Φ

Φάβιος Πάπας Ρώμης ἱερομάρτυς (250) 5/8.
Φαῖδρος μάρτυς (274) 29/11.
Φαεινὴ ἐν ᾿Αγκύρᾳ παρθενομάρτυς (303) 18/5.
Φαῖστος ἐν Ποτσουόλι (Puzzuoli) 19/9.
Φανούριος μεγαλομάρτυς ὁ νεοφανὴς ἐν Ρόδῳ 27/8.
Φαντῖνος ὁ θαυματουργὸς ὁ ἐκ Καλαβρίας (10ος αἰών) 30/8, 25/7).
Φαουστῖνος, Βεατρίκη, Σιμπλίκιος, (303) 29/7.
Φάρα (Fare) ἡγουμένη τοῦ Φαρμουτιὲ ἐν Γαλλίᾳ (7ος αἰών) 3/4.
Φαρμούθιος ἀναχωρητὴς ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 11/4.
Φαρνάκιος μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (3ος αἰών) 24/6.
Φάρσεϋ (Fursey) τοῦ Μπούργκ-Κάστλ (Burth – Castle), φωτιστὴς τῆς ᾿Ανατολικῆς ᾿Αγγλίας (650) 16/1.
Φάρων ᾿Επίσκοπος Μέλδων (Meaux) Γαλλίας (672) 28/10.
Φαυστῖνος καὶ ᾿Ιωβίτης μάρτυρες (120) 15/2.
Φαύστα μάρτυς (305-311) 6/2.
Φαυστιανὸς ἐν Κερκύρᾳ μαρτυρήσας 29/4.
Φαῦστος (5ος αἰών) 3/8.
Φαῦστος διάκονος, μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (3ος αἰών) 4/10.
Φαῦστος διάκονος μάρτυς ἐν Ποτσουόλι (305) 21/4.
Φαῦστος ᾿Επίσκοπος Ριὲζ ὁ ἐξ ᾿Αγγλίας (495) 28/9.
Φαῦστος καὶ λοιποὶ μάρτυρες 6/9.
Φαῦστος μάρτυς 16/7.
Φαῦστος, Βασίλειος καὶ Λουκιανὸς μάρτυρες 25/10.
Φαῦστος μάρτυς 6/2.
Φαῦστος μάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
Φαχανὰν ἡγούμενος τοῦ Ρὸς Κάρμπερυ Κόσκ (Ross Carbery, Cozk), ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (600) 14/8.
Φεβρωνία πριγκήπισσα, ἡγεμὼν τοῦ Μούρομ (Εὐφροσύνη ὡς μοναχή) (1228) 25/6.
Φεβρωνία θυγάτηρ ῾Ηρακλείου αὐτοκράτορος 28/10.
Φεβρωνία μάρτυς (Νινευΐ-Νισίβο) (304) 25/6.
Φελικητάτη καὶ οἱ σὺν αὐτῇ μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ (304) 11/2.
Φέλιξ (164) 25/1.
Φέλιξ (Εὐτύχιος) ἐν Τερασίν μάρτυς 7/10.
Φέλιξ (Εὐτύχιος) μάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
Φέλιξ ἐκ Βουργουνδίας ᾿Επίσκοπος Ντάνγουϊτς καὶ φωτιστὴς ᾿Ανατολικῆς ᾿Αγγλίας (648) 8/3.
Φέλιξ ἐν ᾿Οστίᾳ, πλησίον τῆς Ρώμης (269) 30/1.
Φέλιξ ἢ Φῆλιξ), ἐν Μακεδονίᾳ (3ος αἰών) 6/7.
Φέλιξ ἢ Φῆλιξ μάρτυς 19/10.
Φέλιξ ἢ Φῆλιξ μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 16/4.
Φέλιξ ἢ Φῆλιξ μοναχὸς Μονῆς ῾Αγ. Νικολάου Καρελίας 18/4.
Φέλιξ ἢ Φῆλιξ Πάπας Ρώμης (274) 30/5.
Φέλιξ ὁ ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς 17/6.
