Τ

Ταβιθᾶ (1ος αἰών) 25/10.
Ταγκμὸν (ΤεχΜούνου) ὁ ᾿Ιρλανδός (635) 21/10.
Ταϊσία ἢ Θαῒς ἡ Αἰγυπτία πόρνη (4ος αἰών) 8/10, 10/5.
Ταμάρα ἢ Θάμαρ Βασίλισσα Γεωργίας (13ος αἰών) 1/5, 12/4, 9/5.
Ταμοὺν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 25/3.
Ταράσιος ἐν Βολόγκντᾳ (15ος αἰών) 12/10.
Ταράσιος ἐν Λικονίῳ (Liconium) 9/3.
Ταράσιος καὶ ᾿Ιωάννης μάρτυς 7/6.
Ταράσιος Λυκαονίας ὁ Θαυματουργός 8/5, 7/5.
Ταράσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (876) 25/2.
Τάραχος μάρτυς (304) 12/10.
Ταρσίζιος παιδομάρτυς ἐν Ρώμῃ (3ος αἰών) 15/8.
Τατιανὴ ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Τατιανὴ Μεγάλη Δούκισσα, μάρτυς (1918) 17/7.
Τατιανὴ 5/1.
Τατιανὴ ἡ ἐν Ρώμῃ, μάρτυς (226-235) 12/1.
Τατιανὴ πρεσβυτέρα ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
Τατιανὸς μάρτυς ἐν Φρυγίᾳ (4ος αἰών) 12/9.
Τατίων μάρτυς ὁ ἐν Κλαυδιουπόλει (305) 24/8.
Τάττα μάρτυς ἐν Δαμασκῷ 25/9.
Τατχὰν ἢ Τεραχὰν ἢ Τερητσὰν καὶ Δαβὶδ μάρτυρες ἐν Γεωργίᾳ (693) 18/5.
Ταυρῖνος πρῶτος ᾿Επίσκοπος ᾿Εβρὲ (Evreux) Γαλλίας (2ος αἰών) 11/8.
Ταυρίων μάρτυς, ἐν ᾿Αμφιπόλει Μακεδονίας 7/11.
Τέϊλο ᾿Επίσκοπος Λάνταφ Οὐαλλίας (6ος αἰών) 9/2.
Τεκοῦσα 6/11.
Τεκοῦσα ἐν ᾿Αγκύρᾳ παρθενομάρτυς (303) 18/5.
Τελεσφόρος Πάπας Ρώμης (127) 22/2.
Τελέτιος καὶ Ρωμανὸς Μάρτυρες 30/5.
Τεραχὰν ἢ Τατχὰν ἢ Τερητσὰν μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (693) 18/5.
Τερέντιος, ᾿Αφρικανὸς καὶ Πούπλιος μάρτυρες ἐν Καρχηδόνι (250) 10/4, 13/3.
Τερέντιος ἢ Τέρτιος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος ᾿Ικονίου (1ος αἰών) 21/6.
Τερέντιος μάρτυς 11/12.
Τερέντιος μάρτυς 16/10, 17/10.
Τερέντιος μάρτυς 5/4.
Τερέντιος μάρτυς ἐν Συρίᾳ (249) 28/10.
Τερητσὰν ἢ Τατχὰν ἢ Τεραχὰν μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (693) 18/5.
Τέρρικος ᾿Επίσκοπος Λάγκρ ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλίᾳ) (572 -573) 18/3.
Τέρτιος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 10/11, 30/10.
Τέρτιος ἢ Τερέντιος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος ᾿Ικονίου (1ος αἰών) 21/6.
Τερψιχόρη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Τεσσαράκοντα ἅγιοι παρθενομάρτυρες ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Τεσσαράκοντα δύο μάρτυρες ἐν ᾿Αμορίῳ (845) 6/3.
Τεσσαράκοντα μάρτυρες μετὰ ᾿Ιωάννου Αἰγυπτίου 20/9.
Τεσσαράκοντα μάρτυρες, ἐν Γάζῃ (4ος αἰών) 14/10.
Τεσσαράκοντα μάρτυρες ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 26/3.
Τεσσαράκοντα μάρτυρες ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Τεσσαράκοντα παιδομάρτυρες ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Τεσσαράκοντα παιδομάρτυρες 18/10.
Τεσσαράκοντα πέντε μάρτυρες ἐν Νικοπόλει ᾿Αρμενίας (319) 10/7.
Τεσσαράκοντα Ρωμαῖοι μάρτυρες 16/6.
