Ν

Ναζάριος Βαλααμίτης γέρων, Κοίμησις (1809) 23/2.
Ναζάριος καὶ ᾿Ελεάζαρ τοῦ ῾Ολονὲτς μοναχοὶ (15ος αἰών) 4/6.
Ναζάριος μάρτυς ἐν Μεδιολάνῳ (1ος αἰών) 14/10.
Ναζάριος Νιτρ Κουτάσης ἱερομάρτυς 1924 14/8.
Ναθαναὴλ ἀναχωρητὴς ἐν Νιτρίᾳ (6ος αἰών) 27/11.
Ναθαναὴλ ἤτοι Σίμων ὁ ζηλωτής, Λουκᾶς καὶ Κλήμης, ἀπόστολοι 22/4.
Νάνος ἢ ᾿Ιωάννης νεομάρτυς ἐν Σμύρνῃ (1802) 29/5.
Νάντια μάρτυς (137) 17/9.
Ναοὺμ ὁ Προφήτης (7ος αἰὼν π.Χ.) 1/12.
Ναοὺμ ᾿Οχρίδος ἱεραπόστολος, φωτιστὴς τῶν Νοτιοσλαύων, μαθητὴς Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου (916) 27/7, 23/12, 20/6, Σύναξις ἁπάντων φωτιστῶν τῶν Σλάβων 17/7, (τὸ Ρωσσικὸν Μηναῖον ἀναφέρει 853)
Νάρκισσος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 31/10.
Νάρκισσος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (213) 7/8.
Ναρσῆς μάρτυς 9/11.
Ναρσῆς μάρτυς ἐν Περσίᾳ (330) 28/3, 29/3.
Ναρσῆς, ᾿Ισαὰκ καὶ Σωσίθεος μάρτυρες ἐν Περσίᾳ 9/12.
Νάρτζαλος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες 17/7.
Ναταλία μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (4ος αἰών) 26/8.
Νατάλιος μάρτυς 30/5.
Ναυκράτιος μοναχὸς Στουδίτης 18/4, 8/6.
Νεανίσκος ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ὁμολογητής 31/10.
Νεανίσκος μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 10/6.
Νέαρχος μάρτυς 22/4.
Νεῖλος ἐκ Δαμασκοῦ μάρτυς 1/2.
Νεῖλος ᾿Ερικούσης ἀδελφὸς Θεοδώρου Λασκάρεως 16/8.
Νεῖλος ἡγούμενος τῆς Σόρα (1508) 7/4, 7/5.
Νεῖλος μάρτυς (310) 17/9.
Νεῖλος μοναχὸς τοῦ Στολομπὲνκ (1556) 7/12, 27/5 ἀνακομιδὴ (1667).
Νεῖλος νεοϊερομάρτυς ὁ ἐν Πολτάβᾳ (1918) 4/7.
Νεῖλος ὁ ἀσκητὴς ὁ Σιναΐτης (5ος αἰών) 12/11.
Νεῖλος ὁ Γηρομηρίου μοναχὸς 2/1.
Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης ὁ ἐν ῎Αθῳ (1651) 12/11, 7/5.
Νεῖλος ὁ Νέος ὁ ἐν Ροσάνο τῆς Καλαβρίας, ἱδρυτὴς ῾Ι.Μ. Κρυπτοφέρρης ἐν ᾿Ιταλίᾳ (1044) 26/9.
Νεῖλος τοῦ Ροσσάνο ἡγούμενος Μονῆς Κρυπτοφέρρης Grotlaferrata ᾿Ιταλίας (11ος) 26/9.
Νέκταν ὁ Χάρτλαντ (Ντέβον) μάρτυς (6ος αἰών) 17/6.
Νεκτάριος Α΄ πρῶτος ᾿Επίσκοπος Μαδαγασκάρης (κοίμησις) 11/9.
Νεκτάριος ᾿Επίσκοπος Τομπόλσκ (1667) 15/1.