Φελισιανὸς ᾿Επίσκοπος Φολίνιο ἐν ᾿Ιταλίᾳ (254) 24/1.
Φελίσιμος μάρτυς ἱεροδιάκονος (258) 10/8.
Φελισιτὰ (Χαρά) μάρτυς (202-203) 1/2.
Φελισιτὰ μάρτυς ἐν Ρώμῃ (164) 25/1.
Φελίτσε ἐκ τῶν 7 υἱῶν μαρτύρων τῆς Φηλικίτα (Εὐτυχία) ἐν Ρώμῃ (167) 10/7.
Φελίτσε καὶ Τζενάρο μάρτυρες 7/1.
Φερβῖνος μοναχὸς 4/4, 5/4.
Φερβούθα μάρτυς ἐν Περσίᾳ (343) 4/4.
Φερραίολος καὶ Φερρούκιος μάρτυρες ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλίᾳ) (212) 16/6.
Φερρέολος μάρτυς ἐν Βιέννῃ Γαλατίας (3ος αἰών) 28/8.
Φερρούκιος καὶ Φερραίολος μάρτυρες ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλίᾳ) (212) 16/6.
Φηλικιανὸς καὶ Πρίμος μάρτυρες ἐν Ρώμῃ (286) 9/6.
Φηλικίτα (Εὐτυχία) μάρτυς καὶ οἱ 7 υἱοὶ αὐτῆς μάρτυρες ἐν Ρώμῃ (167) 10/7.
Φῆλιξ ἢ Φέλιξ μάρτυς 19/10.
Φῆλιξ ἢ Φέλιξ μοναχὸς Μονῆς ῾Αγ. Νικολάου Καρελίας 18/4.
Φῆλιξ ἢ Φέλιξ Πάπας Ρώμης (274) 30/5.
Φῆλιξ (Φέλιξ), ἐν Μακεδονίᾳ (3ος αἰών) 6/7.
Φῆλιξ (Φέλιξ) μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 16/4.
Φιλάγριος Κύπρου ἱερομάρτυς (1ος αἰών) 9/2.
Φιλαδέλφη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Φιλάδελφος 25/10.
Φιλάδελφος μάρτυς 2/9.
Φιλάδελφος μάρτυς 8/2.
Φιλάδελφος μάρτυς ἐν Σικελίᾳ (3ος αἰών) 10/5.
Φιλάρετος μάρτυς ἐν Παλέρμο (828) 8/4.
Φιλάρετος Μητροπολίτης Κιέβου (1857) 21/12.
Φιλάρετος Μητροπολίτης Μόσχας (1867) 19/11.
Φιλάρετος ὁ ἐλεήμων (792) 1/12.
Φιλάρετος ὁμολογητὴς ὁ ἐν Παλέρμῳ (1170) 6/4.
Φίλγα Γοτθὶς μάρτυς 26/3.
Φίλγας ἢ Φίλος ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
Φιλέας ἐκ Θμούεως μάρτυς 4/2.
Φιλέας μοναχὸς 2/12.
Φιλέορτος μάρτυς 31/8.
Φιλεταῖρος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (311) 30/12.
Φιλέτας Συγκλητικός, ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (125) 23/3.
Φιλήμων ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 19/2, 22/11, Σύναξις 6/7.
Φιλήμων Γάζης ἱερομάρτυς 14/2.
Φιλήμων ᾿Επίσκοπος Καρπάθου 24/1.
Φιλήμων μάρτυς ἐν Ρώμῃ 21/3.
Φιλήμων μάρτυς 27/9.
Φιλήμων μάρτυς (3ος αἰών) 14/12.
Φιλήμων μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (3ος αἰών) 28/4, 29/4.
Φιλητὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες 27/3.
Φίλιους ἢ Τίτος, ᾿Επίσκοπος Τόμιδος Δακίας (Ρουμανίας) (4ος αἰών) 3/1.
Φιλίππα μάρτυς μήτηρ Θεοδώρου ἐν Πέργῃ Παμφυλίας 21/4, 19/4.
Φιλίππα ὁμολογήτρια ἐν Θεσσαλονίκῃ (304) 16/4.
