Σ

Σάββας Α΄ ᾿Αρχιεπίσκοπος Σερβίας κτίτωρ ῾Ιερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου (1237) 14/1, 30/8 σύναξις, 6/5 σύναξις, 27/4 (1595) πυρπόλησις λειψάνων.
Σάββας ἀσκητὴς ὁ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (15ος αἰών) 3/2.
Σάββας Β΄ ᾿Αρχιεπίσκοπος Σερβίας (1268-1269) 8/2, 30/8 σύναξις.
Σάββας Βενεθαλῶν μάρτυς 25/8.
Σάββας Γ΄ ᾿Αρχιεπίσκοπος Σερβίας 26/7, 30/8 σύναξις.
Σάββας (ἐκ τῶν Φωτιστῶν τῶν Σλάβων. Σύναξις) 17/7.
Σάββας ἐν Παλέρμῳ Σικελίας (10ος αἰ) 6/2.
Σάββας ἐν Περσίᾳ μαρτυρήσας (330) [28 καὶ 29/3] 28/3.
Σάββας ᾿Επίσκοπος Γκορνιο Καρλοβικίου 17/7.
Σάββας ᾿Επίσκοπος Δαφνουσίας 2/5.
Σάββας ἡγούμενος ἐν Μόσχᾳ (1410) 13/6.
Σάββας ἡγούμενος τοῦ Ζβενίγκοροντ, μοναχός (1406) 3/12, 30/4 ἀνακομιδή.
Σάββας ἱεραπόστολος τῶν Σλάβων, μαθητὴς Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου (916) 27/7.
Σάββας ἱερομόναχος ὁ ἐν Καλύμνῳ ὁ Νέος (1948) 7/4.
Σάββας, Μακάριος νηστευτής καὶ Γεώργιος νοτάριος Μονῆς Χαχούλι Γεωργίας 21/12.
Σάββας μάρτυς 1/5.
Σάββας μάρτυς 31/10.
Σάββας μάρτυς ἐν Δαμασκῷ (7ος αἰών) 1/11.
Σάββας μοναχὸς Βισσέρας (Νόβγκοροντ) (1460) 1/10.
Σάββας μοναχὸς ἐν Τβὲρ (1467-1459) 2/3.
Σάββας μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Σάββας Μονῆς Χαχούλι Γεωργίας 21/12 (Γε).
Σάββας Μπράνκοβιτς Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας, ὁμολογητὴς ἔναντι Καλβινιστῶν (1683) 24/4.
Σάββας Νιγδελίας νεομάρτυς (1726) 12/11.
Σάββας (Νικηφόρος) γέρων, ἐν Καλύμνῳ, μαθητὴς Σάββα τοῦ Νέου (Κοίμησις) (1992) 7/4.
Σάββας ὁ Βενέφαλι 27/8.
Σάββας ὁ Γότθος μαρτυρήσας ὑπὸ Βουζάου ἐν Βλαχίᾳ Ρουμανίας (372) 15/4, 12/4, 18/4.
Σάββας ὁ ῾Ηγιασμένος (532) 5/12.
Σάββας ὁ μετὰ ᾿Αβδᾶ, ᾿Αντιόχου, Νικοστράτου καὶ Σάββα μαρτυρήσας 8/7.
Σάββας ὁ Νέος τοῦ Κολιζάνο Σικελίας (995) 5/2.
Σάββας Στρατηλάτης ἐν Ρώμῃ μαρτυρήσας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 70 στρατιῶται (272) 24/4, 29/10.
Σάββας τοῦ Πσκὸφ καὶ Κρουπὲτς (1495) 28/8.
Σάββας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) 24/4.
Σαββάτιος ἱερομόναχος ὁ ἐν Σολόφκυ, ὁ θαυματουργὸς (1435) 27/9, (1566) 8/8 (ἀνακομιδή).
Σαββάτιος μάρτυς ἐκ Συνάδων (276) 19/9.
Σαββάτιος μοναχὸς ἐν Τβὲρ (1434) 2/3.
Σαββῖνος ᾿Αρχιεπίσκοπος Κύπρου (4ος αἰών) 12/5.
Σαβέλλιος ἐν Περσίᾳ μάρτυς (362) 17/6.
Σαβίνα ῾Ελληνὶς μαρτυρήσασα ἐν Γαλλίᾳ (122) 29/8.
Σαββίνα ἡγουμένη ἐν Γεωργίᾳ (11ος αἰ.) 31/12.
Σαβίνα μάρτυς ἐκ τῶν ἐν ῾Ισπανίᾳ (204) 11/11.
Σαβίνα Ρωμαία πατρικία μαρτυρήσασα ἐν Γαλλίᾳ (122) 29/8.
Σαβίνη ἐν Σμύρνῃ (250) 11/3.
Σαβινιανὸς μάρτυς ἐν Γαλλίᾳ 31/12.
Σαβινιανὸς μάρτυς ἐν Δαμασκῷ 25/9.
Σαβινιανὸς μάρτυς ἐν Δαμασκῷ (7ος αἰών) 1/11.
Σαβῖνος ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμη (269) 30/1.
Σαβῖνος ᾿Επίσκοπος ᾿Ασσίζης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες (4ος αἰών) 30/12.
Σαβῖνος ᾿Επίσκοπος Κατάνης (760) 15/10.
Σαβῖνος ᾿Επίσκοπος Κύπρου 15/10.
Σαβῖνος ἢ ᾿῎Αβιβος μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (287) 16/3, 13/3.
Σαβῖνος μάρτυς 25/10.
Σαδὼκ ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Περσίας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 128 μάρτυρες (342-344) 19/10, 20/2.
Σαδὼκ Οὐαλλίας 24/1.
Σαῒς μάρτυς 5/1.
Σακέδων ἢ Σακέρδων ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Σακέρδος ᾿Επίσκοπος Λουγδούνου (Μωοξ) 12/9.
Σακέρδων ἢ Σακέδων ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Σαλαμὰν ὁ ἡσυχαστὴς ἐν Εὐφράτῃ (400) 23/1.
Σαλαφιὴλ Σύναξις ᾿Αρχαγγέλων 8/11.
Σαλβᾶς ἢ Σαβὲλ πρίγκηψ Γεωργίας, μάρτυς (1661) 18/9.
Σάλβιος (Σαμφιυσ), ᾿Επίσκοπος ῎Αλβης ὁ Γαλάτης (584) 10/9.
Σαλομάνης μάρτυς ἐν Πέτρᾳ 5/5. (῎Ιδε καὶ 19/4 καὶ 21/4).
Σάλφας μάρτυς ἐν ᾿Ακχαλτσίκχε Γεωργίας (1227) 17/6.
Σαλώμη μάρτυς ἐν ῾Ιερουσαλὴμ 20/7.
Σαλώμη ἡ μυροφόρος 3/8.
Σαλωνᾶς ὁ Ρωμαῖος μάρτυς 23/5.
