Ξ

Ξάνθιος, ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Ξάνθιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Ξανθίππη ἡ ἐν ῾Ισπανίᾳ (109) 23/9.
Ξένη ἐν σχήματι, Εἰρήνη αὐτοκράτειρα ἐν Οὐγγαρίᾳ (12ος αἰὼν 13/8.
Ξένη ἢ Ξενία μεγαλομάρτυς ἐν Πελοποννήσῳ 3/5.
Ξένη μάρτυς 18/1.
Ξένη μοναχὴ ἐν Ρώμῃ (5ος αἰών) 24/1.
Ξένια ἡ ἐν ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει, ἡ διὰ Χριστὸν σαλή (1794) 24/1, 11/9, (ἀνακήρυξις ἁγιότητος 1978).
Ξενία ἢ Ξένη μεγαλομάρτυς ἐν Πελοποννήσῳ 3/5.
Ξενοφῶν (5ος-6ος αἰών) 26/1.
Ξενοφῶν ἱδρυτὴς-ἡγούμενος μονῆς Ρομπέϊκᾳ ἐν Νόβγκοροντ (1262-68) 26/1, [εἰς (Α) 28/1], 28/6.
Ξενοφῶν κτίτωρ Μονῆς Ξενοφῶντος ῎Αθω (Οἰκουμ. Πατριαρχεῖο), ἀνακομιδή 26/1.
Ξενοφῶν μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Ξόϊος ἢ Ξώης ὁ Θηβαῖος, Σιναΐτης (4ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Ξύστος ἢ Σίξτος, Β΄ Πάπας Ρώμης 10/8.
Ξώης ἢ Ξόϊος ὁ Θηβαῖος, Σιναΐτης (4ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.