Φιλιππίσιος ἱερεὺς 24/1.
Φίλιππος (164) 25/1.
Φίλιππος ᾿Αγκίρας Σικελίας (4ος-5ος αἰών) 12/5.
Φίλιππος ᾿Απόστολος 14/11.
Φίλιππος ἐκ τῶν 7 πρώτων Διακόνων (1ος αἰών) 11/10
Φίλιππος ἐκ τῶν 7 υἱῶν μαρτύρων τῆς Φηλικίτας (Εὐτυχίας) ἐν Ρώμῃ (167) 10/7.
Φίλιππος ἐν ᾿Απαμείᾳ Συρίας (305) 22/2.
Φίλιππος ἐν Ρουμανίᾳ μάρτυς (4ος-5ος αἰών) 4/6, 4/7.
Φίλιππος ᾿᾿Επίσκοπος Γορτύνης (2ος αἰών) 11/4.
Φίλιππος ᾿Επίσκοπος Γόρτυνος Κρήτης 8/10.
Φίλιππος ᾿Επίσκοπος ῾Ηρακλείου, μάρτυς ἐν Θράκῃ (304) 20/8.
Φίλιππος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 17/8.
Φίλιππος Μητροπολίτης Μόσχας, ἱερομάρτυς (1652) 9/1, 3/7 ἀνακομιδή λειψάνων.
Φίλιππος Μητροπολίτης Μόσχας, ἱερομάρτυς 5/10 σύναξις.
Φίλιππος μοναχὸς τοῦ Ραμπὰγκ (Βολόγκντα) (1457) 15/11.
Φίλιππος πατὴρ Εὐγενίας ὁσιομάρτυρος, (262) 24/12.
Φίλιππος τοῦ Γιανκόφσκ, μοναχὸς (Βολόγκντα) (1662) 17/8.
Φίλιππος ὁ ἐν ᾿Ιρὰπ μοναχὸς (Νόβγκοροντ) (1527) 14/11.
Φιλόγονος ᾿Επίσκοπος ᾿Αντιοχείας (323) 20/12.
Φιλοθέη ἡ ᾿Αθηναία μάρτυς (1589) 19/2.
Φιλοθέη ἡ ἐκ Τυρνόβου Βουλγαρίας, παρθενομάρτυς (14ος αἰών) 7/12.
Φιλόθεος ᾿Αντιοχείας, μάρτυς 12/1.
Φιλόθεος Ζερβάκος γέρων ἐν Λογγοβάρδᾳ Πάρου Κοίμησις (1980) 25/4.
Φιλόθεος ῾Ηγούμενος Σινᾶ (῾Αγίας Βάτου) (9ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Φιλόθεος μάρτυς ὁ ἐν Σαμοβάταις (297) 29/1.
Φιλόθεος Μητροπολίτης Τομπὸλσκ (1727) 31/5.
Φιλόθεος μοναχὸς Καρυῶν ῾Αγίου ῎Ορους 5/12.
Φιλόθεος μοναχὸς ὁ ἐν ῎Αθῳ 21/10.
Φιλόθεος ὁ Κόκκινος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 14ος αἰών) 11/10.
Φιλόθεος πρεσβύτερος ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (10ος αἰών) 15/9.
Φιλοκτήμων ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Φιλοκτήμων ῾Ηλιουπόλεως, μάρτυς 15/3.
Φιλόλογος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 5/11.
Φιλονίδης ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Κουρίου Κύπρου 17/6.
Φιλονίλλα μάρτυς-ἰατρὸς ἐκ τῶν ἀναργύρων γυναικῶν (1ος αἰών) 11/10.
Φιλοποίμην μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Φιλόρομος καὶ Φιλέας ἐκ Θμούεως μάρτυρες 4/2.
Φιλόρομος ὁμολογητὴς ἐν Γαλατίᾳ 9/3.
Φίλος ἢ Φίλγας ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
Φιλόσοφος (᾿Ορνάτσκυ) ἱερεὺς ἐν Ρωσσίᾳ (1918) 20/7.
Φιλόσοφος μάρτυς ᾿Αλεξάνδρεια (252) 1/5, 31/5 .
