Ο

᾿Οβέρτος ᾿Επίσκοπος ἐν ῾Ολλανδίᾳ (668) 15/12.
᾿Ογδοήκοντα τέσσαρες μάρτυρες ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (4ος αἰών) 4/9.
᾿Οδηλία (᾿Οντίλ) ἡ ἐν ᾿Αλσατίᾳ Γαλλίας Παρθένος (720) 13/12.
᾿Οδιφάκιος βλ. ᾿Αββακοὺμ καὶ ᾿Οδιφάκιος.
᾿Οδράδα μοναχὴ ἡ ἐν ῾Ολλανδία (7ος αἰών) 28/11.
᾿Οθὰλ ὅσιος ὁ Σύρος (3ος αἰών) 3/6.
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος 3η ἐν ᾿Εφέσῳ (431), ἀνάμνησις 9/9.
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος 7η ἡ ἐν Νικαίᾳ (787) 11/10.
Οἰκουμένιος ᾿Επίσκοπος Τρίκκης 3/5.
᾿Οκτακόσιοι πεντήκοντα τρεῖς ὁμολογηταὶ πνιγέντες ἐν Θράκῃ 27/7, (βλέπε· ῾Εκατὸν πεντήκοντα τρεῖς).
᾿Οκτὼ μάρτυρες ἀναχωρηταὶ 25/4.
᾿Οκτὼ μάρτυρες ἐν Νικαίᾳ 12/1.
῎Ολαφ (Οὔλωφ) βασιλεὺς Νορβηγίας (1030) 29/7.
᾿Ολβιανός ἢ ᾿Αλβιανὸς ᾿Επίσκοπος ᾿Αναίας ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (304) 4/5, 29/5.
᾿Ολβιανὸς μοναχὸς 25/5.
῎Ολγα Μ. Δούκισσα Ρωμανώφ, μάρτυς (1918) 17/7.
῎Ολγα ἡ διὰ Χριστὸν Σαλή, ἡ ἐν ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει (1960) 3/10 κοίμησις.
῎Ολγα ἡ πριγκήπισσα Ρωσσίας, ἡ ᾿Ισαπόστολος, ἡ ἐν τῷ ἱερῷ βαπτίσματι κληθεῖσα ῾Ελένη (969) 11/7.
᾿Ολὲγκ πρίγκηψ τοῦ Μπριὰνσκ (13ος ἢ 14ος αἰών) 20/9.
῎Ολδα (ἢ Χούλντα) Προφήτις (Β’ Βασιλειῶν 22,14) 10/4.
᾿Ολιβία μάρτυς 3/6.
᾿Ολυμπᾶς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 10/11.
᾿Ολυμπιὰς ἡ διακόνισσα ἐν Κωνσταντινουπόλει (408-410) 25/7, εἰς ἄλλους 24/7 καὶ 26/7.
᾿Ολυμπιὰς ἡγουμένη ἐν Λέσβῳ 11/5.
᾿Ολυμπιοδώρα μάρτυς 31/12.
᾿Ολύμπιος ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμης (269) 30/1.
᾿Ολύμπιος μάρτυς (251) 30/7.
῞Ομηρος ἢ Αὐδομάρος (Omer) ᾿Επίσκοπος Θερουάννης (Therouanne – Boulogne) (6ος αἰών) 9/9.
῞Ομηρος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
῾Ομοὺτς μαθητὴς ᾿Αρσενίου τοῦ Κόνεβιτς (Βαλαὰμ), (1412) 8/6.
῎Ομπινος (Aubin) ἢ ᾿Αλβίνος ᾿Επίσκοπος ᾿Ανζὲρ (Γαλλίας) (550) 1/3.
᾿Ονήσιμος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών-109) 22/11, 15/2, Σύναξις 6/7.
᾿Ονήσιμος ᾿Επίσκοπος ᾿Εφέσου 1/12.
᾿Ονήσιμος μάρτυς ἐν Σικελίᾳ (3ος αἰών) 10/5.
᾿Ονήσιμος μοναχὸς ἐν Μαγνησίᾳ (4ος αἰών) 14/7.
᾿Ονήσιμος ὁ ῎Εγκλειστος τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) 21/7, 4/10.
