Υ

῾Υάκινθος εὐνοῦχος ἁγ. Εὐγενίας, μάρτυς ἐν Ρώμῃ 24/12.
῾Υάκινθος ὁ ᾿Αμάστριδος μάρτυς (4ος αἰών) 18/7.
῾Υάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, μάρτυς ἐν Καππαδοκίᾳ (2ος αἰών) 3/7.
῾Υγῖνος ἢ Χουγῖνος ὁ ἐξ ᾿Αθηνῶν ἱερομάρτυς Πάπας Ρώμης (158) (142) 11/1.
῾Υμέναιος μάρτυς 24/7.
῾Υπαπαντὴ Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 2/2.
῾Υπάτιος ἐν Βυζαντίῳ μάρτυς (270) 3/6.
῾Υπάτιος ᾿Επίσκοπος Γαγγρῶν (326) 31/3.
῾Υπάτιος ᾿Επίσκοπος ᾿Εφέσου (730-735) 21/9.
῾Υπάτιος ἡγούμενος Ρουφίνου ἐν Χαλκηδόνι (446) 31/3, 17/6.
῾Υπάτιος καὶ ᾿Αλέξανδρος μάρτυρες ἐν Μαρκιανουπόλει 25/2.
῾Υπάτιος μάρτυς Σιναΐτης 14/1.
Υπάτιος μάρτυς ἐν Τριπόλει Συρίας (70-90) 18/6.
῾Υπάτιος ὁ ᾿Ιατρὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 31/3.
῾Υπάτιος ὁμολογητής (8ος αἰών) 20/9.
῾Υπεραγία Θεοτόκος (τοῦ Καζάν) (1612) 22/10.
῾Υπεραγία Θεοτόκος (Κοίμησις) 15/8.
῾Υπερέχιος ἐν Αἰγύπτῳ μάρτυς (305-311) 5/6.
῾Υπερέχιος ὁ Παραδείσου 7/8.
῾Υπερέχιος μάρτυς ἐν Σαμοσάταις (297) 29/1.
῾Υπομονὴ ἡ ὁσία 5/4.
῾Υπομονὴ ἡ ὁσία, πρώην ῾Ελένη, Αὐτοκράτειρα Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μήτηρ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (1450) 29/5.
῾Υπόμονος μάρτυς 9/4.
῞Υψωσις Τιμίου Σταυροῦ (Παγκόσμιος ῞Υψωσις) 14/9.