Ρ

Ραδεγόνδη τοῦ Πουατιὲ βασίλισσα τῶν Φράγκων (587) 13/8.
Ράδος μάρτυς ἐν Βλαχίᾳ (Ρουμανίας) υἱὸς μάρτυρος βασιλέως Βλαχίας Κωνσταντίνου (1714) 16/8.
Ραΐς ᾿Αλεξανδρείας, μάρτυς 5/9 .
Ραῒς ἢ ᾿Ιραῒς παρθενομάρτυς ἐν ᾿Αντινόῃ Αἰγύπτου (3ος αἰών) 5/3.
Ραντζένη ἐν Γεωργίᾳ, πρωτομάρτυς ὁ Πέρσης (ἢ Ραζντένη) (457) 3/8.
Ράντμπουντ ᾿Επίσκοπος Οὐτρέχτης (917) 29/11.
Ραστισλάβ-Μιχαὴλ πρίγκηψ Κιέβου (1167) 14/3.
Ρατισλὰβ ἢ Ροστισλὰβ πρίγκηψ Μοραβίας (Τσεχοσλοβακίας) (ἀναγνώρισις 1994) 28/10, 29/10.
Ραφαὴλ ἐκ τῶν νεοφανέντων ἐν Λέσβῳ μαρτύρων (1463) 9/4.
Ραφαὴλ ὁ ἐν ᾿Αγκάπιᾳ μοναχός (16ος-17ος αἰών) 9/6.
Ραφαὴλ ὁ ἐν Μπανὰτ (Βανάτῳ) Σερβίας 17/8, 16/8.
Ραφαὴλ ὁ Σύρος ᾿Επίσκοπος Μπρούκλιν (1915) 27/2.
Ραφαὴλ Σισάτοβατς ὁ ἐν Σερβίᾳ 3/9.
Ραφαὴλ Σύναξις ᾿Αρχαγγέλων 8/11.
Ραχὴλ (Κορότσκοβα) μοναχὴ ἐν Μποροντίνῳ (1928) 27/9.
Ρεδέμπτα ὁσία 23/7.
Ρεμάκλος (Remaklus) ᾿Επίσκοπος Μάαστριχτ (677) 2/9.
Ρεμίγιος ἢ Ρεμὶ ᾿Επίσκοπος Ρήμων (Raims) καὶ ἀπόστολος τῶν Φράγκων 1/10.
Ρεμὶ ἢ Ρεμίγιος ᾿Επίσκοπος Ρήμων (Raims) καὶ ἀπόστολος τῶν Φράγκων 1/10.
Ρένα παρθενομάρτυς ἐν Γαλλίᾳ (251) 7/9.
Ρεστιτούτη παρθενομάρτυς (275) 27/5.
Ρηβοκᾶτος μάρτυς (202-203) 1/2.
Ρηγῖνος ᾿Επίσκοπος Σκοπέλου (355) 25/2.
Ρηγῖνος μάρτυς ἐν Κύπρῳ 20/8.
Ρῆζος ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
Ρῆξος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (301) 6/7.
Ριζκαλλάχ Ιμπν Ναβὰ ὁ ἐν Τριπόλει Λιβάνου μαρτυρήσας (1477) 1/2.
Ρικιέρος μοναχὸς ἐν Πικαρδίᾳ (Γαλλίας) (645) 26/3, 26/4.
Ρίμας, ᾿Ιρίνας ἢ ᾿Ιννας, Πίνας, ἐκ τῶν μαθητῶν ἀποστόλου ᾿Ανδρέου ἐν Σκυθίᾳ (1ος-2ος αἰών) 20/6, 20/1.
Ριψιμία ἐκ τῶν παρθενομαρτύρων ἐν ᾿Αρμενίᾳ (4ος αἰών) 30/9.
Ροβουλᾶς μοναχὸς ἐν Σαμοσάτοις (530) 19/2.
Ροδαπιανὸς 3/5.
Ροδιανὸς μάρτυς 20/3.
Ροδίων ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 10/11.
Ροδοπιανὸς διάκονος μάρτυς ἐν ᾿Αφροδισίᾳ ᾿Ανατολίας (3ος-4ος αἰών) 29/4.
Ρόδων μάρτυς 9/6.
Ρογιαζιάνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ (304) 11/2.
Ρομάρικος ἐρημίτης τοῦ Ρεμιρεμόν (653) 8/12.
Ρομουάλδος ἡγούμενος ἐν Καμαλντόλι (Ραβέννα) (1027) 19/6.
Ρουαντάν (Ruandhan) κτίτωρ καὶ ἡγούμενος Μονῆς Λόθρας ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (584) 15/4.
Ρουμῖνος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (3ος αἰών) 10/3.
Ρουστικὸς Παρισίων, σύντροφος Διονυσίου 9/10.
Ρουστικὸς ἐν ᾿Οστίᾳ, πλησίον τῆς Ρώμης (269) 30/1.