Τεσσαράκοντα τέσσαρες ἐν ῾Αγίῳ Σάββᾳ μαρτυρήσαντες (610) (614) 16/5.
Τεσσαράκοντα τρεῖς μοναχοὶ μάρτυρες ἐν Ραϊθῷ (4ος-5ος αἰών) 14/1.
Τεσσαράκοντα χιλιάδες μάρτυρες ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (1268) 28/2.
Τέσσαρες ἀσκηταὶ 18/8.
Τέσσαρες λαϊκοί μάρτυρες ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Τέσσαρες μάρτυρες ἐν Πέργῃ 31/8.
Τέσσαρες μάρτυρες ἐν Τύρῳ 21/1.
Τέσσαρες στρατιῶται μάρτυρες 14/12.
Τέσσαρες ἐκ Τριβούνων μάρτυρες ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 7/2.
Τέσσαρες χιλιάδες διακόσιοι ἐνενήκοντα ἐννέα μάρτυρες ἐν ᾿Αραβίᾳ (523) 24/10.
Τέσσαρες χιλιάδες ἐν Τιφλίδῃ μάρτυρες 31/8.
Τετεσία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Τεχμούνου ἢ Ταγκμὸν ὁ ᾿Ιρλανδός (635) 21/10.
Τζενάρο καὶ Φελίτσε μάρτυρες 7/1.
Τζέροεν (Jeroen) (῾Ιέρων) ἱερομάρτυς ἐν ῾Ολλανδίᾳ (857) 17/8.
Τζίλντα ἢ Γκίλντα ὁ μάγος, ἡγούμενος Λάνιλλειντ Βρεττανίας (570) 29/1 Τζόρντζε (Γεώργιος) Μπόζιτς ἐν Σερβίᾳ 17/6.
Τηλέμαχος μάρτυς (391) 1/1.
Τιβούρτιος μάρτυς (230) 22/11.
Τιβούρτιος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Τίγνιος μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (404) 16/6.
Τιθώης ὁ ἐν Θηβαΐδι μαθητὴς τοῦ Μεγάλου Παχωμίου (4ος αἰών) 26/8.
Τιμία ᾿Εσθὴς τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου. Κατάθεσις 2/7.
Τίμιος Πρόδρομος, (᾿Ανεύρεσις Κάρας Α΄ καὶ Βί) 24/2.
Τιμοθέα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Τιμόθεος 5/11.
Τιμόθεος ᾿Αναγνώστης ἐν Αἰγύπτῳ μαρτυρήσας, μετὰ τῆς συμβίας αὐτοῦ Μαύρας (286) 3/5.
Τιμόθεος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (96) 22/1.
Τιμόθεος ἐν Καχούχτα ᾿Αντιοχείας (8ος αἰών) 4/1.
Τιμόθεος ᾿Επίσκοπος Εὐρίπου ἱδρυτὴς ῾Ιερᾶς Μονῆς Πεντέλης 16/8.
Τιμόθεος ᾿Επίσκοπος Προικοννησίων καὶ Θαυματουργός 1/8.
Τιμόθεος ᾿Επίσκοπος Προύσης ἱερομάρτυς (362) 10/6.
Τιμόθεος ᾿Εσφιγμενίτης νεομάρτυς (1820) 29/10.
Τιμόθεος Καισαρείας μοναχὸς 27/2.
Τιμόθεος μάρτυς 28/11.
Τιμόθεος μάρτυς (3ος αἰών) 24/1.
Τιμόθεος μάρτυς (4ος αἰών) 19/12.
Τιμόθεος μάρτυς 5/11.
Τιμόθεος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Τιμόθεος μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (304) 19/8.
Τιμόθεος νέος-ὁσιομάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (1821) 12/6.
Τιμόθεος – Ντόβμοντ πρίγκηψ τοῦ Πσκόφ (1299) 20/5.
Τιμόθεος ὁ ἐν Συμβόλοις Βιθυνίας (9ος αἰών) 21/2.
Τιμόθεος ῾Ομολογητὴς 1/2.
Τιμόθεος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (385) 13/2.
Τιμόλαος μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης (303) 15/3.
Τιμόλινα (Δαρεία) νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8.
Τιμπάλδος μάρτυς ἐν Παννονίᾳ (3ος αἰών) 28/4.
Τίμων διάκονος 30/12.
Τίμων ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄, διάκονος 28/7.