Νεκτάριος καὶ Θεοφάνης οἱ ἐν Μετεώροις 17/5.
Νεκτάριος μοναχὸς ἐν Μπεζέτσκ (1492) 3/4.
Νεκτάριος μοναχὸς Καρυῶν ῾Αγίου ῎Ορους 5/12.
Νεκτάριος ὁ ῾Αγιαννανίτης (1820) 11/7.
Νεκτάριος ὁ ὑποτακτικὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) 29/11.
Νεκτάριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 11/10.
Νεκτάριος Πενταπόλεως (Κεφαλᾶς), Μητροπολίτης ὁ ἐν Αἰγίνῃ, ὁ Θαυματουργὸς (1922) 9/11, ἀνακομιδὴ 3/9.
Νεκτάριος τῆς ῎Οπτινα (1928) 29/4, 12/11 σύναξις.
Νεκτάριος (Τρεζβίνσκυ) ᾿Επίσκοπος Γιαρὰνσκ, νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ 23/7.
Νεμέα ἢ Νέμη μάρτυς 31/12.
Νεοδίων θαυματουργός 16/5.
Νεοϊερομάρτυρες Σμύρνης ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (1922) 27/8.
Νεοκόστρατος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 28/12.
Νεονίλλα καὶ Δομνίνα μετὰ τῆς Παρθένας ᾿Εδέσσης, νεομάρτυρες 9/1.
Νεομάρτυρες ἐν ᾿Ιασενόβατς τῆς Σερβίας (20ος αἰών) 31/8.
Νεομάρτυρες ἐν Πέτρᾳ ᾿Ιορδανίας ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 3/5.
Νεομάρτυρες τῆς χώρας τῶν Λαζῶν (1620) 29/4.
Νεονίλλα ἡ ἐν Καππαδοκίᾳ μαρτυρήσασα (161-180) 16/1.
Νεονίλλα μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (285) 30/10.
Νεονίλλα μάρτυς ἐν Συρίᾳ (249) 28/10.
Νέος μάρτυς (6ος αἰών) 28/9.
Νεὸτ ἐρημῖτις ἐν Κορνουάλλῃ (877) 31/7.
Νεοφύτη μάρτυς 17/10.
Νεόφυτος (3ος αἰών) 22/8.
Νεόφυτος ᾿Αμοργινὸς νεομάρτυς (1). Σύναξις τὴν 1ην Κυριακὴν μετὰ τὴν 10/7.
Νεόφυτος Βατοπεδινὸς ἐν ῎Αθῳ 21/1.
Νεόφυτος, Γάϊος καὶ Γαϊανὸς μάρτυρες (4ος αἰών) 5/5.
Νεόφυτος ἔγκλειστος ὁ ἐν Κύπρῳ 28/9.
Νεόφυτος ᾿Επίσκοπος Οὐρμπίνσι ἱερομάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (7ος αἰών) 28/10.
Νεόφυτος καὶ Ζήνων κ.λπ. μάρτυρες 11/8.
Νεόφυτος καὶ Μελέτιος ῾Ησυχασταὶ ἐν Ρουμανίᾳ (17ος αἰών).
Νεόφυτος μάρτυς 7/12.
Νεόφυτος μοναχὸς ἐκ τῶν τῆς Δοχειαρίου (990) 9/11.
Νεόφυτος Νικαίας μάρτυς (303-305) 21/1.
Νεόφυτος ὁ ἔγκλειστος ὁ ἐκ Λευκάρων τῆς Κύπρου (12ος αἰών) 12/4, 24/1.
Νεόφυτος ὁ ἐν Σερβίᾳ 11/11.
Νεόφυτος Φαξοῦ νεομάρτυς (1609). Σύναξις τὴν 1ην Κυριακὴν μετὰ τὴν 10/7.
Νέρδων μάρτυς 24/10.
Νερσὲς ἐν ᾿Αρμενίᾳ 30/9.
Νερσῆς μάρτυς 15/6.
