Π

Παγκράτιος ἐν Ρώμῃ μάρτυς (304) 12/5.
Παγκράτιος ᾿Επίσκοπος Ταυρομενίας (Ταορμίνας τῆς Σικελίας), ἱερομάρτυς, 9/7, 9/2.
Παγκράτιος ἱεράρχης τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) 9/2.
Παγκράτιος παιδομάρτυς ἐκ Φρυγίας 17/3.
Παγχάριος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 19/3, 19/11.
Παῖδες μάρτυρες ἐν Κωνσταντινουπόλει (14ος αἰών) 8/8.
Παΐσιος Βελιτσχόφσκυ, μοναχὸς ἐν ῎Αθῳ καὶ Μολδαβίᾳ (1794) 15/11.
Παΐσιος (᾿Εζνεπίδης), Γέρων ῾Αγιορείτης, ἐκ Καππαδοκίας, μαθητὴς τοῦ ῾Αγίου ᾿Αρσενίου Καππαδόκου, ἐν ῾Ιερᾷ Μονῇ Σουρωτῆς (1994) 12/7 Κοίμησις.
Παΐσιος ἢ Βάκων νεομάρτυς ὁ Σέρβος (1814) 17/12.
Παΐσιος ἢ Παναγῆς Μπασιὰς ἱερεὺς ἐν Κεφαλληνίᾳ (1888) 7/6.
Παΐσιος Κιέβου (14ος αἰών) 19/7.
Παΐσιος μάρτυς 31/10.
Παΐσιος μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης (303) 15/3.
Παΐσιος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς καὶ διορατικὸς ὁ ἐν Κιέβῳ (1893) 17/4.
Παΐσιος ὁ ἐκ Γκαλὶτς μοναχὸς (1463 ἢ 1460) 23/5.
Παΐσιος ὁ ἐκ Χιλανδαρίου ὁ Βούλγαρος (18ος αἰών) 19/6.
Παΐσιος ὁ ἐν Οὔγκλιτς μοναχός (1504) 8/1, 6/6.
Παΐσιος ὁ Μέγας ὁ Αἰγύπτιος (5ος αἰών) 19/6.
Παλάμων ὁ Αἰγύπτιος διδάσκαλος Παχωμίου τοῦ Μεγάλου 12/8.
Παλλαδία μάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
Παλλάδιος Θεσσαλονίκης (6ος-7ος αἰών) 27/11.
Παλλάδιος ἀναχωρητὴς ἐν Συρίᾳ (4ος αἰών) 28/1.
Παλλάδιος ὁ ἐν Σκωτίᾳ 5/7.
Παμβὼ Νιτρίας (4ος αἰών) 18/7.
Παμβὼ ὁ Καθολικός τῆς Γεωργίας 3/5.
Παμβὼ ἐν Αἰγύπτῳ μάρτυς (305-311) 5/6.
Παμβῶ τοῦ Κιέβου ὁ ῾Υπάκουος (13ος αἰών) 18/7.
Παμφάλων καὶ Χαλκέδων μάρτυρες (298), (284-305) 17/5.
Παμφαμὴρ καὶ Σολόχων μάρτυρες (298), (284-305) 17/5.
Πάμφιλος ἱερομάρτυς ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307-309) 16/2.
Πάμφιλος καὶ Καπίτων μάρτυρες 12/8, 13/8.
Πάμφιλος μάρτυς 5/11.
Παναγῆς Μπασιᾶς (Παΐσιος) ἱερεὺς ἐν Κεφαλληνίᾳ (1888) 7/6.
Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα 24/9.
Παναγιώτης ἐν Καισαρείᾳ νεομάρτυς (1765) 24/6.
Παναγιώτης νεομάρτυς (1820) 5/4.
Πανάρετος ᾿Επίσκοπος Πάφου Κύπρου (1793) 1/5.
Πανδώρα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Πανηγύριος Κύπρου 15/5.
Πανσέμνη καὶ Θεοφάνης (363) 10/6.
Πανσόφιος ᾿Αλεξανδρείας, μάρτυς (249-251) 15/1.
Παντὰρν ἢ Πατὲρν (Padarn) Νότιος Οὐαλλία, (6ος αἰών) 15/4.
Πάνταινος (2ος αἰών) 7/7.
Παντελεήμων ὁ ἰαματικὸς μεγαλομάρτυς (305) 27/7.
Παντελεήμων ὁ νέος, νεομάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ 14/11.
Παντελεήμων νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
Πάντες οἱ ῞Αγιοι τῆς Θράκης 7/3.
Πάντες οἱ ῞Αγιοι τῆς Λυὼν (Γαλλίας) 2/6.
Πάντες οἱ Χριστιανοὶ οἱ ἐν λιμῷ, δίψῃ, μαχαίρᾳ, κρύει τελειωθέντες 29/12.
Παντολέων μάρτυς 17/9.
Πάπας μάρτυς (341) 10/11.
Πάπας μάρτυς ὁ ἐν Λυκαονίᾳ (503) 16/3, 14/9.
Πάπας ὁ νέος, μάρτυς 1/8.
Παποὺλ ἐν Γαλλίᾳ 3/11.
Παππίας μάρτυς (304-310) 7/6.
Παππίας μάρτυς ὁ ἐν Πέργῃ (250) 3/2, 25/10.
