Μ

Μαβριανὸς 27/10.
Μὰβς (Mawes) ᾿Επίσκοπος Κορνουάλλης καὶ Βρεττανίας (5ος αἰών) 18/11.
Μαγιὲλ (Mayeul) ἡγούμενος τοῦ Κλυνὺ (Cluny) (994) 11/5.
Μαγιστριανὸς μάρτυς (4ος αἰών) 30/12.
Μάγκνους Β΄ βασιλεὺς τῆς Σουηδίας ἐν Βαρλαάμ (1371) 3/12 κοίμησις. (Γρηγόριος ἐν μοναχοῖς).
Μαγλόριος ὁ ἐν Βρεττάνῃ Γαλλίας (586) 24/10.
Μάγνος μάρτυς καὶ οἱ λοιποί (3ος αἰών) 28/4.
Μάγνος μοναχὸς τελειωθεὶς ἐνῶ προσηύχετο 28/6.
Μάελ ᾿Επίσκοπος ῎Αρνταγκ μαθητὴς ῾Αγίου Πατρικίου (488) 6/2.
Μάζορος ἢ Μάϊωρος μάρτυς ἐν Γάζῃ (304) 15/2.
Μαϊουμᾶς ἀσκητὴς ἐν Συρίᾳ (4ος αἰών) 23/1.
Μαίρη ἢ Μάκρα μάρτυς ἐν Σουσὰν-Ρὲνς Γαλατίας
Μαΐρος μάρτυς 11/1.
Μάϊωρος ἢ Μάζορος μάρτυς ἐν Γάζῃ (304) 15/2.
Μακάριος ᾿Αρχιεπίσκοπος ῾Ιεροσολύμων 16/8.
Μακάριος Βατοπεδινὸς 8/1.
Μακάριος Γκλουκάρεφ ὁ ἐν ᾿Αλτάϊ Σιβηρίας (1847) 18/5, (σύναξις) 10/6.
Μακάριος διάκονος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών) 19/1.
Μάξιμος καὶ Δομέτιος τῆς σκήτης 10/1.
Μακάριος καὶ Εὐγένιος ὁμολογηταί-πρεσβύτεροι ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (363) 19/2.
Μακάριος ἐν Βολυνίᾳ 25/5.
Μακάριος ἐν Βολόγκντᾳ (15ος αἰών) 12/10.
Μακαρίος ἐν Παλέρμῳ Σικελίας (10ος αἰ) 6/2.
Μακάριος (Machar) ᾿Επίσκοπος ᾿Αμπερντίην Σκωτίας (6ος αἰών) 12/11.
Μακάριος ᾿Επίσκοπος ἐν Σερβίᾳ, σύναξις (1574) 30/8.
Μακάριος ᾿Επίσκοπος ῾Ιεροσολύμων (333) 27/2.
Μακάριος ᾿Επίσκοπος Κορίνθου 17/4.
Μακάριος ᾿Επίσκοπος Κύπρου 25/10.
Μακάριος ᾿Επίσκοπος νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ, Μονῆς Ρωμανοῦ, πλησίον τῆς Λέζνα (1944) 1/4.
Μακάριος ᾿Επίσκοπος Πάφου 8/2.
Μακάριος ᾿Επίσκοπος Σιναίου (1252) 15/12.
Μακάριος ἡγούμενος Βαλαὰμ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 34 μοναχοὶ καὶ δόκιμοι μαρτυρήσαντες ὑπὸ τῶν Λουθηρανῶν (1578) 20/2.
Μακάριος ἡγούμενος ἐν Βολόγκντᾳ (1478) 13/5, 12/10.
Μακάριος ἡγούμενος Σαψάρας ἐν Μανόοφ Γεωργίας 23/3.
Μακάριος ἡγούμενος τῆς μονῆς Πελεκητής, ὁμολογητὴς (830) 1/4.
Μακάριος ἡγούμενος τοῦ Ζαμπὶν (1622) 22/1, 22/9.
Μακάριος Θεσσαλονίκης νεομάρτυς (῎Αθως 1527) 14/9.
Μακάριος καὶ Δονᾶτος ἱερομάρτυρες καὶ λοιποί 22/5.
Μακάριος (Καλογερᾶς) ὁ ἐν Πάτμῳ (1737) 17/1.
Μακάριος Κωνσταντινουπόλεως 18/8.
Μακάριος Μακρῆς μοναχὸς 8/1.
