Χ

Χάϊδω ἡ ἐν Στάνῳ Χαλκιδικῆς (1821 ἢ 1860) 1/9.
Χάϊδω ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ) (4ος αἰών) 1/9.
Χάϊμπαλτ (Hybald) ἡγούμενος Λίνκοσαϊρ (7ος αἰών) 14/12.
Χαιρέμων τῆς Σκήτης, ὁ Αἰγύπτιος (4ος αἰών) 16/8.
Χαιρήμων διάκονος, μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (3ος αἰών) 4/10.
Χαλκέδων καὶ Παμφάλων μάρτυρες (298), (284-305) 17/5.
Χαμπὶμπ ᾿Επίσκοπος Νεκρέση Γεωργίας (6ος αἰ.) 29/11.
Χαρά (Φελισιτὰ) μάρτυς (202-203) 1/2.
Χαραλάμπης ὅσιος, ὁ ἐν Καλυβιανῇ Κρήτης (1788) 23/8.
Χαράλαμπος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Μαγνησίας Θεσσαλίας (202) 10/2.
Χαράλαμπος καὶ Εὐσέβιος μάρτυρες 31/5.
Χαράλαμπος μάρτυς 17/9.
Χαράλαμπος μάρτυς 31/5.
Χαρίεσσα μάρτυς ἐν Κορίνθῳ (258) 16/4.
Χαρίεσσα μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῃ (258) 10/3.
Χαρίκλεια 1/9.
Χάρις μάρτυς 28/1.
Χαρίσα μάρτυς 1/3.
Χαρίσημος (3ος αἰών) 22/8.
Χαρίτα συμβία Χαρίτωνος 1/6.
Χαριτίνη μάρτυς 4/9.
Χαριτίνη μάρτυς (304) 5/10.
Χαριτίνη πριγκήπισσα τῆς Λιθουανίας (1281) 5/10.
Χαρίτων 15/8.
Χαρίτων ἡγούμενος ἐν Παλαιστίνῃ ῾Ομολογητὴς (350) 28/9.
Χαρίτων καὶ ἡ συμβία αὐτοῦ Χαρίτα 1/6.
Χαρίτων μάρτυς 28/11.
Χαρίτων μάρτυς 3/9.
Χαρίτων μάρτυς 9/9.
Χαρίτων μοναχὸς τῆς Λίμνης Ζυανζέμσκ (Βολόγκντα) (1509) 28/9, 11/4, 20/1.
Χατζη-Γεώργιος ὁ ᾿Αθωνίτης (1886) 17/12 κοίμησις.
Χέλιερ μάρτυς τῆς ῾Υερσέης ᾿Αγγλίας (6ος αἰών) 16/7.
Χέντα ᾿Επίσκοπος Δυτικῆς Σαξωνίας (705) 7/7.
Χίλιοι διακόσιοι δέκα ὀκτὼ μάρτυρες ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
Χίλιοι μάρτυρες, ἐν ᾿Ιταλίᾳ (4ος αἰών) 18/8.
Χίλιοι μάρτυρες ἐν Περσίᾳ (341) 14/4.
Χίλιοι τρεῖς μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ (303) 7/2.
Χίλντα ἡγουμένη τοῦ Χουάϊτμπυ (Whitby) (360) 17/11, (680) 25/8 ἀνακομιδή.
Χιμπάτ-᾿Αλλὰχ μάρτυς ἐν Δαμασκῷ (1229) 29/4.
Χιόνα μάρτυς ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (304) 16/4.
Χιονία (Θέα) ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν Παύλου (308) 16/7.
Χιρὰ μάρτυς 26/9.
Χλόη, Κρίσπος, ᾿Ιοῦστος καὶ Τίτιος, συνεργάται τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου (ἡ μνήμη των ἑορτάζεται τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν 13η τοῦ παρόντος μηνὸς ἐν Κορίνθῳ ἢ τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροσπροσκυνήσεως Μητρ. Κορίνθου).
Χλουέλυν (Liywelyn) καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Γκούνερθ (Gwnerth) ἐν Οὐαλλίᾳ (6ος-7ος αἰών) 7/4.
Χορσίεζ (Horsièse) ἢ Χορσίζιος, μοναχός (386) 15/6.
Χορσίζιος ἢ Χορσίεζ (Θοςσιᾧσε), μοναχός (386) 15/6.
Χοσπίσιος ἢ ῾Οσπίκιος τῆς Τριὲρ (Γαλατίας) 21/5.
Χουγῖνος ἢ ῾Υγῖνος ὁ ἐξ ᾿Αθηνῶν ἱερομάρτυς Πάπας Ρώμης (158) (142) 11/1.
Χουδίων ἐν Σεβαστεία (320) 9/3.
Χούλντα (ἢ ῎Ολδα) Προφήτις (Β’ Βασιλειῶν 22,14) 10/4.
Χουμβέρτος ἢ Οὑμβέρτος τοῦ Μάαστριχτ προστάτης τῶν κυνηγῶν (῾Ολλανδία ἢ Φλάνδρα) (727) 3/11, 30/5.
Χουμπέρτος ἢ Οὑμβέρτος τοῦ Μάαστριχτ (῾Ολλανδία ἢ Φλάνδρα) (727) 30/5, 3/11.