Σαμαῖος ἢ Σερμάγια Προφήτης (10ος αἰὼν π.Χ.) 9/1.
Σαμέας ἢ Σεμάγιας ἢ Σαμόγιας Προφήτης ὁ ᾿Ελαμίτης (10ος αἰὼν π.Χ.) 8/1.
Σαμόγιας ἢ Σαμέας ἢ Σεμάγιας Προφήτης ὁ ᾿Ελαμίτης (10ος αἰὼν π.Χ.) 8/1.
Σαμουὴλ ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307-309) 16/2.
Σαμουὴλ καὶ Πέτρος Καθολικοὶ Γεωργίας (5ος αἰ.) 30/11.
Σαμουὴλ Προφήτης (11ος αἰὼν π.Χ.) 20/8, 5/8.
Σαμψὼν ᾿Επίσκοπος Ντὸλ Βρεττανίας (565) 28/7.
Σαμψὼν μάρτυς (4ος αἰών) 30/12.
Σαμψὼν ὁ ξενοδόχος ἐν Κωνσταντινουπόλει (530) 27/6.
Σαμωνᾶς μάρτυς (299, 306, 322) 15/11.
Σάνκτος ἐν Λουγδούνοις Γαλλίας μαρτυρήσας 25/7.
Σαντοὺρν (Sadwrn) ἐν Οὐαλλίᾳ (540) 29/11.
Σαπφὼ ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Σαπὼρ μάρτυς ἐν Περσίᾳ (343) 20/11.
Σαράντης μάρτυς ἐν Μεγάροις, ἀνακομιδή 16/8.
Σαραπάβων βουλευτὴς 6/9.
Σαρβέλιος μάρτυς ἐν ᾿Εδέσσῃ (2ος αἰών) 29/1, 15/10.
Σαρβέλος ᾿Εδέσσης μάρτυς 5/9.
Σαρβέλος μάρτυς ἐν Συρίᾳ (249) 28/10.
Σαρβῆλος μάρτυς 4/9.
Σαρματᾶς ὁ ἐν Αἰγύπτῳ 30/8.
Σαρμιανὸς Καθολικὸς Γεωργίας (774) 23/8.
Σάρρα ἡγουμένη Σκήτης ἐν Λιβύῃ (370) 13/7, 2/1.
Σατορνῖνος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ (4ος-5ος αἰών) 4/7.
Σατουρνῖνος, Βικτωρία καὶ σὺν αὐτοῖς μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ (304) 11/2.
Σατουρνῖνος ἐν Δυρραχίῳ μάρτυς (2ος αἰών) 7/7.
Σατουρνῖνος ἐν Κερκύρᾳ μαρτυρήσας 29/4.
Σατουρνῖνος μάρτυς ἐν Κρήτῃ (3ος αἰών) 23/12.
Σατουρνῖνος ᾿Επίσκοπος Τολώσης (Toulouse) Γαλλίας ἱερομάρτυς καὶ αἱ δύο σὺν αὐτῷ παρθένοι (3ος αἰών) 29/11.
Σατουρνῖνος μάρτυς 12/2.
Σατουρνῖνος μάρτυς (202-203) 1/2.
Σατουρνῖνος μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει 22/6.
Σατουρνῖνος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (3ος αἰών) 10/3.
Σατουρνίος μάρτυς (304-310) 7/6.
Σατοῦρος μάρτυς (202-203) 1/2.
Σάτυρος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (301) 6/7.
Σβιατοσλάβ-Γαβριὴλ καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Δημήτριος τοῦ Γούριεφ (1253) 3/2.
Σγουΐθαν ᾿Επίσκοπος Θαυματουργὸς ὁ ἐν Γουΐνσεστερ (Whinchester) (862) 15/7.
Σεβαστιανὴ θαυματουργός 7/6.
Σεβαστιανὴ μάρτυς 24/10.
Σεβαστιανὴ μάρτυς ἐν ῾Ηρακλείᾳ, μαθήτρια τοῦ ῾Αγίου ᾿Αποστόλου Παύλου (86) 16/9.
Σεβαστιανὸς γέρων Καραγκάνα (1966) 6/4 κοίμησις.
Σεβαστιανὸς γέρων ῎Οπτινα 29/9 (ἀνακήρυξις ἁγιότητος 1998) .
Σεβαστιανὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Σεβαστιανὸς μάρτυς (1ος αἰών) 26/2.
Σεβαστιανὸς μάρτυς (66) 26/2.
Σεβαστιανὸς ὁ Ποσεκόνιγιε, μοναχὸς (Βολόγκντα) (1500) 18/12, 26/2.
Σέββι Βασιλεὺς τῶν ᾿Ανατολικῶν Σαξόνων (694) 29/8.
Σεβεριανὸς ἐν Νικομηδείᾳ μάρτυς (4ος αἰών) 22/8.
Σεβερῖνος ἐν Γαλατίᾳ μάρτυς (1ος αἰών) 4/6.
Σεβερῖνος ᾿Επίσκοπος Κολωνίας ἐκ Βουρδιγάλλων (Βοςδεαυψ) Γαλλίας (408) 23/10.
Σεβερῖνος τῆς Νορικῆς (Αὐστρίας) 8/1.
Σεβηριανὸς ἐν Γαλατίᾳ μάρτυς (1ος αἰών) 4/6.
Σεβηριανὸς ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Σεβηριανὸς ᾿Επίσκοπος Σκυθουπόλεως (῾Ιερουσαλήμ) (452) 20/2.
Σεβηριανὸς μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 18/4.
Σεβηριανὸς μεγαλομάρτυς (320) 9/9.
Σεβῆρος Κατάνης (802-811) 24/3.
Σεβῆρος μάρτυς 3/11.
Σεβῆρος μάρτυς 8/9.
Σεβῆρος μάρτυς ἐν Θράκῃ (304) 20/8.
Σεβῆρος Μέμνων (Κεντυρίων) μάρτυς 23/8 (καὶ 20/8).
Σεβῆρος πρεσβύτερος ᾿Ιντεροκρεὰς ἐν ᾿Ιταλίᾳ (6ος αἰών) 27/6.
Σεβρωνιανὸς μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 9/11.
Σεγκάνος (Seguaos) Γαλατίας 19/9.
Σεεμπὲθ ἢ Σιβσιθίνα ἢ Μαρότα ἐν Περσίᾳ (330) [28-29/3] 28/3.
Σεϊμβλὰς Γότθος μάρτυς 26/3, 20/3.
Σείριολ ἡγούμενος Πένμον-᾿Αγγλεσὺ (Anglesey) (6ος αἰών) 1/2.
Σεισμὸς ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ 447 καὶ τὸ μέγα θαῦμα τοῦ τρισαγίου. ᾿Ανάμνησις 25/9.
Σεκενδίνος ἐν Βεροίᾳ μαρτυρήσας 4/9.