Παππίας ᾿Επίσκοπος ῾Ιεραπόλεως (2ος αἰών) 22/2.
Παππίας μάρτυς 28/6.
Παππίας μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (251) 31/1.
Παππίας μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Παππίας ὁ ἐν Δυρραχίῳ μάρτυς (2ος αἰών) 7/7.
Πάππος 3/6.
Πάππος ἐν Μέντζελ Συρίας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες 20/11.
Παπυλῖνος μάρτυς 16/5.
Πάπυλος ἐν Περγάμῳ (251) 13/10.
Παπυρῖνος μάρτυς ἐν ῾Ελλάδι 13/1.
Παράμονος μάρτυς ἐν Βιθυνίᾳ (250) 29/11.
Παράμονος ὁ δίκαιος ἐν Λευκορωσσίᾳ (1941) 5/2.
Παρασκευὴ μάρτυς (66) 26/2.
Παρασκευὴ ἡ ᾿Επιβατηνὴ ἡ νέα ἧς τὰ ἅγια λείψανα εὑρίσκονται ἐν ᾿Ιασίῳ Ρουμανίας (11ος αἰών) 14/10, καὶ 15/10.
Παρασκευὴ ἡ Ρωμαία μάρτυς (138) 26/7.
Παρασκευὴ τοῦ Ντιβέγιεβο-Σαρὼφ ἡ διὰ Χριστὸν Σαλὴ 22/9.
Παρασκευὴ τοῦ Πιριμὶν ἢ Πινέγκα ἡ Παρθένος (16ος αἰών) 28/10.
Πάρδος ἐρημίτης ὁ ἐν Παλαιστίνῃ (6ος αἰών) 15/12.
Παρηγόριος καὶ Λέων μάρτυρες ἐν Πατάροις Λυκίας 18/2.
Παρηγόριος μάρτυς ἐν Σαμοβάταις (297) 29/1.
Παρθαγάπιος μάρτυς 2/9.
Παρθένα ᾿Εδέσσης, νεομάρτυς μετὰ τῶν σὺν αὐτῇ Νεονίλλας καὶ Δομνίνας 9/1.
Παρθένιος ᾿Επίσκοπος Λαμψάκου (4ος αἰών) 7/2.
Παρθένιος ᾿Επίσκοπος Ραδοβυζίου 21/7.
Παρθένιος ἱερομάρτυς Τικιτζιλτασκὸγκ (1867) 4/9.
Παρθένιος τοῦ Κουδουμᾶ 10/7.
Παρθένιος μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Παρθένιος νεοϊερομάρτυς ᾿Επίσκοπος ἐν Ρωσσίᾳ (1937) 19/6.
Παρθένιος νεοϊερομάρτυς ὁ ἐν Διδυμοτείχῳ Θράκης (1805) 5/3, 15/3.
Παρθένιος ὁ Παγκώστας ἱερομάρτυς ἐν Πάτμῳ. Κοίμησις.
Παρθένιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως νεοϊερομάρτυς (1657) 24/3.
Παρθένιος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1855) 25/3.
Παρθένιος Φιλιππουπολίτης (1696). Σύναξις νεομαρτύρων τὴν 1ην Κυριακὴ μετὰ τὴν 10/7.
Παρθένος μάρτυς 20/10.
Παρθένος μάρτυς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (2ος αἰών) 29/7.
Παρμενᾶς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄, διάκονος 28/7.
Παρμενίων μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Παρμένιος πρεσβύτερος μάρτυς (251) 30/7.
Πάροδος πρεσβύτερος μάρτυς ἐν Βουλγαρίᾳ (830) 28/3, 22/1.
Πασιανός (Patient) ᾿Αρχιεπίσκοπος Λουγδούνων (Lyon) (401) 11/9.
Πασιανὸς ᾿Επίσκοπος Βαρκελώνης ᾿Ισπανίας (390) 9/3.
Πασίστρατος καὶ Βαλεντιανὸς καὶ ἄλλοι ἐν Δορυστόλῳ μαρτυρήσαντες (302) 25/5.
Πασσαρίων Παλαιστίνης 11/8.
Πασχάλιος Α΄ Πάπας Ρώμης (824) 14/5.
Πασχασία παρθενομάρτυς (178) 9/1.
Πατάπιος μοναχὸς (8ος αἰών) 8/12.
Πατέρες μάρτυρες μονῆς Στροφάδων (1530) 29/9.
Πατερμούθιος μάρτυς (310) 17/9.
Πατερμούθιος μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (361) 17/12, 9/7.
Πατὲρν ἢ Παντὰρν (Padarn) Νότιος Οὐαλλία, Γαλλία (6ος αἰών) 15/4.
Πατρίκιος ᾿Επίσκοπος καὶ Φωτιστὴς ᾿Ιρλανδίας (461) 17/3.
Πατρίκιος ᾿Επίσκοπος Προύσης, ἱερομάρτυς (2ος-3ος αἰών) 19/5.
Πάτροβος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 5/11.
Πάτροκλος μάρτυς ὁ ἐν Τρουᾷ Troyes (Γαλατίας) (3ος αἰών) 17/8.
Πάτροκλος τῆς Μποὺρζ Γαλατίας (Γαλλίας) (557) 19/11.
Παύλα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Παύλα ἐν Καρπασίᾳ Κύπρου 1/8.