᾿Ονήσιος μάρτυς ἐν ᾿Ισαυρίᾳ (2ος αἰών) 5/3.
᾿Ονησιφόρος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (66-67) 7/9.
᾿Ονησιφόρος μάρτυς ἐν ᾿Εφέσῳ (3ος-4ος αἰών) 9/11.
᾿Ονησιφόρος Κύπρου 18/7.
᾿Ονησιφόρος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1148) 9/11.
᾿Ονούφριος Γκαρεγκέλι (1733) 29/9.
᾿Ονούφριος ᾿Επίσκοπος ἐν Γιαμπλέσνᾳ Πολωνίᾳ 25/6.
᾿Ονούφριος ἡγούμενος τοῦ Κάστρομ (Βολόγκντα) (16ος αἰών) 12/6.
᾿Ονούφριος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος καὶ λοιποὶ 12/6.
᾿Ονούφριος καὶ Αὐξέντιος ἐν Βόλογκντᾳ μοναχοὶ (15ος αἰών) 12/6.
᾿Ονούφριος Κορακονησίας ᾿Ηπείρου (1780) – τοπικός ἅγιος 12/6.
᾿Ονούφριος νεοϊερομάρτυς, ᾿Επίσκοπος Κοὺρσκ καὶ ᾿Ομπογιάν (1938) 1/6.
᾿Ονούφριος νεομάρτυς τοῦ Χιλανδαρίου (1818) 4/1.
᾿Ονούφριος ὁ Αἰγύπτιος (400) 12/6.
᾿Ονούφριος ὁ Σιωπηλὸς τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) 21/7.
᾿Ονούφριος ὅσιος ἐν Μονῇ Συχαστρίας (Ρουμανίᾳ 1789) 9/9.
᾿Ονούφριος τοῦ Μὰλσκ μοναχὸς (Πσκόφ) (1542) 12/6.
῎Οντα (Oda) παρθένος ἡ ἐκ Σκωτίας πριγκήπισσα ἡ ἐν Βραβάντῃ τελειωθεῖσα (726) 28/11.
῎Οντα τοῦ ᾿Αμαέ (κτήτωρ πολλῶν ἱερῶν ναῶν ἐν ῾Ολλανδίᾳ) (726) 23/10.
᾿Οντίλ (᾿Οδηλία) ἡ ἐν ᾿Αλσατίᾳ Γαλλίας Παρθένος (720) 13/12.
῎Οντο ᾿Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας (959) 2/6.
῾Ονωρᾶτος ᾿Επίσκοπος ᾿Αρελάτης (᾿Αρλεων) Γαλλίας καὶ ἱδρυτὴς μονῆς Λερὲν (Lerins) (429) 16/1.
᾿Ονώριος ᾿Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας (653) 30/9.
᾿Οπρέα νεομάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 21/10.
᾿Ορέντιος ἐν Γεωργίᾳ μάρτυς (3ος αἰών) 24/6.
᾿Ορέντιος μάρτυς 25/6.
᾿Ορέντιος Σιναΐτης (6ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Ορέστης, Διομήδης καὶ Ρόδων μάρτυρες 9/6.
᾿Ορέστης μάρτυς ἐν Κύπρῳ 20/8.
᾿Ορέστης μάρτυς ἐν Σεβαστείᾳ (284) 13/12.
᾿Ορέστης μάρτυς ὁ Καππαδόκης (304) 10/11.
῎Οροψις μάρτυς 22/8.
᾿Ορσιέσιος ἢ ᾿Ορτίσιος, Ταβεννήσιος μαθητὴς Παχωμίου τοῦ Μεγάλου 15/6.
᾿Ορτίσιος ἢ ᾿Ορσιέσιος, βλ. ᾿Ορσιέσιος.
᾿Οσβὰλτ ᾿Αρχιεπίσκοπος ῾Υόρκης ᾿Αγγλίας (992) 29/2.
῎Οσβαλτ Βασιλεὺς Νορθουμβρίας, μάρτυς (642) 5/8.
῎Οσγουϊ (Oswy) βασιλεὺς Νορθουμβρίας ᾿Αγγλίας (670) 15/2.
῎Οσγουιν (Oswin) βασιλεὺς καὶ μάρτυς (651) 20/8.