Σεκένδος ἐν Βεροίᾳ μαρτυρήσας 4/9.
Σεκούνδα, Δονατίλια, καὶ Μαξίμα μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ 31/7.
Σεκουνδέλλα διακόνισσα ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλία) 29/4.
Σεκοῦνδος (202-203) 1/2.
Σεκοῦνδος μάρτυς 28/12.
Σελεστῖνος μάρτυς 25/5.
Σελεστῖνος Πάπας Ρώμης (432) 8/4.
Σελεύκεια μάρτυς (298) 22/8.
Σέλευκιος μάρτυς 31/10.
Σέλευκος ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307-309) 16/2.
Σέλευκος μάρτυς 3/12.
Σέλευκος μάρτυς 23/5.
Σέλευκος μάρτυς ἐκ τῶν ἐν Σκυθίᾳ (3ος αἰών) 13/9.
Σελήνιος ἐν Αἰγύπτῳ μάρτυς (305-311) 5/6.
Σεμάγιας ἢ Σαμόγιας ἢ Σαμέας Προφήτης ὁ ᾿Ελαμίτης (10ος αἰὼν π.Χ.) 8/1.
Σὲν ἢ Σὲντ τοῦ Λάστιγχαμ, ᾿Επίσκοπος ᾿Ανατολικῆς Σαξωνίας (664) 7/1.
Σενατόρος ηγούμενος Μιζανέλλο (Καλαβρία) 11/1.
Σέννεν μάρτυς (251) 30/7.
Σενόϊ μάρτυς (341) 10/11.
Σενούφιος μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 28/6.
Σενούφιος μοναχὸς 25/3.
Σὲντ ἢ Σὲν βλ. Σέν.
Σενὼχ ἡγούμενος Τουρώνης (Tours) Γαλλίας (576) 24/10.
Σεραπία ἢ Σεραφίμα μάρτυς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (2ος αἰών) 29/7.
Σεραπία παρθενομάρτυς 3/9.
Σεραπίων ᾿Αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ (1516) 16/3, (1517) 7/4 (ἀνακομιδή).
Σεραπίων ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 11/9.
Σεραπίων ᾿Επίσκοπος Βλαδιμὶρ (1275) 12/7.
Σεραπίων ᾿Επίσκοπος Θμούϊδος ἐν Κάτῳ Αἰγύπτῳ, μαθητὴς ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου (358) 7/2, 21/3.
Σεραπίων Λίμνης Κόζα ὁ Τάταρος (1611) 27/6, 26/6.
Σεραπίων μάρτυς (205) 13/7.
Σεραπίων μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (251) 31/1.
Σεραπίων μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (237) 13/9.
Σεραπίων μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Σεραπίων μοναχὸς ἐν Αἰγύπτῳ (5ος αἰών) 14/5, 7/4.
Σεραπίων ὁ Αἰγύπτιος, μάρτυς ἐν Γαλατίᾳ Μικρᾶς ᾿Ασίας (138-161) 24/5.
Σεραπίων ὁ ἐκ Δαμασκοῦ, Σιναΐτης (17ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Σεραπίων ὁ ἐν Ζαρζμᾷ Γεωργίας 29/10.
Σεραπίων ὁ ἐν Σπάσο-᾿Ελεάζαρ, (Πσκόφ) μοναχὸς (1481). ῾Ο ἐκ Ταρτοῦ ᾿Εσθονίας 8/9.
Σεραπίων ὁ Νέος μάρτυς 12/7.
Σεραπίων Ρώμης μάρτυς (2ος αἰών) 18/8.
Σεραπίων Σιδωνίτης μοναχὸς 21/3.
Σεραπίων Σπασοελεάζαρ μοναχὸς, μαθητὴς Εὐφροσύνου (᾿Ελεάζαρ) τοῦ ἐν Πσκόφ (1481 ἢ 1480) 8/9, 7/9, 15/5.
Σεραπίων τῆς Καρέντζα (1774) 24/8.
Σεραφεὶμ Δομβοῦ 6/5.
Σεραφεὶμ ᾿Επίσκοπος Φαναρίου, νεομάρτυς (1601) 4/12, 27/4.
Σεραφεὶμ ἱερομάρτυς ἐν ῞Αλμᾳ-᾿Ατᾴ (Μογγολίας) μαρτυρήσας (1921) 16/7.
Σεραφεὶμ ἱερομόναχος νεομάρτυς, (κατὰ κόσμον Νικόλαος Ζαγκορόφκ) (1943) 30/9.
Σεραφεὶμ μάρτυς ἐν Μεγάροις, ἀνακομιδή 16/8.
Σεραφεὶμ νεοϊερομάρτυς ἱερομόναχος Νικόλσκυ (1923) 31/5.
Σεραφεὶμ ὁ ἐν Βυρίτσᾳ (Ρωσσίας) (1949) 3/4.
Σεραφεὶμ Σαμοΐλοβιτς ὁ ἐξ Οὐγκλιτς μάρτυς ᾿Αμερικανικῆς Γῆς 12/12.
Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ ὁ Ρῶσσος (1833) 2/1, (1903) 19/7 ἀνακομιδή.
Σεραφεὶμ Τσιγκάκωφ, Μητροπολίτης ῾Αγίας Πετρουπόλεως, νεοϊερομάρτυς (1937) 28/11.
Σεραφίμα ἢ Σεραπία βλ. Σεραπία.
Σερβανὸς ἀπόστολος Δυτικοῦ Φάϊφ ᾿Ανατολικῆς Σκωτίας (6ος αἰών) 1/7.
Σερβάτιος ὑπερασπιστὴς τῆς ᾿Εκκλησίας κατὰ ᾿Αρειανῶν ἐν ῾Ολλανδίᾳ (384) 13/5.
Σέργιος ἀναχωρητὴς Σιναΐτης (16ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Σέργιος ἀρχιμανδρίτης νεοϊερομάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (1918) 28/8.
Σέργιος ἐν Βαλαὰμ (Λίμνη Λαντόγκα Ρωσσικῆς Καρελίας) (1353) 28/6, 11/9 (ἀνακομιδή).
Σέργιος ἐν Ραντονὲζ (1392) 25/9, (1422) 5/7 ἀνακομιδή.
Σέργιος ἐν Σουχτὼμ μοναχὸς (1609) 19/5.
Σέργιος Ζαχαρτσούκ, ἱερομάρτυς ἐν Ναμπρὸζ Πολωνίας (1943) 6/5.
Σέργιος ἢ Γεώργιος ῾Ομολογητὴς ἐν Κωνσταντινουπόλει 13/5.
Σέργιος ἡγούμενος τῆς Νούρμα (Βολόγκντα), μαθητὴς ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (1421) 7/10.
Σέργιος 13/8.
Σέργιος μάγιστρος κτίτωρ μονῆς Νικητιάνου ἐν Νικομηδείᾳ (9ος αἰών) 28/6.