Φιλουμένη παιδομάρτυς ἐν Ρώμῃ 8/7.
Φιλούμενος μάρτυς 24/11.
Φιλούμενος μάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (274) 29/11.
Φιλούμενος ὁ ῾Αγιοταφίτης, νεοϊερομάρτυς (1979), ῾Ηγούμενος τοῦ Προσκυνήματος τοῦ Φρέατος τοῦ ᾿Ιακώβ, 29/11.
Φίλστερ ἢ Φίνιαν ἡγούμενος τοῦ Οὖλστερ ᾿Ιρλανδίας (579) 10/9.
Φίλων ᾿Επίσκοπος Καρπασίας Κύπρου (5ος αἰών) 24/1.
Φινεὲς ὁ Δίκαιος υἱὸς ᾿Ααρών (1500 π.Χ.) 12/3, 2/9.
Φίνιαν ἢ Φίλστερ ἡγούμενος τοῦ Οὖλστερ ᾿Ιρλανδίας (579) 10/9.
Φίνιαν (Φιόναν) τοῦ Κλόναρτ ᾿Ιρλανδίας (549) 12/12.
Φίνμπαρ (Μπάϊρυ) ᾿Επίσκοπος ᾿Ιρλανδίας (633) 25/9.
Φίνναν ᾿Επίσκοπος Λιντισφαίρν (661) 17/2.
Φίνταν τοῦ Ταγκμὸν (Τεχμούνου) ᾿Ιρλανδός (635) 21/10.
Φιόναν (Φίνιαν) τοῦ Κλόναρτ ᾿Ιρλανδίας (549) 12/12.
Φιορένζος ᾿Επίσκοπος Βιέννης (275) 3/1.
Φιρμιλιανὸς ᾿Επίσκοπος Καισαρείας 28/10.
Φιρμῖνος ᾿Επίσκοπος ᾿Αμιένης Γαλλίας (3ος αἰών) 25/9.
Φιρμῖνος ἢ Φίρμος μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (3ος αἰών) 24/6.
Φίρμος μάρτυς (3ος αἰών) 1/6.
Φλαβιανὸς Β΄ Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας, ὁμολογητὴς (518) 20/7.
Φλαβιανὸς ᾿Ερημίτης 16/2.
Φλαβιανὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Λούκιος καὶ Μοντανὸς ἐν Καρθαγένῃ μάρτυρες (259) 24/2.
Φλαβιανὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ ῾Ομολογητὴς (449) 16/2, 18/2.
Φλαβιανὸς Ρωμαῖος μάρτυς (362) 22/12.
Φλάβιος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Φλέγων ἀπόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 8/4.
Φλιβέρτος ἐν Ζυμιὲζ (Jumièges) (685) 20/8.
Φλώρα ἢ Φλωρεντίνη ἐν Σεβίλλῃ ἀδελφὴ ἁγίου ᾿Ισιδώρου (630) (Ρμ) 14/3.
Φλωρεντίνη ἢ Φλώρα ἐν Σεβίλλῃ ἀδελφὴ ἁγίου ᾿Ισιδώρου (630) (Ρμ) 14/3.
Φλωρεντῖνος μάρτυς ἐν Γαλλίᾳ 27/9.
Φλωρέντιος (547) 23/8.
Φλωρέντιος ᾿Επίσκοπος Στρασβούργου (693) 7/11.
Φλωρέντιος μάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ 13/10.
Φλωριανὸς μάρτυς ἐν Αὐστρίᾳ (304) 4/5.
Φλῶρος ᾿Επίσκοπος ᾿Αμισοῦ (7ος αἰών) 18/12.
Φλῶρος μάρτυς ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (2ος αἰών) 18/8.
Φοίβη διακόνισσα (1ος αἰών) 3/9.
Φοϊλὰν μοναχὸς ἱεραπόστολος ἐξ ᾿Ιρλανδίας (7ος αἰών) 31/10.
Φολκίουνος ᾿Επίσκοπος Τέρβας ῾Ολλανδίας (855) 14/12.
Φορτουνᾶτος ἐκ τῶν Ο΄ ᾿Αποστόλων 15/6.