Μακάριος μάρτυς (107-115) 6/9.
Μακάριος μάρτυς 18/1.
Μακάριος μάρτυς (304) 5/2.
Μακάριος μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 30/10.
Μακάριος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (250) 10/4.
Μακάριος μάρτυς Σιναΐτης 14/1.
Μακάριος Μητροπολίτης Κιέβου ἱερομάρτυς (1497) 1/5.
Μακάριος Μητροπολίτης Μόσχας (1563) 30/12.
Μακάριος μοναχὸς ᾿Αλεξανδρείας (394) 19/1.
Μακάριος (Νέφσκυ) Μητροπολίτης Μόσχας ἀπόστολος τῶν ᾿Αλτάϊ (1926) 16/2, (10/6 Σύναξις).
Μακάριος νηστευτής, Γεώργιος νοτάριος καὶ Σάββας, Μονῆς Χαχούλι Γεωργίας 21/12.
Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ὁ Μέγας, μοναχός (390) 19/1.
Μακάριος ὁ ἐν Κάνεφ μοναχός, ἱερομάρτυς (1678) 7/9, 10/10, 13/5 (ἀνακομιδή).
Μακάριος ὁ ἐν Κολιαζὶνο μοναχὸς ὁ θαυματουργὸς (1483) 17/3, 26/5 ἀνακομιδή.
Μακάριος ὁ Νέος τοῦ Κολιζάνο Σικελίας (1005) 17/12.
Μακάριος ὁ Ρωμαῖος ἀσκητής 23/10.
Μακάριος ὁ Ρωμαῖος ἡγούμενος ἐν Νόβγκοροντ (16ος-17ος αἰών) 19/1, 15/8.
Μακάριος τῆς Κίου νεομάρτυς (1590) 6/10.
Μακάριος τῆς Μονῆς Πίσμα μοναχός (14ος αἰών) 10/1.
Μακάριος τῆς ῎Οπτινα (1860) 7/9.
Μακάριος τοῦ Γκὲντ ᾿Αρχιεπίσκοπος (1012) 8/5.
Μακάριος τοῦ Ζιελτοβὸντ καὶ Οὔντσα (1444) 25/7.
Μακάριος τοῦ ᾿Ορεντὲζ (1532) 9/8.
Μακάριος τοῦ ὄρους ῾Αγίου Αὐξεντίου μάρτυς 17/8.
Μακάριος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου μοναχὸς (12ος αἰών) 19/1, 10/1.
Μακεδόνιος ἀσκητὴς ἐν Συρίᾳ (420) 24/1.
Μακεδόνιος Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 25/4.
Μακεδόνιος ἐν Σμύρνῃ (250) 11/3.
Μακεδόνιος μάρτυς 28/6.
Μακεδόνιος μάρτυς ἐκ τῶν ἐν Φρυγίᾳ (4ος αἰών) 12/9.
Μακεδὼν ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ υἱὸς Λυδίας (125) 23/3.
Μακκαβαῖοι ἑπτὰ παῖδες μάρτυρες (166 π.Χ) 1/8.
Μακλοὺφ ὁ ἐν Σαϊδάναγιᾳ (Συρίας) 31/3.
Μάκρα ἢ Μαίρη μάρτυς ἐν Σουσὰν-Ρὲνς Γαλατίας (304) 6/1.
Μακρίνα ἀδελφὴ Μεγάλου Βασιλείου (380) 19/7.
Μακρόβιος μάρτυς ἐν Τὸμκ Ρουμανίας (320) 13/9.
Μακρόβιος μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 4/5.
Μαλαχίας νεομάρτυς ἐκ Ρόδου καὶ ἐν ῾Ιεροσολύμοις μαρτυρήσας (1500) 16/3, 29/9.
Μαλαχίας Προφήτης (400 π.Χ.) 3/1.
Μαλβίνα ἢ Βαλβίνα μάρτυς Ρωμαία 31/3 [Γερμ. ἁγιολ.-Maria Kreither: Heilige zum uns Wien 1956].
Μαλκάμων μάρτυς ἐν Πέτρᾳ 5/5.
Μαλὸ ἢ Μαλοῦχος ἢ Μάχουλος ὁ ἐν Βρεττάνῃ τῆς Γαλλίας (621) 15/11, 14/11.
Μαλὸς μάρτυς 16/10.