Σέργιος Μαλοπινέγκα μοναχὸς (1585) 16/11.
Σέργιος μάρτυς 28/11.
Σέργιος μάρτυς (290-303) 7/10.
Σέργιος μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ Καππαδοκίας (301) 2/1.
Σέργιος (Μέτσιεφ) ἐν Μόσχᾳ, νεοϊερομάρτυς (1941) 9/12.
Σέργιος μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Σέργιος (Νεῖλος) (1929) (᾿Εκκλησία Κατακομβῶν) 1/1.
Σέργιος νεομάρτυς ἐν ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει, ἀρχιμανδρίτης (1922) 13/8.
Σέργιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1019) 12/4.
Σέργιος (Τροφίμωφ) νεομάρτυς Νόβγκοροντ (1918) καὶ ἕτερος σὺν αὐτῷ 14/4.
Σέργιος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) 7/10.
Σέρις ἠ Σέριδος Γάζης ὅσιος (6ος αἰών) 13/8.
Σερμάγια ἢ Σαμαῖος προφήτης (10ος αἰὼν π.Χ.) 9/1
Σιβσιθίνα ἢ Σεεμπὲθ ἢ Μαρότα ἐν Περσίᾳ (330) [28-29/3] 28/3.
Σίγητας (ἢ Σίδητζας) Γότθος μάρτυς 26/3.
Σιγιβέρτος βασιλεὺς ᾿Ανατολικῆς ᾿Αγγλίας (637) 27/9.
Σιγισμόνδος βασιλεὺς τῆς Βουργουνδίας 1/5.
Σίγκεμπερτ βασιλεὺς ᾿Ανατολικῶν ῎Αγγλων, μάρτυς (635) 16/1.
Σιγνῖκος ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
Σίδητζας ἢ Σίγητας) Γότθος μάρτυς 26/3.
Σίλας ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 30/7.
Σίλας Γότθος μάρτυς 26/3.
Σίλας ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
Σίλας ᾿Επίσκοπος Κορίνθου Περσίδος 26/11.
Σιλανὸς ἐν Γαλατίᾳ μάρτυς (1ος αἰών) 4/6.
Σιλβανὸς ᾿Επίσκοπος Γάζης ἱερομάρτυς 5/11.
Σιλβανὸς ἢ Σιλουανὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 10/6.
Σιλβανὸς ἱερομάρτυς ὁ ἐν Γάζῃ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (4ος αἰών) 14/10.
Σιλβανὸς μάρτυς 6/2.
Σίλβεστρος μάρτυς 1/3.
Σίλβεστρος μοναχὸς ἐν ᾿Ομπρόρᾳ (1379) 25/4.
Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης (335) 2/1.
Σίλβεστρος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) 2/1.
Σιλουανὸς (164) 25/1.
Σιλουανὸς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 30/7.
Σιλουανὸς ἐκ τῶν 7 υἱῶν μαρτύρων τῆς Φηλικίτας (Εὐτυχίας) ἐν Ρώμῃ (167) 10/7.
Σιλουανὸς ᾿Επίσκοπος Γάζης (311) 4/5.
Σιλουανὸς ᾿Επίσκοπος ᾿Εμέσης ἱερομάρτυς (312) 29/1.
Σιλουανὸς ἢ Σιλβανὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 10/6.
Σιλουανὸς καὶ Βιάνωρ μάρτυρες ἐν Πισιδίᾳ (4ος αἰών) 10/7.
Σιλουανὸς καὶ Παχώμιος ἡγούμενος οἱ ἐν Νερέχτᾳ (1384) 15/5, 6/5 (ἀνακομιδή).
Σιλουανὸς μάρτυς διάκονος ἐν Ρουμανίᾳ 21/8.
Σιλουανὸς μοναχὸς ἐν Παλαιστίνῃ (4ος αἰών) 18/1. [Εἰς τό (Σιν) ἀναφέρεται καὶ συναριθμεῖται μὲ τοὺς Σιναΐτας ἁγίους].
Σιλουανὸς μοναχὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών) 10/7.
Σιλουανὸς ὁ ᾿Αθωνίτης (1938) 24/9.
Σιλουανὸς ὁ ἐν Νερέχτᾳ (1384) 15/5, 23/3, 6/5 (ἀνακομιδή).
Σιμέλα μάρτυς ἐν Γαλατίᾳ (257) 5/8.
Σιμπλικιανὸς ᾿Επίσκοπος Μεδιολάνων (400) 16/8.
Σιμπλίκιος, Βεατρίκη, Φαουστῖνος (303) 29/7.
Σιμπλίκιος Πάπας Ρώμης (483) 2/3.
Σίμων ᾿Αρχιεπίσκοπος Σαγκάης καὶ Πεκίνου, κοίμησις (1933) 11/2.
Σίμων ἐν Γιουριβὶτς (Ταρτοῦ ᾿Εσθονίας) διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1584) 4/11, 10/5.
Σίμων ᾿Επίσκοπος Βλαδιμίρ καὶ Σουζντάλ (1226) 10/5.
Σίμων ᾿Επίσκοπος Οὔφας νεοϊερομάρτυς (1921) 6/7.
Σίμων ἡγούμενος τοῦ Σόϊγκα Βολόγκντα (1561) 24/11.
Σίμων μάρτυς 3/2.
Σίμων Καλαβρίας ὁ θαυματουργὸς (10ος αἰών) 14/11 καὶ 19/11.
Σίμων Κυρηναίος ὁ ἄρας τὸν Σταυρόν τοῦ Κ.Η.Ι.Χ. (19ος αἰών) 27/2.
Σίμων μοναχὸς 25/6.
Σίμων μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Σίμων Μυροβλύτης ὁ ἐν ῎Αθῳ (1287) 28/12.
Σίμων ὁ Βολὸμσκ (1641) 12/7.
Σίμων ὁ Ζηλωτὴς ᾿Απόστολος 10/5.
Σίξτος ἢ Ξύστος, Β΄ Πάπας Ρώμης 10/8.
Σίο (Shio) μοναχὸς ἐν Μγκβὶμ Γεωργίας (6ος αἰών) 28/2, 9/5, 9/2.
Σίο (Shio) ὁ Νέος, μετὰ τῶν δώδεκα πατέρων ἐν Γκαρέζγια Γεωργίας (1696) 1/6, 7/5.
Σιουσίνσκαγια (Δαρεία) νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8.
Σιρία μάρτυς ἡ ἐκ Κουρδιστὰν 13/7.
Σισίνιος διάκονος μάρτυς (304-310) 7/6.
Σισίνιος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Σισίνιος ἱερομάρτυς 22/11.
Σισίνιος ἱερομάρτυς Καθολικὸς Χορασὰν (῾Ιραν) (11ος αἰ.) 18/12.
Σισίνιος μάρτυς ἐν Νικοπόλει ᾿Αρμενίας (319) 10/7.