Φορτούνιος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ (4ος-5ος αἰών) 4/7.
Φουλβιανὸς ἢ Ματθαῖος πρίγκηψ τῆς Αἰθιοπίας (1ος αἰών) Φλουβιανὸς ἐν τῷ βαπτίσματι) 16/11.
Φουλγέντιος ᾿Επίσκοπος Ρύσπης ἐν Βορείῳ ᾿Αφρικῇ (533) 1/1.
Φουρτουνιανὸς μάρτυς 27/9.
Φουσίκιος ἢ Πουσίκιος, (344) 17/4.
Φραϊντσγουάϊντ ἡγουμένη ἡ ἐν ᾿Οξφόρδῃ (735) 19/10.
Φρειδερῖκος ᾿Επίσκοπος Οὐτρέχτης ῾Ολλανδίας (9ος αἰών) 18/7.
Φριάρδος τῆς Βιντουμίττα ἐν Γαλλίᾳ (573) 2/8.
Φριδολῖνος τοῦ Σέκινγκεν μοναχὸς ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ, φωτιστὴς τῆς ῎Ανω Ρηνανίας (538) 6/3.
Φροντάσιος μάρτυς ἐν Γαλατίᾳ (1ος αἰών) 4/6.
Φρὸντων (Front) ᾿Επίσκοπος Περιγκὲ (Perigueux) ἢ Περιγκόρ (2ος αἰών) 25/10.
Φρουκτουόσις ἐν Βράγᾳ ᾿Ιβηρίας 16/4.
Φρουμέντιος ᾿Επίσκοπος Αἰθιοπίας (380) 30/11.
Φωκᾶς ἱερομάρτυς ὁ Θαυματουργός, ᾿Επίσκοπος Σινώπης (117) 22/9, 23/7, 22/7.
Φωκᾶς μάρτυς 18/12.
Φωκᾶς μάρτυς 2/8.
Φωκᾶς ὁ κηπουρός, μάρτυς ἐν Σινώπῃ (320) 22/9.
Φωκᾶς (Φώτιος) μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (726) 9/8.
Φωκίων μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Φωστήριος μοναχὸς (6ος αἰών) 5/1.
Φωτᾶς μοναχός 6/6.
Φωτεινὴ ἐρημῖτις ἐν Κύπρῳ (1923) 19/12 κοίμησις.
Φωτεινὴ μάρτυς ἐν Βλαχέρναις 20/8.
Φωτεινὴ μοναχὴ ἡ ἐν Παλαιστίνῃ (422) 13/2.
Φωτεινή (σλαβιστὶ Σβετλάνα) ἡ Σαμαρεῖτις καὶ οἱ σὺν αὐτῇ (66) 26/2, 20/3.
Φωτεινὸς ἢ Ποθεινὸς ᾿Επίσκοπος Λυῶνος ἱερομάρτυς (177) 2/6.
Φωτῖνος μάρτυς (66) 26/2.
Φωτῖνος ἐν ᾿Απαμείᾳ Συρίας (305) 22/2.
Φωτῖνος μάρτυς ἐν Γαλατίᾳ Μικρᾶς ᾿Ασίας, ἐκ τῶν 12 ἀρχόντων (138-161) 24/5.
Φώτιος καὶ ᾿Ανίκητος μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ (305) 12/8.
Φώτιος Μητροπολίτης Μόσχας ἢ Κιέβου καὶ πάσης Ρωσσίας, ὁ ῞Ελλην (1431) 2/7, (1472 καὶ 1479) 27/8 καὶ 27/5 (ἀνακομιδαί).
Φώτιος ὅσιος τῆς Μονῆς ᾿Ακαπνίου 9/7.
Φώτιος ὁ Μέγας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (891) 6/2.
Φώτιος (Φωκᾶς), μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (726) 9/8.
Φωτὶς μάρτυς (66) 26/2.
Φῶτος μάρτυς ἐν Συρίᾳ (249) 28/10.
Φωτοῦ (Φωτεινή) ὁσία 2/8
Φωτώ μάρτυς (66) 26/2.