Νεστάθιος μάρτυς ἐν Γάζῃ 21/9.
Νεστοριανὸς μάρτυς 1/3.
Νέστωρ ἐκ τῶν ἐν Ντέτσανι Σερβίας 11/11.
Νέστωρ ἐν ᾿Αθωνι τελειωθείς (1375) 16/1.
Νέστωρ ἱερομάρτυς ἐν Παμφυλίᾳ (250) 28/2.
Νέστωρ καὶ ᾿Αρκάδιος ᾿Επίσκοποι Τριμυθοῦντος 7/3.
Νέστωρ μάρτυς ἐν Γάζῃ 21/9.
Νέστωρ μάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (306) 27/10.
Νέστωρ μάρτυς ἐν Πέργῃ 2/3, 1/3.
Νέστωρ Μητροπολίτης Χαρμπὶν Μαντζουρίας καὶ Νοβοσιμπὶρσκ, ᾿Απόστολος τῆς Καμτσάτκας (1962) 4/11.
Νέστωρ μοναχὸς 26/3.
Νέστωρ ὁ ἀγράμματος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου 29/10.
Νέστωρ ὁ χρονικογράφος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1114) 27/10.
Νέστωρ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 28/10.
Νετρᾶς ᾿Επίσκοπος Φαράν (4ος-5ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Νέων ἐν Καππαδοκίᾳ μαρτυρήσας (161-180) 16/1.
Νέων καὶ ἄλλοι μάρτυρες (303) 24/4.
Νέων μάρτυς 1/6.
Νέων μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (285) 30/10.
Νέων μάρτυς προσηλυτισθεὶς ὑπὸ ᾿Ιάσονος καὶ Σωσιπάτρου 29/4.
Νεωνᾶς μάρτυς (285) 29/10.
Νηρεὺς ᾿Απόστολος καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ 1/11.
Νηρσᾶς μάρτυς ἐν Περσίᾳ (343) 20/11.
Νήφων ᾿Επίσκοπος Κωνσταντιανῆς Κύπρου (4ος αἰών) 23/12.
Νήφων ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ ἐκ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1156) 21/4, 8/4.
Νήφων ὁ ᾿Αθωνίτης μοναχὸς ἐν Καυσοκαλυβίοις (1370) 14/6.
Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ ἐν ῎Αθῳ (1530) 11/8, 11/6.
Νιζιέριος ἢ Νικήτιος Επίσκοπος Λουγδούνων (Λυὼν) Γαλατίας (Γαλλίας) (573) 2/4.
Νιζιέριος ἢ Νικήτιος ᾿Επίσκοπος Τρεβήρων Λουξεμβούργου (566) 5/12.
Νίκας μάρτυς ἐν Συρίᾳ (249) 28/10.
Νίκανδρος ἐν Αἰγύπτῳ μάρτυς (305-311) 5/6.
Νίκανδρος ᾿Επίσκοπος Μύρων, ἱερομάρτυς (1ος αἰών) 4/11.
Νίκανδρος ἐρημίτης ὁ ἐν Πσκώφ (1581) 24/9, 25/3.
Νίκανδρος καὶ Μαρκιανὸς μάρτυρες ἐν Ρουμανίᾳ 8/6.
Νίκανδρος μάρτυς 15/3.
Νίκανδρος μάρτυς 6/11.
Νίκανδρος μάρτυς 8/6.
Νίκανδρος νέος ἀσκητὴς Σιναΐτης (1631). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Νίκανδρος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Νίκανδρος τῆς Μεσσήνης (800) 19/9.
Νίκανδρος τοῦ Γκοροντνὸ ἢ Γκοροντὲσκ (Νόβγκοροντ) μοναχὸς (1603) 15/3, 4/11.
Νικάνωρ ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄, διάκονος (34μ.Χ.) 28/12, 28/7.
Νικάνωρ μοναχὸς ἐν Ροστὼφ, ἀνακομιδή (1581) 29/6.