Σισίνιος μάρτυς 26/8.
Σισίνιος ὁμολογητής, ᾿Επίσκοπος Κυζίκου (3ος αἰών) 23/11.
Σισίνιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 11/10.
Σισώης γέρων ἐν Βαλαάμ (1931) 7/3 κοίμησις.
Σισώης ἔγκλειστος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) 6/7, 24/10.
Σισώης ἐν ῎Αθωνι τελειωθείς (1375) 16/1.
Σισώης ὁ Μέγας (429) 6/7.
Σκέψις ἡ ἐν ῾Ελλησπόντῳ (1ος αἰών) 11/9.
Σμάραγδος μάρτυς (304-310) 7/6.
Σμάραγδος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Σμύρνης νεομάρτυρες (1922) 13/9, σύναξις Κυριακὴ πρὸ ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ.
Σναδουλία ἡ ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών) 3/11.
Σόλεβ (Σιβέλιος) μάρτυς ὁ Αἰγύπτιος 5/8.
Σολόμον ἢ Σολομὼν Β΄, βασιλεὺς ᾿Ιμερέτης Γεωργίας, 20/2, ἀνακήρυξις 2005.
Σολομονή ἢ Σοφία σύζυγος τοῦ μεγάλου Δουκὸς τῆς Μόσχας, Βα-σιλείου τοῦ Γ΄ (1542) 16/12.
Σολομονὴ μάρτυς, μήτηρ ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων, συμμαρτυρήσασα αὐτοῖς (166 π.Χ.) 1/8.
Σολομὼν ἢ Σολόμον βλ. Σολόμον ἀνωτέρω.
Σολομὼν ᾿Επίσκοπος ᾿Εφέσου 2/12.
Σολόχων καὶ Παμφαμὴρ μάρτυρες (298), (284-305) 17/5.
Σουερίλας ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
Σόσσιος μάρτυς (3ος-4ος αἰών) 24/12.
Σουζάνα ἢ Σωσάννα καὶ Αἰσία, μαθήτριαι Παγκρατίου ἐν Ταορμίνᾳ μάρτυρες 7/6.
Σουζάνα ἢ Σωσάννα παρθενομάρτυς (3ος αἰών) 11/8.
Σουζάνα ἢ Σουσάνη ἀσκήτριαι καὶ μάρτυς, ἡ ἐν Παλαιστίνῃ διακόνισσα 15/12.
Σουϊμπάλος ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
Σουΐντμπερτ ἢ Σουϊτβέρτος κτίτωρ μονῆς Ρήνου ῾Ολλανδίας) (715) 1/3.
Σουϊτβέρτος ἢ Σουΐντμπερτ κτίτωρ μονῆς Ρήνου ῾Ολλανδίας) (715) 1/3.
Σουλπίκιος-Σεβῆρος μαθητὴς ῾Αγίου Μαρτίνου Τουρώνης Γαλλίας (406) 29/1.
Σουσάνη ἢ Σουζάνα ἀσκήτριαι καὶ μάρτυς, ἡ ἐν Παλαιστίνῃ διακόνισσα 15/12.
Σουσάννα (Σουσανίκ) βασίλισσα τῆς Γεωργίας μάρτυς (458) 28/8, 17/10.
Σουσάννα μάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
Σουχία μάρτυς ἐν ᾿Αρμενίᾳ-Γεωργίᾳ (2ος αἰών) 15/4.
Σοφία ἐν Σλοὺτσκ καὶ Μὶνσκ (Λευκορωσσίας) (1612) 19/3.
Σοφία ἢ Σολομονή σύζυγος τοῦ μεγάλου Δουκὸς τῆς Μόσχας, Βασιλείου τοῦ Γ΄ (1542) 16/12.
Σοφία ἡγουμένη νεομάρτυς ἐν Κιέβῳ (1941) 22/3.
Σοφία θαυματουργὸς 18/12.
Σοφία (Χοντοκουρίδου) ἡ ἐν Κλεισούρᾳ Καστορίας ἀσκήτρια (1974) 6/5.
Σοφία μάρτυς (137) 17/9.
Σοφία μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (3ος αἰών) 18/9.
Σοφία μάρτυς ἡ ᾿Ιαματικὴ 22/5.
Σοφία τῆς Θράκης 4/6.
Σοφοκλῆς μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Σοφονίας ὁ Προφήτης (635-605 π.Χ.) 3/12.
Σπερᾶτος μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐν Σίλῃ ᾿Αφρικῆς 17/7.
Σπεύσιππος ἐν Καππαδοκίᾳ μαρτυρήσας (161-180) 16/1.
Σπυρίδων ᾿Επίσκοπος ἐν Σερβίᾳ, σύναξις (1388) 30/8.
Σπυρίδων Πατριάρχης Σερβίας (1388) 15/6.
Σπυρίδων Τριμυθοῦντος ὁ Θαυματουργὸς (348) 12/12, 11/8 ἀνάμνησις θαύματος.
Σπυρίδων τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ὁ προσφοράρης, (12ος αἰών) 31/10.
Σταμάτιος μάρτυς ἐν Χίῳ (1822) 3/2.
Σταμάτιος ὁ ἐν Βόλῳ, νεομάρτυς (1680) 16/8.
Στάνκο νεομάρτυς ἐν Μαυροβουνίῳ ὁ βοσκὸς (1712) 29/4.
Στάχυς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 31/10.
Στειράκιος μάρτυς 8/8.
Στεφανᾶς ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων 15/6.
Στεφανὶς μάρτυς ἡ ἐξ ῾Ισπανίας (161) 11/11.
Στεφανὶς μοναχὴ ἐν Κόσοβῳ Σερβίας (1945) 22/4 κοίμησις.
Στέφανος 13/8.
Στέφανος Α΄ Βασιλεὺς τῶν Σέρβων (1239) 29/4, 24/9.
Στέφανος ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (893) 18/5, 17/5.
Στέφανος Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (925) 18/7.
Στέφανος Βασιλεὺς Οὐγγαρίας 20/8.
Στεφάνος (Βλαντισλάβου) τῆς Σερβίας 30/7.
Στέφανος Γκριβόνιγκωφ καὶ Βασίλειος Σολόφσκυ πρεσβύτεροι νεοϊερομάρτυρες ἐν ᾿Εσθονίᾳ (1919) 12/1.
Στέφανος διάκονος πρωτομάρτυς (34μ.Χ.) 27/12, ἀνεύρεσις λειψάνων (415) 15/9, 2/8 ἀνακομιδή (428).
Στέφανος ἐκ τῶν γονέων ᾿Ιωάννου Μπράνκοβιτς Βασιλέως Σερβίας (1446) 10/12.
Στέφανος ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
Στέφανος ἐν ᾿Αρματίῳ Κωνσταντινουπόλεως (614) 27/2.
Στέφανος ἐν Βολυνίᾳ 25/5.