Ρουστικὸς μάρτυς (96) 3/10.
Ρουφιανὸς μάρτυς 8/9.
Ρουφίνα ἐν Σεβίλλῃ ῾Ισπανίας μάρτυς (287 ἢ 25) 19/7, 2/9.
Ρουφίνα καὶ Θεόδοτος τέκνα Μάμαντος, μάρτυρες 2/9.
Ρουφῖνος ἐν Μακεδονίᾳ (3ος αἰών) 6/7.
Ρουφῖνος μάρτυς διάκονος ἐν Σινώπῃ, (310) 7/4.
Ρουφῖνος νεομάρτυς ἐν Σαρὼφ, σύναξις 6/11.
Ροῦφος μάρτυς καὶ οἱ λοιποί (3ος αἰὼν 28/4, 29/4.
Ροῦφος ἀπόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 8/4.
Ροῦφος ἐν Μακεδονίᾳ (3ος αἰών) 6/7.
Ροῦφος ἀσκητής 22/10.
Ροῦφος μάρτυς 8/9.
Ροῦφος μάρτυς ἐν Δαμασκῷ 25/9.
Ροῦφος ὁ ὑπάκουος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 8/4.
Ρύαξ ἢ Ρύϊας Γότθος μάρτυς 26/3.
Ρωμανὸς ᾿Αθωνίτης νεομάρτυς (1694) 16/2.
Ρωμανὸς Βουρδιγάλλων (Bordeaux) (382) 24/11.
Ρωμανὸς διάκονος καὶ νήπιον, μάρτυρες ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (304) 18/11.
Ρωμανὸς διάκονος μάρτυς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (303) 18/11.
Ρωμανὸς ἐκ Βουλγαρίας, μαθητὴς τοῦ Θεοδοσίου τοῦ ἐν Τυρνόβῳ Βουλγαρίας (1362) 17/2.
Ρωμανὸς ᾿Επίσκοπος Μακεδονίας 28/11.
Ρωμανὸς ᾿Επίσκοπος Ροτομάγων ἢ Ρήμων (Reims) (7ος αἰών) 23/10.
Ρωμανὸς καὶ Δαβίδ, βαπτιστικὰ ὀνόματα τῶν Βόρις καὶ Γκλιὲμπ. Ρῶσσοι πρίγκιπες, μάρτυρες (1015) 5/9, 24/7, 2/5 (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
Ρωμανὸς καὶ Λουπικῖνος οἱ ἐν Κονδάτῳ Γιούρᾳ (Jura) Γαλατίας (Γαλλία) μοναχοί (460) 28/2.
Ρωμανὸς καὶ Μελέτιος μάρτυρες 30/5.
Ρωμανὸς Καρπενησιώτης νεομάρτυς ὁ ᾿Αθωνίτης (1694) 5/1.
Ρωμανὸς Λακεδαιμόνιος νεομάρτυς (1695) 6/1.
Ρωμανὸς μαθητὴς Θεοδοσίου (1362) 17/2 καὶ 27/11.
Ρωμανὸς μάρτυς 30/5.
Ρωμανὸς μάρτυς ἐκ Παρίου τοῦ ῾Ελλησπόντου 16/3.
Ρωμανὸς μάρτυς ἐν Σαμοβάταις (297) 29/1.
Ρωμανὸς ὁ ἐν Τζούνις Σερβίας 16/8.
Ρωμανὸς ὁ Θαυματουργὸς ὁ ἐν Κιλικίᾳ (5ος αἰών) 9/2, 27/11.
Ρωμανὸς ὁ Μελωδός (5ος αἰών) 1/10.
Ρωμανὸς ᾿Ολέγκοβιτς, Πρίγκηψ τοῦ Ρυαζάν (1270) 19/7.
Ρωμανὸς πρίγκηψ Οὐγκλὶτς (1285) 3/2, (1486) 24/2 (ἀνακομιδή).
Ρωμανὸς στρατιώτης μάρτυς ἐν Ρώμῃ 10/8.
Ρωμανὸς τῆς Ράκα νεομάρτυς 1/5.
Ρωμανὸς τοῦ Κιρζὰτς μαθητὴς ἁγίου Σεργίου Ραντονέζ (1392) 29/7.
Ρῶμος ἢ Ρωμύλος ἱερομάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 21/8.
Ρωμύλα ὁσία 23/7.
Ρωμύλος ἐρημίτης ὁ ἐν Βεντὶν (1375) 11/1.
Ρωμύλος ἢ Ρῶμος ἱερομάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 21/8.
Ρωμύλος μάρτυς (107-115) 6/9.
Ρωμύλος μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης (303) 15/3.
Ρωμύλος μοναχὸς 18/9.
Ρωμύλος ὁ Σέρβος ἐν ῎Αθωνι τελειωθείς (1375) 16/1.