Μαλοῦχος ἢ Μαλὸ ἢ Μάχουλος ὁ ἐν Βρεττάνῃ τῆς Γαλλίας (621) 15/11, 14/11.
Μαλφέτα ἢ Μαλφεθᾶ μάρτυς 12/10.
Μάλχος 24/11.
Μάλχος ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (259) 28/3.
Μάλχος ἐκ Χαλκίδος Συρίας (4ος αἰών) 26/3.
Μάμας Καθολικὸς Γεωργίας (8ος αἰών) 3/5.
Μάμας καὶ Βασίλειος μάρτυρες 29/7.
Μάμας καὶ ῾Ιλαρίων μάρτυρες 6/5.
Μάμας μάρτυς 24/1.
Μάμας μάρτυς 3/12.
Μάμας μάρτυς πλησίον Σαγματᾶ. 12/7.
Μάμας μάρτυς σὺν τοῖς γονεῦσιν αὐτοῦ Θεοδότῳ καὶ Ρουφίνῃ (275) 2/9.
Μάμας παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Μαμέλχθα μάρτυς ἡ ἐν Περσίᾳ (344) 5/10.
Μαμίκα μάρτυς ἐν Κριμαίᾳ τῷ 375 26/3.
Μαμῖνος ὁ ἐν Κερκύρᾳ μαρτυρήσας 29/4.
Μαναθὼ μάρτυς 20/10.
Μανέθας μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (308) 13/11.
Μάνκα ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσασα (375) 26/3.
Μανουὴλ ἐν Κρήτῃ νεομάρτυς 28/10.
Μανουὴλ ᾿Επίσκοπος ῾Ιερομάρτυς ἐν Βουλγαρίᾳ μαρτυρήσας (817) 22/1.
Μανουὴλ μακάριος 27/7.
Μανουὴλ μάρτυς 30/10.
Μανουὴλ μάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (304) 27/3.
Μανουὴλ μάρτυς ἐν Περσίᾳ (362) 17/6.
Μανουὴλ νεομάρτυς ἐκ Σφακίων Κρήτης (1792) 15/3.
Μανουὴλ νεομάρτυς ἐν Σαμοθράκῃ (1835) 6/4.
Μανσουέτος ᾿Επίσκοπος Τοὺλ (Βέλγιον) ὁ ἐκ Σκωτίας (4ος αἰών) 3/9.
Μαξέντιος καὶ ἄλλοι μάρτυρες (287) 12/12.
Μαξίμα, Δονατίλια καὶ Σεκούνδα μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ 31/7.
Μαξίμα πρεσβυτέρα μάρτυς (Ρουμανίας) (4ος αἰών) 26/3.
Μαξιμιανὸς ἐν Μπωβαὶ Γαλλίας μάρτυς (2ος αἰών) 3/6.
Μαξιμιανὸς μάρτυς ἐν Δαμασκῷ 25/9.
Μαξιμιανὸς παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Μαξιμιανὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (434) 21/4.
Μαξιμιλιανὸς ἐκ τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἑπτὰ παίδων (250) 4/8, 22/10.
Μαξιμῖνος ἢ Μεθόδιος Α΄ ᾿Επίσκοπος Αἲξ Γαλλίας (1ος αἰών) 8/6.
Μαξιμῖνος Βερντέν (Verdun) 15/12.
Μάξιμος (3ος αἰών) 11/8.
Μάξιμος Β΄ ᾿Αρχιεπίσκοπος ῾Ιεροσολύμων ὁ ὁμολογητὴς (347) 26/9.
Μάξιμος ἐν Δορυστόλῳ μάρτυς (3ος αἰών) 28/4.
Μάξιμος ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχός, μάρτυς καὶ ὁμολογητής ἐπὶ Λατίνων (1231) 19/5.
Μάξιμος ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμη (269) 30/1.
Μάξιμος ἐν Τότμᾳ ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (Βολόγκντα) (1650) 16/1.
Μάξιμος ᾿Επίσκοπος ὁ ἐν Σερβίᾳ, σύναξις 30/8.
Μάξιμος ᾿Επίσκοπος Ρηγίου ἐκ Προβηγκίας (462) 27/11.
Μάξιμος ᾿Επίσκοπος Σέπουλκωφ ἱερομάρτυς (1930) 23/6.
Μάξιμος καὶ Τερέντιος μάρτυρες 5/4.
Μάξιμος μαρτυρήσας ἐν ᾿Εφέσῳ 30/4.