Παύλα παρθενομάρτυς, ἐν Βυζαντίῳ (270) 3/6.
Παύλα Ρωμαία χήρα (404) 26/1.
Παυλῖνος ᾿Αρχιεπίσκοπος ῾Υόρκης (644) 10/10.
Παυλῖνος ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς ἐπὶ Δεκίου (250) 18/5.
Παυλῖνος μάρτυς (4ος αἰών) 30/12.
Παυλῖνος ὁ ᾿Ελεήμων ᾿Επίσκοπος Νόλης (431) 22/6, 23/1.
Παύλος Ἀνσλίμωφ νεοϊερομάρτυς καὶ oἱ σὺν αὐτῷ νεομάρτυρες, Ἀρχιερέας Σεραφείμ, Ἀντώνιος πρεσβύτερος καὶ λοιποὶ χιλιάδες κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐν τῷ σκοπευτηρίῳ Μπούκοβο τῆς Μόσχας ἀναιρε- θέντων (1937) 21/11.
Παῦλος Βοϊνάρσκυ νεοϊερομάρτυς (ἐν Ρωσσίᾳ (1919) 29/3.
Παῦλος ἐκ Βίλνους Λιθουανίας, μάρτυς (17ος αἰών) 3/5.
Παῦλος ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς ἐπὶ Δεκίου (250) 18/5.
Παῦλος ἐν Βυζαντίῳ μάρτυς (270) 3/6.
Παῦλος ἐν Δαμασκῷ μαρτυρήσας 25/9.
Παῦλος ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307 – 309) 16/2.
Παῦλος ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (308) 16/7.
Παῦλος ἐν Ρώμῃ μάρτυς (326) 28/5.
Παῦλος ἐν Συρίᾳ, ἀδελφὸς ᾿Ιουλιανῆς (273) 17/8, 4/3.
Παῦλος ᾿Επίσκοπος Κορίνθου (850-890) 27/3.
Παῦλος ᾿Επίσκοπος Λεὸν τῆς Βρεττάνης (Γαλλίας) (573) 12/3.
Παῦλος ᾿Επίσκοπος Νεοκαισαρείας (4ος αἰών) 23/12.
Παῦλος ᾿Επίσκοπος Νορβόνης (1ος αἰών) 22/3.
Παῦλος ῾Ηγούμενος ἐν Ραϊθῷ μάρτυς (4ος αἰών) 14/1.
Παῦλος ἡγούμενος ἐν Ροστὼβ (1409) 22/10.
Παύλος, Θεῆ καὶ Οὐαλεντίνη, μάρτυρες 18/7.
Παῦλος καὶ ᾿Ιωάννης 30/7.
Παῦλος καὶ Σίμων μάρτυρες 3/2.
Παῦλος Καϊουμᾶ μάρτυς 8/6.
Παῦλος Κορίνθου ὁ διὰ Χριστὸν σαλός 6/11.
Παῦλος μάρτυς 2/7.
Παῦλος μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (3ος αἰών) 24/1.
Παῦλος μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Παύλος μάρτυς ὁ ἐν Παλαιστίνῃ (308) 10/2.
Παῦλος μάρτυς, ὁμολογητὴς (767) 21/10.
Παῦλος Μητροπολίτης Νικαίας (9ος αἰών) 10/9
Παῦλος Μητροπολίτης Τομπὸλσκ (1768) 4/11.
Παῦλος μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Παῦλος μοναχὸς ὁμολογητὴς ἐν Κύπρῳ (767) 17/3.
Παῦλος μοναχὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ὁ ὑπάκουος (13ος αἰών) 10/9.
Παῦλος νεομάρτυς, ὁ ἐν Τριπόλει Πελοποννήσου (1818) 22/5.
Παῦλος νεομάρτυς ὁ Ρῶσσος ἐν Κωνσταντινουπόλει (1683) 3/4.
Παῦλος νέος-ὁσιομάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (1821) 12/6.
Παῦλος Ξηροποταμινός (820) 28/7.
Παῦλος ὁ ἁπλοῦς, μαθητὴς ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου (4ος αἰών) 7/3, 4/10.
Παῦλος ὁ ᾿Απόστολος τῶν ᾿Εθνῶν 29/6.
Παῦλος ὁ ἐν Λάτρῳ, μοναχὸς (955) 15/12.
Παῦλος ὁ ἐν ᾿Ομπνόρᾳ ἢ Κόμελ, μοναχὸς (Βολόγκντα) (1429) 10/1.
Παῦλος ὁ Θηβαῖος, ἐν Αἰγύπτῳ (341) 15/1.
Παῦλος ὁ ἰατρὸς ὁ Κορίνθιος (7ος αἰών) 28/6.
Παῦλος ὁ Νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (340) (595) (784) 30/8.
Παῦλος ὁ ὑποτακτικὸς μοναχὸς 7/12.
Παῦλος ὁμολογητὴς ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἱερομάρτυς (350) 6/11.
Παῦλος ὁμολογητὴς ᾿Επίσκοπος Προύσης (850) 7/3, 8/3.
Παῦλος ὁσιομάρτυς (Κρητικὸν Πανάγιον) 17/3.
Παῦλος Σιναΐτης μάρτυς (6ος-7ος αἰών) 14/1.