Νικάνωρ τοῦ ὄρους Καλλιστράτου (1519) 7/8.
Νικάσιος ᾿Αρχιεπίσκοπος Ρήμων (Reims) (5ος αἰών) 14/12.
Νίκη μάρτυς (4ος αἰών) 25/4.
Νίκη μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῇ (258) 10/3, 16/4.
Νικήτας ᾿Αθωνίτης νεομάρτυς 16/4.
Νικήτας ᾿Αλφάνωφ ἐν Νόβγκοροντ (1389) 4/5, 17/6.
Νικήτας ᾿Αρχιεπίσκοπος Χαλκηδόνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (9ος αἰών) 28/5.
Νικήτας ἐν Πυθίοις (Γεδεών) 4/2.
Νικήτας ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ καὶ ἔγκλειστος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου καὶ (1108 ἢ 1109) 31/1, 14/5. (1558) 30/4 ἀνακομιδή
Νικήτας ᾿Επίσκοπος Ρεμεσιάνας (Ρουμανία) 24/6, 7/1.
Νικήτας Θηβῶν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, Θεόδωρος, Γρηγόριος καὶ Δανιήλ 23/6.
Νικήτας μάρτυς ὁ Γότθος (372) 15/9.
Νικήτας μοναχὸς ἐν Περεγιασλὰβ-Ζαλέσκυ ὁ Στυλίτης (1186) 24/5.
Νικήτας νεομάρτυς ἐν Νισύρῳ (1732) 21/6.
Νικήτας νεομάρτυς ὁ ἐν Νύσσῃ (13ος-14ος αἰὼν 17/12.
Νικήτας ὁ ᾿Αθωνίτης νεομάρτυς ἐν ᾿Ηπείρῳ (1809) 19/2.
Νικήτας ὁ Σέρβος νεοϊερομάρτυς (1808) 4/4.
Νικήτας ὁμολογητὴς ᾿Επίσκοπος ᾿Απολλωνιάδος Βιθυνίας (873) 20/3.
Νικήτας ὁμολογητὴς ἡγούμενος Μηδικίου (824) 3/4.
Νικήτας ὁμολογητὴς ὁ ἐν Παφλαγονίᾳ (838) 13/10.
Νικήτας τῆς Νέας-Μονῆς Χίου (1050) 20/5.
Νικήτιος ἢ Νιζιέριος ᾿Επίσκοπος Τρεβήρων Λουξεμβούργου (566) 5/12.
Νικηφόρος ᾿Αλφάνωφ ἐν Νόβγκοροντ (1389) 17/6.
Νικηφόρος ᾿Επίσκοπος Μιλὲτ 26/3.
Νικηφόρος ἢ Γερμανὸς μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (308) 12/11
Νικηφόρος ἡγούμενος ἐν Καταμπὰντ 19/4.
Νικηφόρος ἱερομόναχος (ἡγούμενος μονῆς ᾿Εφάψηος ἢ ᾿Αφάψιος) 13/5.
Νικηφόρος καὶ Γεννάδιος ἐκ τῶν ἐν Μπάτε, μοναχοί (1557 καὶ 1516) 9/2.
Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως (ἀνακομιδή) (846) 13/3.
Νικηφόρος μάρτυς 1/3.
Νικηφόρος μάρτυς 20/10.
Νικηφόρος μάρτυς 25/10.
Νικηφόρος μάρτυς 28/11.
Νικηφόρος μάρτυς 8/2.
Νικηφόρος μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (251) 31/1.
Νικηφόρος μάρτυς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (257) 9/2.
Νικηφόρος μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Νικηφόρος μάρτυς ἐν Νόβγκοροντ (15ος αἰών) 4/5.
Νικηφόρος Μονῆς Μεδικίων 4/5.
Νικηφόρος νεομάρτυς ἐκ Κριτσᾶς Μεραμβέλλου
Νικηφόρος ὁ ἐκ Χίου (1821) 1/5.