Μάξιμος μάρτυς 12/10.
Μάξιμος μάρτυς 13/4.
Μάξιμος μάρτυς (230) 22/11.
Μάξιμος μάρτυς (250) 14/5.
Μάξιμος μάρτυς (251) 30/7.
Μάξιμος μάρτυς (305-311) 6/2.
Μάξιμος μάρτυς (3ος αἰών) 28/10.
Μάξιμος μάρτυς (4ος αἰών) 15/9.
Μάξιμος μάρτυς 5/9.
Μάξιμος μάρτυς 6/3.
Μάξιμος μάρτυς 7/5.
Μάξιμος μάρτυς ἐν ᾿Αδριανουπόλει καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (305-311) 19/2.
Μάξιμος μάρτυς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (361-363) 9/10.
Μάξιμος μάρτυς ἐν Δορυστόλῳ Βουλγαρίας 2/8.
Μάξιμος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (250) 10/4.
Μάξιμος Μητροπολίτης Κιέβου καὶ Βλαδιμὶρ (1305) 6/12.
Μάξιμος Μητροπολίτης Οὐγγροβλαχίας ὁ Σέρβος (1546) 18/1.
Μάξιμος Μόσχας ὁ διὰ Χριστὸν σαλός (1434) 13/8, (1547) 11/11 (ἀνακομιδή).
Μάξιμος ὁ Γραικὸς (῞Ελλην) ἐν Ρωσσίᾳ ὁ ἐξ ῎Αρτης (1556) 21/1.
Μάξιμος ὁ ἐν Νόλᾳ 15/1.
Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτης ὁ ἐν ῎Αθῳ (1364) 13/1.
Μάξιμος ὁ ὁμολογητὴς (662) 21/1, 13/8 ἀνακομιδή.
Μάξιμος ὁ Σοφός, ὁμολογητής (668) 20/9.
Μάξιμος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 17/11.
Μάξιμος πρεσβύτερος ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμη. (269) 30/1.
Μάξιμος (Σάντοβιτς) νεομάρτυς ἐν Λέμκῳ (Τσεχοσλοβακίᾳ) (1914) 6/9.
Μαράνα, Κύρα καὶ Δομνίκη μονάζουσσαι ἐν Συρίᾳ (450) 28/2.
Μάρας ἢ Μάρις ἀσκητὴς ἐν Συρίᾳ ὁ Ψάλτης (430) 25/1.
Μαργαρίτα ἢ Μαρίνα μεγαλομάρτυς (4ος αἰών) 17/7.
Μαργαρίτα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Μαργαρίτα μάρτυς 25/1.
Μαρδάριος μάρτυς ἐν Σεβαστείᾳ (284) 13/12.
Μαρδάριος ὁ πτωχὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) 13/12.
Μαρδόνιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 30/9.
Μαρδόνιος μάρτυς (302) 3/9.
Μαρδόνιος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 28/12.
Μάρθα, βλ. ᾿Αββακοὺμ καὶ ᾿Οδιφάκιος, μάρτυρες 19/1.
Μάρθα καὶ Μαρία ἀδελφαὶ τοῦ τετραημέρου Λαζάρου 4/6.
Μάρθα, Μαρία καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτῶν Λυκαρίων μάρτυρες ἐν Αἰγύπτῳ 6/2.
Μάρθα μάρτυς (269) 6/7.
Μάρθα μάρτυς ἐν Περσίᾳ (346) 9/6.
Μάρθα μήτηρ Συμεὼν στυλίτου τοῦ μικροῦ (554) 4/7.
Μάρθα μήτηρ τοῦ ῾Αγίου Συμεὼν (428) 1/9.
Μάρθα μοναχὴ ἐν Ντιβέγιεβο (1829) 21/8.
Μάρθα παρθενομάρτυς ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης 6/6.
Μάρθα πριγκήπισσα τοῦ Πσκόφ (1300) 8/11.
Μαρία (5ος-6ος αἰών) 26/1.
Μαρία (᾿Αριάδνη) μάρτυς ἡ ἐν Φρυγίᾳ (3ος αἰών) 18/9.
Μαρία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Μαρία ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
Μαρία, ᾿Εμμανουὴλ, ᾿Ανεζίνα, Γεώργιος, ἐν Κρήτῃ νεομάρτυρες 14/7.
Μαρία ἐν Βιζύῃ (Θράκης) 16/2.