Παῦλος (Στσβάϊκο) πρωτοπρεσβύτερος, ἱερομάρτυς μετὰ τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ ᾿Ιωάννας ἐν Πολωνίᾳ (1943) 28/8.
Παῦλος τοῦ Ταγκανρὸγκ (1879) 10/3.
Παῦλος (Φλορένσκυ) Ρῶσσος νεομάρτυς (1937) 25/11.
Παυσίκακος ᾿Επίσκοπος Συννάδων 13/5.
Παυσικράτης μάρτυς ἐν Μοισίᾳ (228) 24/4.
Παυσίλυπος μάρτυς (2ος αἰών) 8/4.
Παυσιρίων μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (3ος αἰών) 24/1.
Παφνούτιος ἀναχωρητὴς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐν Αἰγύπτῳ (3ος αἰών) 25/9.
Παφνούτιος ἐν ῾Ιερουσαλὴμ ἱερομάρτυς 19/4.
Παφνούτιος ἐν Κεφαλᾷ μοναχὸς (4ος αἰών) 25/2.
Παφνούτιος μοναχὸς μαθητὴς ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου (4ος αἰών) 27/3.
Παφνούτιος μοναχὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) 15/2.
Παφνούτιος ὁ ἐν Μπορόφσκ (1478) 1/5.
Παφνούτιος ὁ ὁμολογητὴς, ᾿Επίσκοπος Θηβαΐδος Αἰγύπτου 11/9.
Παχώμιος ᾿Αρχιεπίσκοπος Τσέρνιγκωφ νεοϊερομάρτυς (1938) 15/5.
Παχώμιος ἡγούμενος καὶ Σιλουανὸς οἱ ἐν Νερέχτᾳ (1384) 15/5, 23/3, 6/5 (ἀνακομιδή).
Παχώμιος ἡγούμενος τῆς Λίμνης (1479) 24/7.
Παχώμιος καὶ Παπυρῖνος μάρτυρες ἐν ῾Ελλάδι 13/1.
Παχώμιος μοναχὸς τῆς Λίμνης Κιένσκ (1515) 7/1, 31/1.
Παχώμιος νεομάρτυς ἐν Οὐσακίῳ ὁ ἐκ Πάτμου ὁ ᾿Αθωνίτης (1730) 21/5, 7/5.
Παχώμιος ὁ Μέγας (4ος αἰών ἢ 368) 15/5, 23/10.
Πελαγία ἡ πόρνη (᾿Αντιόχεια) (303) 8/10.
Πελαγία ἡ Τηνία 23/7.
Πελαγία μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ 25/3, 25/2.
Πελαγία μάρτυς ἐν Ταρσῷ (287 ἢ 290) 4/5, 7/10.
Πελαγία παρθένος (457) 8/10.
Πελαγία τοῦ Ντιβέγιεβο (Σάρωφ) ἡ διὰ Χριστὸν Σαλὴ (1884) 30/1.
Πελέας (310) 17/9.
Πελοπίδας μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Πεντακόσιοι ἄνδρες μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ (304) 21/12.
Πεντακόσιοι μάρτυρες ἐν Παλαιστίνῃ 29/9.
Πεντακόσιοι τεσσαράκοντα ἓξ μοναχοὶ καὶ μάρτυρες ἐν Αἰγύπτῳ (3ος αἰών) 25/9.
Πέντε ἐν Νικομηδείᾳ μάρτυρες 16/6.
Πέντε μάρτυρες ἐν ᾿Ασκάλωνι 31/5.
Πέντε μοναχοὶ μάρτυρες (307) 19/10.
Πέντε παῖδες ἐν Αἰγύπτῳ μαρτυρήσαντες (313) 8/1.
Πέντε Παρθένοι ἐν Γάζῃ μάρτυρες 31/8.
Πέντε παρθενομάρτυρες ἐν Λέσβῳ 5/4.
Πέντε παρθενομάρτυρες 26/9.
Πεντήκοντα μοναχοὶ (1590) 25/12.
Νέων (166) 1/6.
Περγέτος 8/2.
Περεγρῖνος ἐν Μακεδονίᾳ (3ος αἰών) 6/7.
Περεγρῖνος ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς 17/6.
Περεγρῖνος ἐν Δυρραχίῳ μάρτυς (2ος αἰών) 7/7.
Περικλῆς μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Περιτομὴ τοῦ Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 1/1.
Περπετούα μάρτυς (202-203) 1/2.
Περσὶς ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Πετρονίλα θυγάτηρ ᾿Αποστόλου Πέτρου 31/5.
Πέτρος ᾿Αβεσσαλᾶ μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (309-310) 12/1.
Πέτρος ᾿Αθωνίτης ὁ Στυλίτης 22/2.
Πέτρος Αἰγύπτιος (4ος αἰών) 27/1.
Πέτρος ᾿Αλεούτιος μάρτυς ᾿Αμερικ. Γῆς 12/12, 13/12.
Πέτρος ᾿Ανσίμωφ
Πέτρος ᾿Ατρόης (9ος αἰών) 13/9.
Πέτρος Β΄ ᾿Επίσκοπος Σεβαστείας ᾿Αρμενίας (4ος αἰών) 9/1.
Πέτρος Βασιλεὺς Βουλγαρίας (967) 30/1.
