῎Ωδον ἀββᾶς τοῦ Κλουνὸ ἐν Γαλλίᾳ (942) 18/11.
῍Ωρ μάρτυς 22/8.
῍Ωρ ὁ ἐν Θηβαΐδι (390) 7/8.
῍Ωρ ὁ προφήτης (13ος αἰών π.Χ.). Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως.
῾Ωραιοζήλη μάρτυς μαθήτρια ῾Αγίου ᾿Ανδρέου 26/7.
᾿Ωρίων μάρτυς 10/11.
῎Ωρος μάρτυς (304) 23/8.
῎Ωροψις μάρτυς (304) 23/8.
᾿Ωσηὲ ὁ Προφήτης (820 π.Χ) 17/10.
᾿Ωστολ (Austol) τῆς Κορνουάλλης (6ος αἰών) 28/6.
᾿Ωστράντα μοναχὴ ἐν ῾Ολλανδίᾳ (7ος αἰών) 5/11.