Χουσὶκ ἐν ᾿Αρμενίᾳ 30/9.
Χρῆστος ὁ ᾿Αλβανὸς κηπουρὸς νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1748 ἢ 1752) 12/2.
Χρῆστος ὁ ἐκ Πρεβέζης νεομάρτυς ὁ ναυτικός (1668) 5/8.
Χρῆστος ὁ ἐν ᾿Ιωαννίνοις 15/8.
Χριστιανὸς μάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
Χριστίνα ἐν Καππαδοκίᾳ (288-300) 6/2.
Χριστίνα ἡ ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς ἐπὶ Δεκίου (250) 18/5.
Χριστίνα μάρτυς ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών) 13/3.
Χριστίνα μάρτυς ἐν Τύρῳ τῆς Φοινίκης (κατ᾿ ἄλλους τῆς Τοσκάνης) (300) 24/7.
Χριστίτα μάρτυς ἐκ τῶν ἐν ῾Ισπανίᾳ (204) 11/11.
Χριστοδούλη μάρτυς, μήτηρ Οὐρβανοῦ, Πρελιδιανοῦ καὶ ᾿Απολλωνίου, μαρτύρων μαθητῶν Βαβύλα ᾿Επισκόπου ᾿Αντιοχείας (251) 4/9.
Χριστοδουλία μάρτυς 4/12.
Χριστόδουλος Κασσάνδρας νεομάρτυς (1777) 28/7, 27/7.
Χριστόδουλος μάρτυς 4/12.
Χριστόδουλος μάρτυς (66) 26/2.
Χριστόδουλος νεομάρτυς ἐν Κασσάνδρᾳ (1777) 26/7.
Χριστόδουλος ὁ Αἰθίοψ ἐν Κερκύρᾳ μαρτυρήσας 29/4.
Χριστόδουλος ὁ Γεωργιανὸς (12ος αἰ.) 17/8.
Χριστόδουλος ὅσιος ὁ ἐν Πάτμῳ ὁ θαυματουργὸς 16/3, ἀνακομιδὴ 21/10.
Χριστόδουλος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (10ος αἰ.) 21/11.
Χριστόφορος Γκουριέλι μάρτυς ἐν Δαμασκῷ, (15ος αἰ.) 16/8.
Χριστόφορος Διονυσιάτης μοναχός-μάρτυς ἐν ᾿Αδριανουπόλει (1818) 16/4.
Χριστοφόρος ἐν Παλέρμῳ Σικελίας (10ος αἰ) 6/2.
Χριστόφορος ἐν Ρώμῃ 19/4.
Χριστόφορος ἱερομάρτυς Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (966) 21/5.
Χριστόφορος καὶ ᾿Ιωσὴφ Διονυσιάται νεομάρτυρες (1818) 18/4.
Χριστόφορος μάρτυς 9/11.
Χριστόφορος μάρτυς 22/11.
Χριστόφορος μάρτυς ἐν Λυκίᾳ (250) 9/5.
Χριστόφορος μοναχὸς ἐν Γεωργίᾳ (1871) 11/5.
Χριστόφορος ὁ ἐν Παλαιστίνῃ (6ος αἰών) 30/8.
Χριστόφορος ὁ ἐν Σουμελᾷ 18/8.
Χριστόφορος ὁ Σολβυτσεγκόντσκ (Βολόγκντα) (1572) 25/7.
Χριστόφορος Ρώμης μάρτυς 5/6.
Χριστόφορος Σαββαΐτης μάρτυς 14/4.
Χρίστοφος μάρτυς 24/11.
Χροδεγὰν ᾿Επίσκοπος Μέτς (766) 6/3.
Χρόνης ἢ Χρόνιος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Χρόνιος ἢ Χρόνης μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Χρόνιος μαθητὴς τοῦ μάρτυρος ᾿Ιουλιανοῦ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 27/2.
Χρονίδης ὁ νοτάριος ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (125) 23/3.
Χρυσάνθη σύζυγος Χρυσάφου μάρτυρος 25/10.
Χρυσάνθος καὶ Εὐφημία μάρτυρες 4/1.
Χρύσανθος μάρτυς (283) 19/3.
Χρύσανθος μάρτυς, μοναχὸς ῾Ιερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος ῎Αθω, 10/4.
Χρυσάφιος μάρτυς 25/10.
Χρυσῆ (ἢ Ζλάτα) νεομάρτυς τοῦ Μεγκλὶν Βουλγαρίας (1795) 13/10.
Χρυσῆ παρθένος ἐν ᾿Οστίᾳ, Ρώμη (269) 30/1.
Χρυσόγονος μάρτυς 24/11.
Χρυσόγονος ὁ διδάσκαλος ᾿Αναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας (304) 22/12.
Χρυσοπλόκης μάρτυς 24/1.
Χρυσόστομος Σμύρνης νεοϊερομάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἱερομάρτυρες (1922) 27/8 (ἀνεγνωρίσθη μόνον ὑπὸ τῆς ῾Ι. Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος).
Χρυσοτέλης πρεσβύτερος μάρτυς (251) 30/7.
Χριστόφορος ἱερομόναχος Γεωργιανὸς (1871) 11/5.