Πέτρος Γαλατίας (429) 9/10, 1/2.
Πέτρος Γιαροπόλκ (Πέτρος μετὰ τὴν βάπτισιν), πρίγκηψ τοῦ Βλαδιμὶρ ἐν Βολυνίᾳ (1086) 21/11.
Πέτρος Δαμασκηνὸς ἱερομάρτυς (743) 9/2.
Πέτρος ἐκ Γαλατίας μοναχὸς ἀσκήσας πλησίον ᾿Αντιοχείας (429) 1/2.
Πέτρος ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς ἐπὶ Δεκίου (250) 18/5.
Πέτρος ἐν Αὐσελαμοῦ, μάρτυς 14/10.
Πέτρος ἐν ᾿Ελευθερουπόλει (Αξιυν) (309-310) 13/1.
Πέτρος ἐν Κορίσᾳ Σερβίας (Κόσοβο) μοναχὸς (1270) 5/6.
Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἑπτὰ μάρτυρες ἐν Φοινίκῃ (284-305) 26/1.
Πέτρος ᾿Επίσκοπος ῎Αργους ὁ θαυματουργός 3/5.
Πέτρος ᾿Επίσκοπος (Γλαζώφ) Λαντίγκιν (1957) 6/2.
Πέτρος ᾿Επίσκοπος Κρήτης, νεοϊερομάρτυς 14/7.
Πέτρος Εὔανδρος Κωνσταντινουπόλεως (854) 1/7.
Πέτρος (Ζβέρεφ) νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1929) 27/1.
Πέτρος ἱερομάρτυς, ᾿Επίσκοπος ᾿Αλεξανδρείας, (311) 24/11, 25/12 (Ρω).
Πέτρος ἱερομάρτυς ὁ ἐν Τσέρεφκωφ-Βολόγκντα 9/7.
Πέτρος καὶ Σαμουὴλ Καθολικοὶ Γεωργίας (5ος αἰ.) 30/11.
Πέτρος Καπιτωλίας μάρτυς (3ος 4ος αἰών) 4/10.
Πέτρος (Λαγκώφ) νεοϊερομάρτυς (1931) 16/2.
Πέτρος μάρτυς 28/11.
Πέτρος μάρτυς (302) 3/9.
Πέτρος μάρτυς ἐν ᾿Αφρικῇ (9ος αἰών) 23/9.
Πέτρος μάρτυς ἐν Καζάν (1552) 24/3.
Πέτρος μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (726) 9/8.
Πέτρος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 28/12.
Πέτρος μάρτυς, ὁμολογητὴς (767) 21/10.
Πέτρος μάρτυς πρεσβύτερος ἐν Βουλγαρίᾳ (830) 28/3.
Πέτρος Μητροπολίτης Δαμπροβοσνίας 17/7.
Πέτρος Μητροπολίτης Κιέβου (1479) 21/12, 24/8 (ἀνακομιδή).
Πέτρος Μητροπολίτης Μόσχας ὁ θαυματουργὸς (1326) 21/12, 5/10 σύναξις.
Πέτρος Μητροπολίτης Νικαίας (9ος αἰών) 10/9.
Πέτρος Μιχούριν ὁ Νέος ἐν Τομπὸλσκ Σιβηρίας (1820) 4/3, 4/10.
Πέτρος Μογίλας Μητροπολίτης Κιέβου (1646) 31/12 (ΡΔ), (Ρο).
Πέτρος μοναχὸς ἐν ᾿Ατρῴᾳ 3/1.
Πέτρος μοναχὸς ἐν Βλαχέρναις μάρτυς 16/5.
Πέτρος νεομάρτυς Πελοποννήσιος (1776) 1/1.
Πέτρος ὁ ᾿Αθωνίτης (734) 12/6.
Πέτρος ὁ ἀπὸ στρατιωτῶν 9/10.
Πέτρος ὁ ᾿Απόστολος 29/6.
Πέτρος ὁ ἐν Βουλγαρίᾳ μαρτυρήσας (817) 22/1.
Πέτρος ὁ ἐν Μονοβατίᾳ μοναχὸς 7/2.
Πέτρος ὁ ᾿Επιθεωρητὴς Τελωνείων ἐν Κωνσταντινουπόλει 20/1.
Πέτρος ὁ εὐσεβής, μοναχὸς 7/9.
Πέτρος ὁ ἡσυχαστὴς (429) 25/11.
Πέτρος ὁ Κορυφαῖος τῶν ᾿Αποστόλων. (Προσκύνησις ῾Αλύσεων) 16/1.
Πέτρος ὁ Μητροπολίτης Νικαίας, ὁμολογητὴς (826) 11/9.
Πέτρος ὁ Πιονίτης ὁ ἐν Ραϊθῷ (5ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Πέτρος ὁ πρίγκηψ Μεγάλης ᾿Ορδῆς ὁ Μογγόλος, ὁ ἐν Ροστὼβ τελειωθείς, ο θαυματουργός (1290) 30/6, 29/6.
Πέτρος ὁ Τσετίνιε Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Σερβίας (1830) 18/10.
Πέτρος ὁ φοροεισπράκτωρ (6ος αἰών) 22/9.
Πέτρος ᾿Οχροῦζκο ἐν Πολωνίᾳ (1944) 10/4.
Πέτρος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (380) 14/2.