Μαρία ἐν Μεσσοποταμίᾳ (᾿Ιράκ) (360) 29/10.
Μαρία ἐν Περσίᾳ μάρτυς (346) 9/6.
Μαρία ἐν Ρωσσίᾳ (1919) 6/1.
Μαρία ἡ Αἰγυπτία (6ος αἰών) 1/4.
Μαρία ἡ Δικαία σύζυγος Βσέβολοντ Γ΄ (1206) 19/3.
Μαρία ἡ ἐν Μεραμπέλλῳ Λασιθίου Κρήτης νεομάρτυς 1/5, 3/5.
Μαρία ἡ ἐν Πέργῃ 21/3, καὶ 20/3.
Μαρία ἡ ἐν Ταρσῷ (607) 14/9.
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ᾿Ισαπόστολος καὶ Μυροφόρος (1ος αἰών) 22/7, ἀνακομιδὴ 4/5 ἢ 5/5.
Μαρία ἢ Μαριὰμ ἀδελφὴ Μωϋσἐως Προφήτου. Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως (Σιν).
Μαρία ἡ Μυροφόρος μήτηρ ᾿Αποστόλου ᾿Ιακώβου 19/6.
Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ ἡ μυροφόρος 23/5.
Μαρία καὶ ᾿Ιωάννης οἱ Δίκαιοι ἐν Οὐστιοὺγκ, Βολόγκντα 25/5.
Μαρία καὶ Κύριλλος μεγαλόσχημοι, γονεῖς ῾Αγίου Σεργίου Ραδονεζίας (1337) 18/1.
Μαρία καὶ Μάρθα ἀδελφαὶ τοῦ τετραημέρου Λαζάρου 4/6.
Μαρία καὶ οἱ σὺν αὐτῇ μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ (304) 11/2.
Μαρία, Λυδία, καὶ Δομνίκη, μαρτυρήσασαι μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν πρεσβυτέρου ᾿Ανδρέου νεοϊερομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1919) 6/1.
Μαρία, Μάρθα καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτῶν Λυκαρίων μάρτυρες ἐν Αἰγύπτῳ 6/2.
Μαρία-Μαρῖνος μοναχὴ καὶ Εὐγένιος ἀδελφὸς αὐτῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (6ος αἰών) 12/2.
Μαρία μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (304) 7/6.
Μαρία μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (726) 9/8.
Μαρία (Μάτιουσκα-Μαρία) τῆς Γκάτσινα νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1930) 26/1.
Μαρία Μεγάλη Δούκισσα, μάρτυς (1918) 17/7.
Μαρία μεγαλόσχημος μοναχή, μήτηρ Σεργίου 28/9.
Μαρία μοναχὴ Σκόμπτσοβα, Ρωσσὶς ἐν Γαλλίᾳ τελειωθεῖσα, σύναξις 20/7.
Μαρία νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8.
Μαρία Σκόμπτσεβα νεοϊερομάρτυς ἐν Γαλλίᾳ (1944) 31/3.
Μαρία τοῦ Ντιβέγιεβο ἡ διὰ Χριστὸν Σαλῆ (1931) 26/8.
Μαρίαβος πρεσβύτερος μάρτυς ἐν Περσίᾳ (362-364) 9/4.
Μαριὰμ ἢ Μαρία ἀδελφὴ Μωϋσέως Προφήτου. Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως (Σιν) 6/1.
Μαριάμνη ἀδελφὴ ἀποστόλου Φιλίππου (1ος αἰών) 17/2.
Μαριάμνη ἐν Περσίᾳ μάρτυς (346) 9/6.
Μαριάνθη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Μαριαννὸς μάρτυς 10/12.
Μαρίνα ἡ Ραϊθινὴ 21/10.
Μαρίνα μεγαλομάρτυς ἡ καὶ Μαργαρίτα λεγομένη ἐν τῇ Δύσει (4ος αἰών) 17/7.
Μαρίνα ὁσία ἡ Σικελὴ 17/7.
Μαρῖνος μάρτυς (269) 6/7.
Μαρῖνος διάκονος μάρτυς (283) 19/3.
Μαρῖνος ἢ Μάρος ἐν Περσίᾳ (330) [28 29/3] 28/3.
Μαρῖνος Κωνσταντινουπόλεως μάρτυς 2/6.
Μαρῖνος μάρτυς (320) 2/11.