Νικηφόρος ὁ ῾Ησυχαστὴς ἐν ῎Αθῳ (1340) 4/5.
Νικηφόρος ὁ λεπρὸς ὁ ἐκ Κισάμου Κρήτης (1964) 4/1.
Νικηφόρος ὁ Χαρσιανὸς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, μοναχὸς 23/10.
Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ ὁμολογητὴς (829) 2/6.
Νικηφόρος Σηβαζίας μοναχὸς 29/4.
Νικηφόρος Φωκᾶς, εὐσεβὴς βασιλεὺς Ρωμαίων 11/12.
Νικόδημος ῾Αγιορείτης (1809) 14/7.
Νικόδημος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ιππεκίου Σερβίας (Πέτς) (1317) 11/5, 30/8 σύναξις.
Νικόδημος Βατοπεδινός 11/7.
Νικόδημος ἐν Μετεώροις νεομάρτυς (1551) 16/8.
Νικόδημος ἡγούμενος λίμνης Κόζα (1640) 3/7.
Νικόδημος ἱερομάρτυς (1659) 13/12.
Νικόδημος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (1ος-2ος αἰών) 15/9.
Νικόδημος νεομάρτυς, ὁ ἐκ Κορυτσᾶς Β. ᾿Ηπείρου, νῦν ᾿Αλβανίας, ὁ ἐν Νέᾳ Σκήτῃ ῎Αθῳ (1722) 10/7, 11/7.
Νικόδημος νεοϊερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Μπελγκορόντ (1918) 28/12.
Νικόδημος ὁ Νέος ἐκ Βερροίας Μακεδονίας 24/11.
Νικόδημος ὁ προσφοράρης τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) 31/10.
Νικόδημος ὁ Σέρβος ὁ ἐν Ρουμανίᾳ (1406) 26/12.
Νικόδημος ὁ Χιλανδαρινὸς (1809) 11/7.
Νικόδημος τοῦ Ζιρὸ ἡγούμενος τῆς μονῆς Μάμολ (᾿Ιταλία) (10ος αἰ.) 12/3.
Νικόλαος ᾿Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 29/11.
Νικόλαος ᾿Αρχιεπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας (345) 6/12, (ἀνακομιδὴ ἐν Μπάρι (1087) 9/5.
Νικόλαος Βελιμίροβιτς ᾿Επίσκοπος ᾿Οχρίδος ἐν Σερβίᾳ (1956) 18/3.
Νικόλαος διάκονος ἐν Λέσβῳ. ᾿Ανεύρεσις λειψ. 13/6.
Νικόλαος ἐκ τῶν ἐν Κρήτῃ νεομαρτύρων 28/10.
Νικόλαος ἐκ τῶν νεοφανέντων ἐν Λέσβῳ μαρτύρων (1463) 9/4.
Νικόλαος ἐκ τῶν ἐν Χίῳ μαρτυρησάντων (1822) 3/2.
Νικόλαος ἐν Κορίνθῳ νεομάρτυς (1554) 14/2.
Νικόλαος ᾿Επίσκοπος Μύρων (ἀνακομιδή) 20/5.
Νικόλαος ᾿Επίσκοπος ὁ Τραπεζούντιος (1920) 14/2.
Νικόλαος ᾿Επίσκοπος Πατάρων 6/12.
Νικόλαος Καζάτκιν φωτιστὴς ᾿Ιαπωνίας (1912) 3/2, ἀνακομιδὴ λειψάνων 26/10.
Νικόλαος Καθολικὸς Γεωργίας (1591) 18/2.
Νικόλαος Καραμανίας Νεομάρτυς ἐν Σμύρνῃ (1657) 6/12, 19/3.
Νικόλαος Κεδρὼφ πρεσβύτερος (1936) 15/5.
Νικόλαος Κοτσάνωφ ὁ ἐν Νοβγκορὸντ ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1392) 27/7.
Νικόλαος (Λιουμπομούντρωβ), ὁ ἐν Λάρσκογιε τοῦ Γιαροσλὰβ, ὁ νέος ἱερομάρτυς (1918) 20/10.