Πέτρος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (552) 18/4.
Πέτρος Πολιάνσκυ Μητροπολίτης Κρουτίσκης καὶ Κολόμνας ἱερομάρτυς (1936 ἢ 1937) 29/8, 27/9.
Πέτρος πρίγκηψ Μουρὸμ (Δαβίδ ὡς μοναχός) (1228) 25/6.
Πέτρος Σινώπης μάρτυς 30/6.
Πέτρος (Σκιπετρώφ) νεοϊερομάρτυς (1918) 1/2.
Πέτρος τῆς Μεσήνης σύντροφος ἁγ. Νικάνδρου (800) 19/9.
Πέτρος τῆς Σπίνα ἡγούμενος Κιάνο Καλαβρίας (1005) 5/6.
Πετρουπόλεως νεομάρτυρες τελειωθέντες κατά τὴν «῾Αγίαν Νύκτα» τοῦ 1932 18/2.
Πετρωνία μάρτυς 29/9.
Πετρώνιος μάρτυς 4/9.
Πετρώνιος μοναχός, μαθητὴς Μεγ. Παχωμίου 23/10.
Πηγάσιος μάρτυς ἐν Περσίᾳ (341) 2/11.
Πηνελόπη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Πιαμοῦν παρθένος (337) 3/3, 23/12.
Πιέριος ἱερομάρτυς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 27/6.
Πίνας ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου ἐν Σκυθίᾳ (1ος-2ος αἰών) 20/6, 20/1.
Πίνδαρος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Πινούφριος ὁ Αἰγύπτιος, μοναχὸς (4ος αἰών) 27/11.
Πινυτὸς ᾿Επίσκοπος Κνωσσοῦ Κρήτης (2ος αἰών) 10/10.
Πῖος Α΄ Πάπας Ρώμης καὶ μάρτυς (154) 11/7.
Πιούλιος μάρτυς 18/2.
Πίστις μάρτυς (137) 17/9.
Πιστός μάρτυς ἐν ᾿Εδέσσῃ (2ος αἰών) 21/8.
Πιτιρὶμ ᾿Επίσκοπος Πὲρμ Ρωσσίας (1456) 19/8, 29/1 (σύναξις).
Πιτιρὶμ ᾿Επίσκοπος Ταμπὼφ (1698) 28/7, 27/2.
Πιτιρὶμ μοναχὸς ὁ Αἰγύπτιος (4ος αἰών) 29/11.
Πίων ἱερομάρτυς ὁ ἐν Σμύρνῃ (250) 11/3.
Πίωρ μοναχὸς (μαθητὴς ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου) (4ος αἰών) 17/6.
Πλακίλλη ἡ Αὐγούστα σύζυγος αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου τοῦ ἐξ ῾Ισπανίας 14/9.
Πλαντῖνος ὁ ἀσκητής 21/10.
Πλάτων, ᾿Αδριανὸς, Πολύευκτος καὶ Γεώργιος μάρτυρες (Οἰκουμ. Πατριαρχεῖο 1998).
Πλάτων ᾿Επίσκοπος Ταλλίνης ἐν Ρέβελ καὶ πάσης ᾿Εσθονίας νεοϊερομάρτυς (1919) 14/1 (Π.Η. 1/1).
Πλάτων ὁ Σακκούδιος μοναχὸς (813) 4/4.
Πλατωνὶς μοναχὴ ἐν Νισίβῃ (4ος αἰών-308) 6/4.
Πλάτων ᾿Επίσκοπος Μπανιαλούκας 5/5.
Πλάτων μάρτυς ὁ ἐν ᾿Αγκύρᾳ (306) 18/11.
Πλωτῖνος καὶ Σατουρνῖνος μάρτυρες 12/2.
Πλωτῖνος μοναχὸς 20/2.
Ποθεινὸς ἢ Φωτεινὸς ᾿Επίσκοπος Λουγδούνων (Μωοξ) ἱερομάρτυς (177) 23/8, 2/6.
Ποθητὸς ἢ Ντιντιὲρ ἢ Δεσιδέριος (606) 23/5.
Ποιμένες τῆς Βηθλεέμ 25/12.
Ποιμὴν Βελόλικωφ ἱερομάρτυς ἐν ῎Αλμᾳ-῎Ατᾳ (᾿Ανακήρυξις ἁγιότητος 1998) 29/9.
Ποιμὴν ἡγούμενος Οὐγκρέσα (1880) 17/8.
Ποιμὴν ἱερομάρτυς, ἱεραπόστολος Περσίας Τουρκεστὰν καὶ Καζακστὰν (1918) 16/9.
Ποιμὴν ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Γεωργίᾳ (13ος αἰών) 16/3.
Ποιμὴν ὁ Ζωγράφος 3/11.
Ποιμὴν ὁ Μέγας (450) 27/8.
Ποιμὴν ὁ Νηστευτὴς τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) 27/8.
Ποιμὴν Παλαιστίνης (602) 27/8.
Ποιμὴν τοῦ Κιέβου ὁ ἀσθενὴς ὁ πολυπαθής (1110) 7/8.
Ποιμὴν τοῦ Κιέβου ὁ Νηστευτὴς (13ος αἰών) 7/8.
Πολυανὸς Ρώμης μάρτυς (2ος αἰών) 18/8.