Τίτιος, ᾿Ιοῦστος, Χλόη καὶ Κρίσπος συνεργάται τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου (ἑορτάζονται τῇ 1ῃ Κυριακῇ μετὰ τὴν 13η Φεβρουαρίου, ἐν Κορίνθῳ ἢ τὴν Κυριακῇ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως Μητρόπολις Κορίνθου).
Τίτος ᾿Απόστολος ᾿Επίσκοπος Γόρτυνος Κρήτης (1ος αἰών) 25/8, (ἀνακομιδὴ Τιμίας Κάρας 15/5).
Τίτος ἢ Φίλιους, ᾿Επίσκοπος Τόμιδος Δακίας (Ρουμανίας) (4ος αἰών) 3/1.
Τίτος θαυματουργὸς (9ος αἰών) 2/4.
Τίτος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Βόστρων ἐν ᾿Αραβίᾳ (378) 22/2.
Τίτος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Τίτος ὁ στρατιώτης, τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 27/2.
Τίτος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ὁ πρεσβύτερος (1190) 27/2.
Τουντγουὼλ (Tudwall) ᾿Επίσκοπος ἐν Οὐαλλίᾳ καὶ Βρεττανίᾳ (6ος αἰών) 30/11.
Τουνὸμ ᾿Εμίρης μάρτυς ἐν ῾Ιεροσολύμοις, ὁ ριφθεὶς ἐκ τοῦ μιναρὲ κατὰ τὴν τελετὴ τοῦ ῾Αγίου Φωτὸς 18/4.
Τοῦρβος ἐν Καππαδοκίᾳ μαρτυρήσας (161-180) 16/1.
Τρανκουϊλλίνος (῾Ησύχιος), μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Τρεῖς ἐν Γαλατίᾳ μάρτυρες 28/6.
Τρεῖς ἐν Μελιτηνῇ μάρτυρες 21/7, 31/10.
Τρεῖς μαθηταὶ ἐπισκόπου Βαβύλα (251) 4/9.
Τρεῖς Παῖδες ἐν Καμίνῳ (600 π.Χ.) 17/12.
Τρεῖς παρθενομάρτυρες ἐν Χίῳ 9/6.
Τρεῖς χιλιάδες ἑξακόσιοι εἴκοσι ὀκτὼ μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ 4/9.
Τρία ἑκατομμύρια Οὐνῖται προσελθόντες τῇ ῾Αγίᾳ ᾿Ορθοδόξῳ ᾿Εκκλησίᾳ τῷ 1831. (᾿Ανάμνησις) 25/5.
Τριάκοντα ἐν Θράκῃ μάρτυρες 23/8.
Τριάκοντα ἓξ μάρτυρες ἐν Ρουμανίᾳ (4ος-5ος αἰών) 4/7
Τριάκοντα ἓξ μάρτυρες μοναχοὶ (780-790) 1/10.
Τριάκοντα ἓξ πατέρες, μάρτυρες ἐν ᾿Αρμενίᾳ (8ος αἰών) 1/10.
Τριάκοντα ὀκτὼ ἀνώνυμοι μάρτυρες 31/3.
Τριάκοντα ὀκτὼ μάρτυρες 2/6.
Τριάκοντα τέσσαρες μονάζουσαι ἐν Οὐγκλὶτς μάρτυρες 10/4.
Τριάκοντα τρεῖς ἐν Καρχηδόνι μάρτυρες (250) 10/4.
Τριάκοντα τρεῖς ἐν ῾Ηρακλείᾳ μάρτυρες 28/8.
Τριάκοντα τρεῖς ἐν Μελιτηνῇ μάρτυρες 7/11.
Τριάκοντα τρεῖς ἐν Παλαιστίνῃ μάρτυρες 16/8.
Τριάκοντα τρεῖς μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ (4ος αἰών) 26/8.
Τριακόσιοι ἑβδομήκοντα ἑπτὰ μαρτυρήσαντες ἐν Βουλγαρίᾳ (817) 22/1.
Τριακόσιοι ἑβδομήκοντα μάρτυρες ἐν Βιθυνίᾳ (250) 29/11.
Τριακόσιοι ἑξήκοντα δύο ἐν ᾿Αφρικῇ μάρτυρες, (5ος αἰών-477) 8/12.
Τριακόσιοι ἑξήκοντα ἓξ μάρτυρες Νικομηδείας 31/8.
Τριακόσιοι πεντήκοντα μάρτυρες (μοναχοὶ καὶ κληρικοὶ) ἐν ᾿Οράντι Συρίας ὑπὸ μονοφυσητῶν μαρτυρησάντων) (517) 31/7.
Τριακόσιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες τελειωθέντες ὑπὸ τῶν Λομβαρδῶν (579) 2/3.
Τριακόσιοι τριάκοντα τρεῖς ἅγιοι Πατέρες οἱ ἐν βαράθρῳ ριφθέντες (4ος αἰών) 28/10.
Τριαντάφυλλος ὁ ἐκ Ζαγορᾶς μάρτυς (1680) 8/8.
Τριβίμιος μάρτυς ἐν Πέργῃ, Παμφυλίας, (3ος αἰών) 2/3, 1/3.
Τρύφαινα μάρτυς ἐν Κυζίκῳ (1ος αἰών) 31/1.
Τριφύλλιος ᾿Επίσκοπος Λευκωσίας (370) 12/6, 13/6.
Τρίχλο (Trillo) ᾿Επίσκοπος ἐν Οὐαλλίᾳ (6ος αἰών) 15/6.
Τροῦντο ἡγούμενος ἐν ῾Ολλανδίᾳ (693) 23/11.
Τρόφιμος ἐκ τῶν Ο΄ 14/4, 15/4.
Τρόφιμος ἐν Λυκίᾳ (4ος αἰών) 23/7.
Τρόφιμος ᾿Επίσκοπος ᾿Αρελάτων (Arles) 29/12.
Τρόφιμος ἱερομάρτυς 21/7.
Τρόφιμος καὶ Θαλῆς μάρτυρες ἐν Λαοδικείᾳ (1111) 16/3, 11/3.
Τρόφιμος μάρτυς 31/10.
Τρόφιμος μάρτυς ἐκ Συνάδων (276) 19/9.
Τρόφιμος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (300) 18/3.
Τρόφιμος μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 29/9.
Τρύφαινα καὶ Ματρώνα ὅσιες ἐν Κυζίκῳ (1ος αἰών) 31/1 καὶ 11/4.
Τρύφων ἐν Πετσέγκᾳ καὶ Κόλᾷ μοναχός (1583) 1/2.
Τρύφων ᾿Επίσκοπος Ροστὼβ (1468) 30/12, 1/2.
Τρύφων ἡγούμενος τῆς Βυάτκας (1612) 8/10.
Τρύφων μάρτυς 19/12.
Τρύφων μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 29/9.
Τρύφων μάρτυς ἐν Συρίᾳ (250) 1/2.
Τρύφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (933) 19/4.
Τρύφων τοῦ Κιόλσκ μοναχὸς, ᾿Απόστολος τῆς Λαπωνίας καὶ ᾿Ιωνᾶς ὑποτακτικὸς αὐτοῦ (1583) 15/12.
Τρῳάδιος Νεοκαισαρείας μάρτυς (3ος αἰών) 2/3.
Τρωὰς ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Τσὰντ (Chad) ᾿Επίσκοπος τοῦ Λίχφιλτ (Lichfield) (672) 2/3.
Τυσίλλιος (Tyssilio) ῾Ηγούμενος ἐν Οὐαλλίᾳ (7ος αἰών) 8/11
Τυφλὶς τῆς Γεωργίας Οἱ ἐν Τυφλίδι μαρτυρήσαντες ὑπὸ τοῦ Γιελαλουντίν (13ος αἰών) 31/10.
Τυχικὸς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 8/12.
Τύχων ᾿Αρχιεπίσκοπος Βορονὲζ νεοϊερομάρτυς (1919) 27/12.
Τύχων ἐν Σολόφσκυ, μοναχὸς 4/7.
Τύχων ᾿Επίσκοπος ᾿Αμαθοῦντος Κύπρου (425) 16/6.
Τύχων ὁ ἐν Καλούγκᾳ ἢ Μεντὶν μοναχὸς (1402) 16/6.
Τύχων ὁ Ζαντὸνσκ ᾿Επίσκοπος Βορονὲζ, ὁ θαυματουργὸς (1783) 13/8, 14/5 ἀνακομιδή (1846).
Τύχων ὁ Κρεστογκὸρκ (Βολόγκντα) 16/6.
Τύχων ὁ Λουκὼφ μοναχὸς τοῦ Κρεστογκόρσκ (1503) 16/6, (1569) 26/6 (ἀνακομιδή).
Τύχων Πατριάρχης Μόσχας (1925) 25/3 (Π.Η.), 7/4 Ν.Η, (1989) 26/9 ἀνακήρυξις ἁγιότητος, 5/10 (σύναξις).
Τωβίας μάρτυς (320) 2/11.