Νικόλαος μάρτυς 22/9 .
Νικόλαος μάρτυς 7/12.
Νικόλαος Μητροπολίτης Κιέβου (1280-81) 6/12.
Νικόλαος μοναχὸς Κουρταλιώτης, ὁ Κρὴς 1/9.
Νικόλαος μοναχὸς ὁ ἐν Βουλγαρίᾳ (9ος αἰών) 24/12.
Νικόλαος νεομάρτυς ἐν Μυτιλήνῃ (1777) 16/1.
Νικόλαος νεομάρτυς ὁ ἐκ Μετσόβου οὗ τὰ λείψανα ἐν Μετεώροις (1617) 17/5, 16/5.
Νικόλαος ὁ Β΄ Τσάρος, μάρτυς (1918) 17/7.
Νικόλαος ὁ ἐν τῇ ἐνορίᾳ ἓξ Μαρμάρων Κωνσταντινουπόλεως, νεομάρτυς (1742) 12/11.
Νικόλαος ὁ ἐν Ντβάλι Γεωργίας (1311) 19/10.
Νικόλαος ὁ ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Νικόλαος ὁ ἐν Χίω νεομάρτυς (1754) 31/10.
Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (1371) 20/6.
Νικόλαος ὁ Μυστικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (930) 16/5.
Νικόλαος ὁ Παντοπώλης νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1672) 23/9.
Νικόλαος ὁσιομάρτυς ὁ ἐν Βουναίνοις 9/5.
Νικόλαος ὅσιος ὁ Σικελός, ὁ ἐν τῷ ὄρει Νεοτάκου Εὐβοίας 23/8.
Νικόλαος Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (1030) 8/10.
Νικόλαος Πλανᾶς Νάξιος ἱερεὺς ὁ ἐν ᾿Αθήναις (1932) 2/3.
Νικόλαος πρεσβύτερος νεοϊερομάρτυς (1919) 14/1, (Π.Η. 1/1).
Νικόλαος (Προζόρωφ) νεοϊερομάρτυς (1930) 6/8.
Νικόλαος πρωθιερεὺς Νόβγκοροντ (1937) 18/4, 18/8 (σύναξις).
Νικόλαος Σβιατόσα ὁ Εὐσεβής, πρίγκηψ τοῦ Τσερνιώφ, ἔπειτα ἀσκητὴς τῶν Σπηλαίων Κιέβου (1143) 14/10.
Νικόλαος Στανιλοάε πρεσβύτερος ἐν Ρουμανίᾳ. Κοίμησις (1993) 21/9.
Νικόλαος Στουδίτης ὁμολογητὴς (868) 4/2.
Νικόλαος τῆς Μαγνησίας νεομάρτυς (1776) 24/4.
Νικόλαος τοῦ Πσκὸφ, ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1576) 28/2.
Νικόλαος Τσέντρικ ἱερεὺς, Ρῶσσος νεομάρτυς, πατὴρ Δαμασκηνοῦ ᾿Επισκόπου Γκλούκωφ (1917) 4/12.
Νικόλαος τῶν Κατοπίνων 26/2.
Νικόλαος ὑμνογράφος ἐν Γεωργίᾳ (1308) 1/11.
Νικόλαος Χόλετς ἱερομάρτυς ἐν Νοβοσιόλκι Πολωνίας (1944) 2/4.
Νικόλαος Χρυσοβέργης, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (10ος αἰών) 16/12.
Νικομᾶς μάρτυς 8/5.
Νικομήδεια μάρτυς 17/10.
Νικόστρατος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 9/11.
Νικόστρατος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Νικόστρατος ὁ μετὰ ᾿Αβδᾶ, ᾿Αντιόχου καὶ Σάββα μαρτυρήσας 8/7.
Νικουλιτὲλ ἐν Ρουμανίᾳ μάρτυς (4ος αἰών) 4/6.