Στέφανος ἐν Πλακιδιανῷ, πλησίον Κωνσταντινουπόλεως 11/1.
Στέφανος ᾿Επίσκοπος Πὲρμ Ρωσσίας (1396) 26/4.
Στέφανος ᾿Επίσκοπος Σουρὼζ, ὁ ἐν Κριμαίᾳ, ὁμολογητὴς (8ος αἰών) 15/12.
Στέφανος ἡγούμενος Μαχρίσχης ἐν Βολόγκντᾳ (1406) 14/7.
Στέφανος θαυματουργὸς 31/3.
Στέφανος καὶ ῎Ανθιμος 7/6.
Στέφανος καὶ Νικηφόρος μάρτυρες 8/2.
Στέφανος καὶ Σέργιος 13/8.
Στέφανος Κυπριώτης ἐν Σινᾷ (7ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Στέφανος Λαζάρεβιτς, ὁ νέος, ὁ ἐν Σερβίᾳ καὶ Μιλίτσας ἢ Εὐγενίας, Εὐφροσύνης τῷ σχήματι, τῆς Μητρὸς αὐτοῦ (1427) (1405) (1427) (1405) 9/10 καὶ 19/7.
Στέφανος Μαλωχᾶ ἐν Σινᾷ (6ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Στέφανος μάρτυς (230) 22/11.
Στέφανος μάρτυς ἐν Καζάν (1552) 24/3.
Στέφανος μάρτυς 25/10.
Στέφανος μάρτυς 31/10.
Στέφανος μάρτυς ἐν Βλαχίᾳ (Ρουμανίας) υἱὸς μάρτυρος βασιλέως Βλαχίας Κωνσταντίνου, (1714) 16/8.
Στέφανος μάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
Στέφανος μάρτυς, ὁμολογητής (767) 21/10.
Στέφανος μεγαλομάρτυς ὁ ἐν Ντέτσανι Σερβίας (Κόσσοβο) (1336) 11/11.
Στέφανος Μιλούτιν βασιλεὺς τῆς Σερβίας (1320) 30/10.
Στέφανος (Νέμλωβ) ἐν Νόβγκοροντ νεοϊερομάρτυς (1918) 27/8.
Στέφανος νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1933) 13/4.
Στέφανος Ξυλινίτης 24/3.
Στέφανος ὁ Βυζάντιος, Σιναΐτης (645). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Στέφανος ὁ Δίκαιος, Βοεβόδας Μολδαυΐας (1504) 2/7.
Στέφανος ὁ ἐρημίτης ῎Ορους Χωρήβ (6ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου οὗ τὸ λείψανον ἀκέραιον ἐν Σινᾷ.
Στέφανος ὁ «Νεολαμπής» ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει (412) 9/12.
Στέφανος ὁ ἐν Πιπέρι μοναχὸς ὁ Σέρβος (1697) 20/5.
Στέφανος ὁ ἐν Χηνολάκκῳ Χαλκηδόνος, μοναχὸς (716) 14/1.
Στέφανος ὁ Κόμελ μοναχὸς (Βόλογκντα) (15ος αἰών) 12/6.
Στέφανος ὁμολογητὴς ὁ ῾Ισπανὸς πρίγκηψ, (κατὰ κόσμον Δανιὴλ ἢ Ντανιέλο ἢ Δυξαμε) (10ος αἰών) 17/12.
Στέφανος ὁ νέος μοναχὸς καὶ ὁμολογητὴς καὶ ἄλλοι πολλοὶ (767 ἢ 775) 28/11.
Στέφανος ὁ τυφλός, πρίγκηψ Σέρβων (1476) 9/10.
Στέφανος Πάπας Ρώμης ἱερομάρτυς (257) 3/8.
Στέφανος Σαββαΐτης (794) 13/7.
Στέφανος Σαββαΐτης μοναχός, ἀνεψιὸς τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (9ος αἰών) 28/10.
Στέφανος Στυλιάνοβιτς ἐν Σερβίᾳ (1515) 4/10.
Στέφανος τοῦ ῍Ομκ (1876) 30/6.
Στέφανος τοῦ Ρασσάνο (᾿Ιταλία) (990) 28/3.
Στέφανος Τριγλίας, ὁμολογητὴς 26/3, (815) 28/3.
Στέφανος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ᾿Επίσκοπος Βλαντίμιρ Βολυνίας (1094) 27/4.
Στούδιος μάρτυς (4ος αἰών) 30/12.
Στρατήγιος μάρτυς 19/8.
Στρατιῶται 1218, γυναῖκες καὶ παιδία μάρτυρες ἐν Γαλατίᾳ Μικρᾶς ᾿Ασίας σὺν τῷ στρατηλάτῃ Μελετίῳ (138-161) 24/5.
Στρατονίκη μάρτυς 30/9.
Στρατόνικος, ᾿Ακάκιος καὶ Κοδράτος ἐν Συρίᾳ (273) 4/3.
Στρατόνικος ἐν Σκυθίᾳ μάρτυς (3ος αἰών) 13/9.
Στρατόνικος ἐν Συρίᾳ (273) 4/3.
Στρατόνικος μάρτυς ἐν Βελιγραδίῳ (Λευκοπόλει) (315) 13/1.
Στρατόνικος (Στράτων) 9/9.
Στράτων (Στρατόνικος) 9/9.
Στράτων ὁ ἐν Νικομηδείᾳ μάρτυς (3ο4) 13/9, 17/8.
Στυλιανὸς ὁ Παφλαγὼν 26/11.
Στυράκιος ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμη (269) 30/1.
Στυριακὸς μάρτυς (320) 2/11.
Συγκλητικὴ μάρτυς ἡ ἐν ᾿Αραβίᾳ (523) 24/10.
Συγκλητικὴ μοναχὴ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (350) 5/1.
Συγκλητικοὶ ἐν Σεβαστείᾳ μάρτυρες (320) 2/11.
Συλβία μήτηρ τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου Διαλόγου (6ος αἰών) 4/11.
Σύλληψις ῾Αγίας ῎Αννης 9/12.
Συμεὼν ᾿Αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ (1421) 15/6, 10/2 (σύναξις).
Συμεὼν ἀσκητὴς ἐν Συρίᾳ [ἢ Σινᾷ ἢ Παλαιστίνῃ] 26/1.
Συμεὼν, Βαριησοῦ, ᾿Ισαὰκ, μάρτυρες ἐν Περσίᾳ (339) 16/5, 18/5.
Συμεὼν, Γεώργιος, Δαβίδ, Μυτιλήνης 1/2.
Συμεὼν ἐκ τῶν εὑρόντων τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἐν Μεγάλῳ Σπηλαίῳ τῆς Πελοποννήσου 18/10.
Συμεὼν ἐν Λέσβῳ 1/9.
Συμεὼν ᾿Επίσκοπος Θεσσαλονίκης 15/9.
Συμεὼν ᾿Επίσκοπος ῾Ιεροσολύμων 27/4.