Πολύβιος ᾿Επίσκοπος ἐν Κύπρῳ. (4ος αἰών) 12/5.
Πολύβιος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Πολύδωρος νεομάρτυς (1794) 3/9.
Πολυένος μάρτυς (2ος-3ος αἰών) 19/5.
Πολύευκτος, ᾿Αδριανὸς, Πλάτων καὶ Γεώργιος μάρτυρες (Οἰκουμ. Πατριαρχεῖο 1998).
Πολύευκτος μάρτυς 1/8.
Πολύευκτος μάρτυς (4ος αἰών) 19/12.
Πολύευκτος μάρτυς ἐν Μελιτηνῇ ᾿Αρμενίας (259) 9/1.
Πολύευκτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (970) 5/2.
Πολύκαρπος 25/10.
Πολύκαρπος ᾿Αλεξανδρείας μάρτυς 2/4.
Πολύκαρπος ἀρχιμανδρίτης τῶν Σπηλαίων Κιέβου (1182) 24/7.
Πολύκαρπος ἐν Τόμι Ρουμανίας μάρτυς (295) 7/7.
Πολύκαρπος καὶ Φιλάδελφος μάρτυρες 8/2.
Πολύκαρπος ὁ Μπριὰνσκ μοναχὸς (1620-1621) 23/2.
Πολύκαρπος Σμύρνης ἱερομάρτυς (167) 23/2.
Πολύμνια ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Πολυνείκης 1/4.
Πολυνίκη μάρτυς ἡ ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Πολυνίκη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Πολυξένη ἡ ἐν ῾Ισπανίᾳ (109) 23/9.
Πολυχρόνιος ᾿Επίσκοπος Βαβυλῶνος (251) 30/7.
Πολυχρόνιος ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 7/10.
Πολυχρόνιος μοναχὸς ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών) 23/2.
Πομπηϊανὸς μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει 22/6.
Πομπήϊος μάρτυς (3ος αἰών) 28/10.
Πομπήϊος μάρτυς 5/4.
Πομπήϊος ἐν Δυρραχίῳ μάρτυς (2ος αἰών) 7/7.
Πομπηΐος μάρτυς ἐν Κρήτῃ (3ος αἰών) 23/12.
Πομπήϊος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (250) 10/4.
Πόντιος μάρτυς ἐν Γαλλίᾳ (257) 5/8.
Ποπλία διακόνισσα, ὁμολογήτρια ἡ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (4ος αἰών) 9/10.
Πόπλιος μοναχὸς ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 4/4.
Ποπλίων μάρτυς 27/4.
Πορτιανὸς τῆς ᾿Αρτὸν (Γαλατίας) (527) 24/11.
Πορφύριος ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307-309) 16/2.
Πορφύριος ᾿Επίσκοπος Γάζης (420) 26/2.
Πορφύριος μάρτυς ἐν ᾿Εφέσῳ (3ος-4ος αἰών) 9/11.
Πορφύριος μάρτυς (202) 10/2.
Πορφύριος μάρτυς (305) 25/11.
Πορφύριος Μπαϊρακτάρης, γέρων ὁ ἐν Καυσοκαλυβίοις ἁγιορείτης, ἐν ᾿Αθήναις, Πεντέλῃ καὶ Μηλεσίῳ, ὁ διορατικός. (Κοίμησις) (1991) 2/12.
Πορφύριος ὁ κωμωδός (μῖμος) μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ 4/11.
Πορφύριος ὁ μῖμος μάρτυς (361) 15/9.
Ποσσίδιος ᾿Επίσκοπος Καλάμης ᾿Αφρικῆς (437) 16/5.
Ποταμία μάρτυς ἡ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ἡ θαυματουργός 7/8.
Ποταμιαίνη καὶ σὺν αὐτῇ μάρτυρες ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ· Πλούταρχος, Σερήνος, ἕτερος Σερήνος, ῾Ηρακλείδης, Εἴρων, ᾿Ηραΐδα, Μαεκέλλας καὶ Βασιλίδης 7/6.
Ποτεντιανὸς μάρτυς ἐν Γαλλίᾳ 31/12.
Ποτῖτος μάρτυς ἐν Νεαπόλει (2ος αἰών) 1/7.
Πουδέντιος ἐκ τῶν Ο΄ 14/4, 15/4.
Πούλιος μάρτυς ὁ ἀναγνώστης 26/3.
Πουλχερία ἡ Αὐγούστα (453) 10/9, 7/8, 17/2.
Πούπλιος ἀσκητὴς ἐν Συρίᾳ (380) 25/1.
Πούπλιος, ᾿Αφρικανὸς, καὶ Τερέντιος μάρτυρες ἐν Καρχηδόνι (250) 10/4, 13/3.
Πούπλιος ᾿Επίσκοπος ᾿Αθηνῶν, ἱερομάρτυς, μαθητὴς Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου (96) 3/10, 13/3.
Πούπλιος μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης (303) 15/3.
Πουσίκιος ἢ Φουσίκιος, (344) 17/4.
Πραξέδη ἡ Ρωμαία (164) 21/7.
Πραΰλιος ᾿Αρχιεπίσκοπος ῾Ιεροσολύμων (422) 27/8.
Πρελιδιανός μάρτυς (251) 4/9.
Πρεπεντίγκνη καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῆς ᾿Αλέξανδρος καὶ Κουφίας (3ος αἰών) 11/8.