Νίκων ἐν Σολόφσκυ, μοναχὸς 4/7.
Νίκων ᾿Επίσκοπος ἐν Σερβίᾳ, σύναξις 30/8.
Νίκων ἱερομάρτυς σὺν 199 μαθηταὶ αὐτοῦ ἐν Σικελίᾳ (251) 23/3.
Νίκων ᾿Ιορδανίτης 27/4.
Νίκων ἱερομάρτυς (1114) 27/8.
Νίκων μάρτυς (6ος αἰών) 28/9.
Νίκων μοναχὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1088) 23/3.
Νίκων νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
Νίκων ὁ Ξηρός, τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου μοναχὸς (1101) 11/12.
Νίκων ὁ τοῦ Μέλανος ὄρους (1100) 26/11.
Νίκων παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Νίκων Σιναΐτης (4ος-5ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Νίκων ὁ «Μετανοεῖτε» (998) 26/11.
Νίκων τοῦ Ραντονὲζ μοναχὸς (1426) 17/11.
Νι᾿ Μεχ ὁ ἐκ Συρίας Μάρτυς (1470-71) 8/11.
Νίνα ἀπόστολος καὶ φωτίστρια τῆς Γεωργίας (335) 14/1.
Νίνιαν ᾿Επίσκοπος Γουΐθορν (Withorn) (Candida casa) ἐν Γκαλλογουαίῃ (432) 16/9.
Νινίτα μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ (4ος-5ος αἰών) 4/7.
Νίρος μάρτυς 10/11.
Νίσερ μάρτυς (3ος αἰών) 6/12.
Νίσιος μάρτυς 27/2.
Νιστερῶος ὁ ἐν Ραϊθῷ. Τετάρτη Διακαινησίμου.
Νόμων μάρτυς 11/12.
Νόμων ὅσιος (Κύπριος ἅγιος) 18/12.
Νόννα μήτηρ ἁγίου Δαβὶδ Οὐαλλίας (6ος αἰών) 3/3.
Νόννα μήτηρ Γρηγορίου Θεολόγου (374) 5/8.
Νόννος ᾿Επίσκοπος ῾Ηλιουπόλεως 10/11.
Νόννος μοναχὸς 5/12.
Νουνεχία μάρτυς ἐν Κορίνθῳ (258) 16/4.
Νουνεχία μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῇ (258) 10/3.
Νταοῦ Πεντέλης Νεομάρτυρες (Πάσχα 1690).
Ντεζιντέριος ἀναγνώστης ἐν Ποτσουόλι μάρτυς (305) 21/4.
Ντεϊνιὸλ (Δανιὴλ) ἡγούμενος Μπαγκὸρ, ᾿Επίσκοπος Οὐαλλίας (584) 11/9 καὶ 23/11.
Ντέκλαν ᾿Επίσκοπος ᾿Αρντμοὺρ ᾿Ιρλανδίας (5ος αἰών) 24/7.
Ντεσὰν ᾿Επίσκοπος σὺν 270 ἕτεροι ἐν Περσίᾳ μάρτυρες (362-364) 9/4.
Ντιντιὲρ (Didier) ἢ Δεσιδέριος ἢ Ποθητὸς ἐν Γαλλίᾳ (606) 23/5.
Ντόβμοντ-Τιμόθεος κατὰ τὴν βάπτισιν, πρίγκηψ τοῦ Πσκόφ (1299) 20/5.
Ντούμπταχ ᾿Επίσκοπος ῎Αρμαγκ τῆς Σκωτίας (513) 7/10.
Ντούνσταν ᾿Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας (988) 19/5.
Ντύμφνα (Dymphna) ᾿Ιρλανδὴ μάρτυς προστάτις τῶν ψυχοπαθῶν (7ος αἰών) 15/5.
Νυμφᾶς καὶ Εὔβουλος ἐκ τῶν Ο΄ 28/2.
Νυμφοδώρα μάρτυς (305) 10/9.