Συμεὼν ᾿Επίσκοπος Περσίδος μάρτυς (344) 17/4.
Συμεὼν Μητροπολίτης Σμολένσκυ (1681) 4/1.
Συμεὼν μοναχὸς 4/4, 5/4.
Συμεὼν μοναχὸς Φιλοθεΐτης 19/4.
Συμεῶν Μσεντλίτζε ἱερομάρτυς 1924 14/8.
Συμεὼν Νεμάνια Σερβίας ὁ μυροβλύτης βασιλεὺς καὶ μοναχὸς (1200) 13/2.
Συμεὼν νέος στυλίτης καὶ Γεώργιος ἀδελφὸς αὐτοῦ 27/4.
Συμεὼν νεοφανὴς Θεσσαλονικεὺς (11ος αἰών) 24/7.
Συμεὼν ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (590) 21/7.
Συμεὼν ὁ δίκαιος, ὁ Βερχοτούριγιε, ὁ θαυματουργός (1642) 18/12, (1694) 12/9 (ἀνακομιδή).
Συμεὼν ὁ ἐν Θαυμαστῷ ῎Ορει, ὁ Στυλίτης (522) (596) 24/5.
Συμεὼν ὁ ἐν Σινᾷ (1035) 25/6.
Συμεὼν ὁ Θεοδόχος καὶ ῎Αννης Προφήτιδος 3/2.
Συμεὼν ὁ Μεταφραστὴς ἐν Κωνσταντινουπόλει (10ος αἰών) 9/11.
Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος (1021) 12/3.
Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος (1021) [Μετάθεσις ἐκ τῆς 12ης Μαρτίου λόγῳ Τεσσαρακοστῆς] 12/10.
Συμεὼν ὁ Πεντάγλωσσος Σιναΐτης, ὁ Συρακούσιος, ὁ ἐν Βελγικῇ τελειωθεὶς 1/5.
Συμεὼν ὁ Στυλίτης ὁ Νέος 27/7.
Συμεὼν ὁ Τραπεζούντιος νεομάρτυς (1653) 14/8.
Συμεὼν Πιγκαράτς (ἐν Ρουμανίᾳ) (15ος αἰών).
Συμεὼν πρῶτος ᾿Επίσκοπος Τβὲρ καὶ Πολότσκ (1289) 3/2.
Συμεὼν Στυλίτης ὁ παλαιὸς (459) 1/9.
Συμεὼν Συρακούσιος ὁ ἐν Τρεβήροις τελειωθείς (Λουξεμβοῦργον) (1035) 1/6.
Συμεὼν τοῦ Κὰθρ – ᾿Αμπτὶν (Συρίας) (5ος αἰ) 27/6.
Συμφοριανὸς μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Συμφοριανὸς τοῦ ᾿Ωτὲν (Autun) μάρτυς (2ος-3ος αἰών) 22/8.
Σύναξις ἁγιασθέντων ἐν τῇ μονῇ Χιλανδαρίου, ῎Αθω 13/7.
Σύναξις ἁγίων ᾿Επισκόπων ἐν Νόβγκοροντ 10/2.
Σύναξις ἁγίων ἱεραρχῶν τῆς Σερβίας 30/8.
Σύναξις ἁγίων τῆς ῎Οπτινα· Μωϋσέως, ᾿Αντωνίου, Λεωνίδου (Λὲβ), Μακαρίου, ῾Ιλαρίωνος, ᾿Αμβροσίου, ᾿Ανατολίου Α΄, ᾿Ισαὰκ Α΄, ᾿Ιωσήφ, Βαρσανουφίου, ᾿Ανατολίου τοῦ Νέου, Νεκταρίου, Νίκωνος ὁμολογητοῦ, ᾿Ισαὰκ ἱερομάρτυρος τυφεκισθέντος τῷ 1937 11/10.
Σύναξις ἁγίων τῶν ἐν Οὐγκλὶτς 21/9.
Σύναξις ἁγίων τῶν ἐν Τβὲρ Ρωσίας 1/7.
Σύναξις ἁπάντων καὶ ἁπασῶν τῶν ἁγίων Μαρτύρων τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Γεωργίας ἀπὸ ἱδρύσεως αὐτῆς ἕως τῶν διωγμῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος (2004).
Σύναξις ἁπάντων τῶν ᾿Αθηναίων ῾Αγίων(ἀπὸ ἀρχῆς ἑως 2000).
Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Βλαδιμίρ ἁγίων 23/6.
Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Καζὰν ἁγιασθέντων 4/10.
Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Κοστρόμᾳ ἁγίων 23/1.
Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Κριμαίᾳ ἁγίων 15/12.
Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Λέσβῳ ἁγίων 29/6.
Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Ροστὼφ καὶ Γιαροσλὰβ ἁγιασθέντων 23/5.
Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Ταμπὼφ ἁγιασθέντων 28/7.
Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Χὲλμ καὶ Πουτλαχίᾳ Πολωνίας μαρτυρησάντων κατὰ τὸν Κ’ αἰώνα. Τῇ πρώτῃ Κυριακῇ τοῦ ᾿Ιουνίου. 1/6.
Σύναξις ἁπάντων τῶν νεομαρτύρων τῆς ἐν Ρωσσίᾳ ᾿Εκκλησίας ἐν τῷ εἰκοστῷ αἰῶνι τῶν ὑπὸ τῶν σοβιετικῶν μαρτυρησάντων 25/1.
Σύναξις ἁπάντων τῶν Οὐαλλῶν ῾Αγίων 8/11.
Σύναξις ἁπάντων τῶν φωτιστῶν τῶν Σλάβων 17/7.
Σύναξις ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. 13/7.
Σύναξις ᾿Αρχαγγέλων καὶ πασῶν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων ᾿Ασωμάτων 8/11.
Σύναξις ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τῶν Μιασινῶν (864) 1/9.
Σύναξις Πατέρων τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (τῆς Σκήτης ῾Αγίου Θεοδώρου) 28/8.
Σύναξις Ρώσσων ἁγίων ἐν Γαλλίᾳ τελειωθέντων· Δημητρίου (Κλεπίνιν) πρεσβυτέρου, Μαρίας μοναχῆς (Σκόμπτσοβας), Γιούρι (Σκόμπτσωφ) υἱοῦ Μαρίας, ᾿Ηλία (Φονταμίνσκυ), ᾿Αλεξίου πρωθιερέως ἐν ῾Υζῖν Σαβοΐας.
Σύναξις Σέρβων νεομαρτύρων 15/6.
Σύναξις Σιναϊτῶν ἁγίων 6/5. (ἴδε Α΄ Παράρτημα).
Σύναξις τῶν ῾Αγίων τῆς ᾿Αλάσκας 13/12.
Σύναξις τῶν ῾Αγίων τῆς ᾿Ιρλανδίας 6/11.
Σύναξις τῶν ῾Αγίων τοῦ Ραδονέζ 6/7.