῎Οσιθ τοῦ Κρὶχ μάρτυς, πριγκήπισσα τῆς ᾿Αγγλίας (700) 7/10.
῞Οσιος ᾿Επίσκοπος Κορδούης, ὁ ὁμολογητὴς (4ος αἰών-359) 27/8.
῾Οσπίκιος ἢ Χοσπίσιος τῆς Τριὲρ (Γαλατίας) 21/5.
᾿Οσπούργκα παρθένος ἐν Κόβεντρυ ᾿Αγγλίας (1015) 30/3.
᾿Οστρεμουὰν ἢ Αὐστρεμόνιος ᾿Επίσκοπος Κλερμὸν ᾿Απόστολος ᾿Αρβενῶν (Γαλλίας) 1/11.
᾿Οστρύχιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Οὐαλεντίνη, Θεῆ καὶ Παύλος μάρτυρες 18/7.
Οὐαλέριος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3
Οὐάλης ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Οὐὰν ἢ Αὐδοένος (Ouen) ᾿Επίσκοπος Ρουέννης (Rouen) (Γαλλίας) (683) 24/8.
Οὐάρος ἢ Βάρος μάρτυς (307) 19/10.
Οὖγος (Hugues) Γαλλίας 9/4.
Οὐηκῶ (ἢ Οὐϊρκῶ) Γοτθὶς μάρτυς 26/3.
Οὐήρικα (ἢ Οὐΐρκα) πρεσβύτερος Γότθος μάρτυς 26/3.
Οὐΐρκα (ἢ Οὐήρικα) πρεσβύτερος Γότθος μάρτυς 26/3.
Οὐϊρκῶ (ἢ Οὐηκῶ) Γοτθὶς μάρτυς 26/3.
Οὐϊλλιβρόρδος ἢ Βίλλιμπρορντ (Willibrord) ᾿Επίσκοπος Οὐτρέχτης ῾Ολλανδίας, ἀπόστολος Φρίσιας ῾Ολλανδίας, Φλαμανδίας, Βραβάντης (739) 7/11.
Οὐλκιανὸς 28/6.
Οὔλταν (Ultan) μοναχὸς ἱεραπόστολος ἐξ ᾿Ιρλανδίας (7ος αἰών) 1/5.
Οὔλωφ (῎Ολαφ) βασιλεὺς Νορβηγίας (1030) 29/7.
Οὐλφιανὸς Τύρου (306) 3/4.
Οὑμβέρτος ἢ Χουμβέρτος τοῦ Μάαστριχτ προστάτης τῶν κυνηγῶν (῾Ολλανδία ἢ Φλάνδρα) (727) 3/11, 30/5.
Οὔμβριος μάρτυς (4ος αἰών) 30/12.
Οὐρανία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Οὐρβανὸς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 31/10.
Οὐρβανὸς ἐν ᾿Αγκύρᾳ μάρτυς 23/6.
Οὐρβανὸς ἐν Νικομηδείᾳ μάρτυς (370) 5/9.
Οὐρβανὸς ᾿Επίσκοπος Μακεδονίας 29/11.
Οὐρβανὸς ᾿Επίσκοπος Ρώμης (223-230) 12/2.
Οὐρβανὸς μάρτυς (251) 4/9.
Οὐριὴλ Σύναξις ᾿Αρχαγγέλων 8/11.
Οὐρὸς Γ΄ πρίγκηψ τῶν Σέρβων 11/11.
Οὐρόσιτσα τῶν ἐν Σερβίᾳ 11/11.
Οὐρπασιανὸς μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (295) 9/3.
Οὐρσικίνιος ἢ Οὐρσίνιος ᾿Επίσκοπος Νικομηδείας 14/8.
Οὐρσίνιος ἢ Οὐρσικίνιος ᾿Επίσκοπος Νικομηδείας 14/8.
Οὖρσος καὶ Λεοβάτιος ἀδελφοὶ καὶ ἡγούμενοι ἐν Γαλατίᾳ (500) 28/7.
Οὔρσουλα μάρτυς ἐν Γερμανίᾳ (4ος αἰών) 21/10.
Οὐσρχαζανὲς (344) 17/4.