Πριβᾶτος ἀββᾶς ἐν Γαλλίᾳ (Μάντ) (3ος αἰών) 21/8.
Πρῖμος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Κορίνθου (170).
Πρῖμος καὶ Φιληκιανὸς μάρτυρες ἐν Ρώμῃ (286) 9/6.
Πρίσκα παρθενομάρτυς 18/1.
Πρίσκιλλα μάρτυς (304-310) 7/6.
Πρίσκιλλα καὶ ᾿Ακύλας ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 14/7, 13/2.
Πρῖσκος ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (259) 28/3.
Πρῖσκος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Πρῖσκος μάρτυς 21/9.
Πρῖσκος μάρτυς 7/12.
Πρόβος ἐν ᾿Αγκύρᾳ μάρτυς 23/6.
Πρόβος μάρτυς 16/12.
Πρόβος μάρτυς (304) 12/10.
Πρόβος καὶ ᾿Ανδρέας μάρτυρες 9/7.
Πρόβος μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (308) 19/12.
Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς ᾿Ιωάννης. Σύναξις 7/1, 29/8 ἀποτομὴ κεφαλῆς, 24/6 Γενέσιον, 25/5 Τρίτη ἀνεύρεσις Κάρας. 23/9 Σύλληψις.
Προεόρτια γεννήσεως τῆς Θεοτόκου 7/9.
Προεόρτια Προόδου Τιμίου Σταυροῦ 31/7.
Προκέσιος ἐν Ρώμῃ μάρτυς (1ος αἰών) 11/4.
Πρόκλα σύζυγος τοῦ Ποντίου Πιλάτου (1ος αἰών) 27/10.
Πρόκλος ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (447) 20/11.
Πρόκλος διάκονος ἐν Ποτσουόλι 19/9.
Πρόκλος μάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (2ος αἰών) 12/7.
Πρόκλος μάρτυς Σιναΐτης (6ος-7ος αἰών) 14/1.
Πρόκλος τοῦ Μπιζινιάνο (᾿Ιταλία) (975) 27/7.
Προκοπία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Προκόπιος Δεκαπολίτης ὁμολογητὴς (750) 27/2.
Προκόπιος ἡγούμενος τῆς Σάραβα Βοημίας ὁ Τσέχος (1053) 16/9.
Προκόπιος Καισαρείας Παλαιστίνης, μεγαλομάρτυς (303) 8/7.
Προκόπιος μάρτυς 24/11.
Προκόπιος ὁ ἐν Παλαιστίνῃ μάρτυς, ὁ ἀναγνώστης (303) 22/11.
Προκόπιος ὁ Πέρσης 26/11.
Προκόπιος Οὔσιγια (Βολόγκντα), ὁ διὰ Χριστὸν σαλός (17ος αἰών) 8/7.
Προκόπιος Σμύρνης νεομάρτυς ὁ ᾿Αθωνίτης (1810) 25/6.
Προκόπιος τοῦ Βυάτσκ, ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1628) 21/12.
Προκόπιος τοῦ Οὐστιοὺγκ Βολόγκντα ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1303) 8/7.
Πρόκουλος διάκονος μάρτυς ἐν Ποτσουόλι (Puzzuoli) (305) 21/4.
Πρόκουλος μάρτυς (273) 30/7.
Προμηθεὺς μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Προσδόκη μάρτυς ἡ ἐν Συρίᾳ (305-306) 4/10.
Προσκύνησις τῶν Μάγων Μελχιώρ, Γάσπαρ, Βαλτάσαρ 25/12.
Προσπέρος (Prosper) ἢ Εὐτύχιος ὁ ἐξ ᾿Ακουϊτανίας Γαλλίας (463) 25/6.
Προτάσιος ἐρημίτης τῆς ᾿Ωβέρνης (Auvergne) (Γαλατία) (6ος αἰών) 24/11.
Προτάσιος μάρτυς ἐν Μεδιολάνῳ (1ος αἰών) 14/10.
Προτέριος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αλεξανδρείας ἱερομάρτυς (457) 28/2.
Προυντεσιὲν (Prudentienne) ἐν Γαλλίᾳ 19/5.
Πρόχορος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Οί, διάκονος 28/7.
Πρόχορος Γεωργίας (11ος αἰών) 12/2.
Πρόχορος ἐν Βράνσκυ μοναχός (11ος αἰών) 15/1.
Πρόχορος ὁ θαυματουργὸς ὁ ἐν Σκοπίοις (Ψινίᾳ) 19/10.
Πρόχορος τῶν Σπηλαίων Κιέβου (1107) 10/2.
Πρωτίων μάρτυς 12/4.
Πρωτογένης ᾿Επίσκοπος Καρέα, ὁμολογητής (6ος αἰών) 25/8.
Πρωτᾶς εὐνοῦχος ἁγ. Εὐγενίας, μάρτυς ἐν Ρώμῃ 24/12.
Πρωτολέων μάρτυς ἐν τῷ Γεωργίῳ (303) 23/4.
Πτῶσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Μαρτυρικὸς θάνατος ᾿Εθνομάρτυρος Κωνσταντίνου ΙΒ’ Παλαιολόγου (1453) 29/5
Πύρρος ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
Πύρρος ἱερομάρτυς 1/6.