Σύναξις τῶν ῾Αγίων τῶν ἐν ταῖς νήσοις Σολόφσκυ ἐν τῇ Λευκῇ Θαλάσσῃ ἁγιασθέντων 9/8.
Σύναξις τῶν ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων ᾿Αρχίππου, Φιλήμονος καὶ ᾿Ονησίμου 6/7.
Σύναξις τῶν έν Βολυνίᾳ 7 ἁγίων· ᾿Ιὼβ Ποτσάεβ, Στεφάνου Βλαντίμιρ, ᾿Αμφιλοχίου Βλαντίμιρ, Μακαρίου Κάνεβ, ᾿Ιαροπόλκ πρίγκηπος, Θεοδώρου (Θεοδοσίου) πρίγκηπος, ᾿Ιουλιανῆς ῎Ολτσανυ 10/8.
Σύναξις τῶν ἐν Βολυνίᾳ ἁγίων ἤτοι· Γιαροπόλκ, Στεφάνου, Μακαρίου, ῎Ιγκορ καὶ ᾿Ιουλιανῆς 25/5.
Σύναξις τῶν μαρτύρων ᾿Αμερικανικῆς Γῆς 12/12.
Σύναξις τῶν ἐν Καρελίᾳ ἁγίων 3/11.
Σύναξις τῶν ἐν Νοβγκορὸντ ἁγιασθέντων 4/7.
Σύναξις τῶν ἐν Σαρὼφ νεομαρτύρων 6/11.
Σύναξις τῶν ἐν Τούλᾳ ἁγίων 22/9.
Σύναξις τῶν ἑπτὰ ἐν Βολυνίᾳ ἁγιασθέντων 10/10.
Σύναξις τῶν Εὐρυτάνων Νεομαρτύρων 25/5. Τῇ τελευταίᾳ Κυριακῇ Μαΐου.
Σύναξις τῶν νεομαρτύρων Νεοφύτου ᾿Αμοργινοῦ (1558), ᾿Ιωνᾶ Περίου (1562), Νεοφύτου Φαξοῦ (1609), ᾿Ιωνᾶ Γαρμπῆ Νισυρίου (1532), Παρθενίου Φιλιππουπολίτου (1696). Τῇ 1ῃ Κυριακῇ μετὰ τὴν 10/7.
Σύναξις τῶν Ο΄ ἀποστόλων 4/1.
Σύναξις τῶν Ρώσσων νεομαρτύρων τῆς ῎Οπτινα 12/11.
Σύναξις ῾Υπεραγίας Θεοτόκου καὶ Φυγῆς ἐν Αἰγύπτῳ 26/12.
Συνέσιος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας, Κύπρου 23/5.
Συνέσιος μάρτυς ὁ ἐν Ρώμῃ (3ος αἰών) 12/12.
Συνέσιος νέος-ὁσιομάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (1821) 12/6.
Συνέσιος τοῦ Ιρκοὺτσκ φίλος ῾Αγίου Σωφρονίου (1787) 10/5.
Συνετὸς μάρτυς 22/2.
Συώνιος ἐν Βουλγαρίᾳ μαρτυρήσας (817) 22/1.
Σχίνων μάρτυς 23/12.
Σχολαστικὴ μοναχὴ 10/2.
Σωζόμενος ἀσκητὴς ἐν Κύπρῳ (12ος αἰών) (Α) 20/11.
Σώζων μάρτυς (304) 7/9.
Σώζων μάρτυς Νικομηδείας 7/8.
Σωκράτης ἱερεὺς μάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 21/10.
Σωκράτης καὶ Διονύσιος μάρτυρες ἐν Πέργῃ Παμφυλίας 19/4, 21/4..
Σωκράτης μάρτυς 28/11.
Σωκράτης μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Σωπάτρα μοναχὴ ἐν Κων/πόλει (610 καὶ 635) 9/11.
Σωσάννα, ᾿Αρχελαΐς, Θέκλα Παρθενομάρτυρες ἐν Σαλέρνο (293) 6/6 καὶ 18/1.
Σωσάννα ἐν Γεωργίᾳ (3ος αἰών) 15/3).
Σωσάννα ἢ Σουζάνα παρθενομάρτυς (3ος αἰών) 11/8.
Σωσάννα ἢ Σουζάνα καὶ Αἰσία, μαθήτριαι Παγκρατίου ἐν Ταορμίνᾳ μάρτυρες 7/6.
Σωσθένης ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 30/3, 8/12.
Σωσθένης μάρτυς ἐν Χαλκηδόνι (304) 16/9.
Σωσίθεος, Ναρσής καὶ ᾿Ισαὰκ ἐν Περσίᾳ μάρτυρες 9/12.
Σώσιος διάκονος ἐν Ποτσουόλι (305) 21/4, 19/9.
Σώσιος, Θεόκλειος καὶ Κάστουλος μάρτρες (3ος ἢ 4ος αἰών) 24/12.
Σωσίπατρος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ ἐν Κερκύρᾳ 29/4, 28/4, 10/11.
Σωσσάνα καὶ Ζαβουλὼν γονεῖς Νίνας ἀποστόλου καὶ φωτιστρίας τῆς Γεωργίας (3ος αἰών) 15/3.
Σωτὴρ Πάπας Ρώμης μάρτυς (110) 22/4.
Σωφρόνιος ἐν Βουλγαρίᾳ, μοναχὸς (1510) 28/5.
Σωφρόνιος ἐν Σουμελᾷ 18/8.
Σωφρόνιος ᾿Επίσκοπος ᾿Αχθαλείας ᾿Ιβηρίας 8/9.
Σωφρόνιος ᾿Επίσκοπος Βραστάνης (Μπραβὰνσκ) Βουλγαρίας (1813) 22/9.
Σωφρόνιος ᾿Επίσκοπος ᾿Ιρκούτσκ 30/3, 30/6.
Σωφρόνιος ᾿Επίσκοπος Κύπρου 8/12.
Σωφρόνιος ᾿Επίσκοπος Μπραβὰνσκ Βουλγαρίας (1813) 11/3.
Σωφρόνιος μάρτυς 1/3.
Σωφρόνιος μοναχὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) 11/5, 11/3.
Σωφρόνιος νεομάρτυς ὁ ἐν Ρουμανίᾳ 21/10.
Σωφρόνιος ὅσιος ᾿Επίσκοπος 19/2.
Σωφρόνιος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (638-644) 11/3.
Σωφρόνιος Σαχάρωφ ὁ Ρῶσσος, γέρων ἁγιορείτης, μαθητὴς ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ ᾿Αθωνίτου, κτίτωρ τῆς ῾Ιερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, ἐν ῎Εσσεξ-᾿Αγγλίας. Κοίμησις (1993) 11/7.
Σωφρόνιος τῆς ῾Αγίας ῎Αννης ἐν ῎Αθωνι 18/8.