Μαρῖνος μάρτυς, ὁ Ρωμαῖος (3ος αἰών) 16/12.
Μαρῖνος μάρτυς στρατιώτης ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (260) 17/3.
Μαρῖνος ὁ γέρων καὶ μάρτυς (4ος αἰών) 18/10.
Μαρῖνος στρατιώτης μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (260) 7/8.
Μάριος ᾿Επίσκοπος Σεβαστείας 13/3.
Μάριος, βλ. ᾿Αββακοὺμ καὶ ᾿Οδιφάκιος
Μάρις ἢ Μάρας ἀσκητὴς ἐν Συρίᾳ ὁ Ψάλτης (430) 25/1.
Μαρκέλλα Ρωμαία ἡ χήρα (410) 31/1.
Μαρκέλλα Χιοπολῖτις μάρτυς 22/7.
Μαρκελλῖνος ἱερεὺς ἐν ῾Ολλανδίᾳ. 14/7.
Μαρκελλῖνος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Μαρκελλῖνος μάρτυς ἐν Γαλατίᾳ Μικρᾶς ᾿Ασίας, ἐκ τῶν 12 ἀρχόντων (138-161) 24/5.
Μαρκελλῖνος Πάπας Ρώμης ἱερομάρτυς (304) 7/6.
Μάρκελλος ἐν Πέργῃ Παμφυλίας μάρτυς (3ος αἰών) 1/3.
Μάρκελλος ᾿Επίσκοπος ᾿Απαμείας ἐν Συρίᾳ 25/2.
Μάρκελλος ᾿Επίσκοπος ᾿Απαμείας ἱερομάρτυς (389) 14/8.
Μάρκελλος ᾿Επίσκοπος Παρισίων (430) 1/11.
Μάρκελλος ᾿Επίσκοπος Ρώμης ἱερομάρτυς (304-310) 7/6.
Μάρκελλος μάρτυς ἐκ τῶν ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων (166 π.Χ.) 1/8.
Μάρκελλος μάρτυς 18/7.
Μάρκελλος μάρτυς 22/5.
Μάρκελλος μάρτυς (361) 15/11.
Μάρκελλος μάρτυς ἐν Πέργῃ 2/3.
Μάρκελλος ὁ ᾿Ακοίμητος μοναχὸς (485) 29/12.
Μάρκελλος Σικελίας ἱερομάρτυς (1ος αἰών) 9/2.
Μαρκία 27/6.
Μαρκία παρθενομάρτυς ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης 6/6.
Μαρκιανὴ Αὐγούστα 27/1.
Μαρκιανὴ μάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
Μαρκιανὸς ἀσκητὴς ὁ ἐν Κύρῳ Συρίας (388) 2/11.
Μαρκιανὸς καὶ Νίκανδρος μάρτυρες ἐν Ρουμανίᾳ 8/6.
Μαρκιανὸς καὶ Πουλχερία οἱ αὐτοκράτορες 17/2.
Μαρκιανὸς ᾿Ικόνιος μάρτυς (258) 13/7, 11/7.
Μαρκιανὸς καὶ Κῦρος ἐν Συρίᾳ μοναχοί (388) 18/1.
Μαρκιανὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες ἐν Αἰγύπτῳ (305-311) 5/6.
Μαρκιανὸς μάρτυς 10/3.
Μαρκιανὸς μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (726) 9/8.
Μαρκιανὸς μάρτυς τῶν νοταρίων (355) 25/10.
Μαρκιανὸς οἰκονόμος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας (5ος αἰών) 10/1.
Μαρκιανὸς Συρακουσῶν ἱερομάρτυς (2ος αἰών) 30/10.
Μᾶρκος ἀναχωρητὴς ὁ ᾿Αθηναῖος (400) 5/3.
Μᾶρκος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αίών) 27/9, 30/10.
Μᾶρκος ᾿Απόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς 25/4.
Μᾶρκος ᾿Επίσκοπος ᾿Αρεθούσης (364) 29/3.
Μᾶρκος ᾿Ερημίτης 20/5.
Μᾶρκος ᾿Εσωτερικὸς μάρτυς 24/10.
Μᾶρκος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος ᾿Απολλωνιάδος ἀνεψιὸς ᾿Αποστόλου Βαρνάβα 16/6.
Μᾶρκος 27/6.
Μᾶρκος μάρτυς (4ος αἰών) 3/7.
Μᾶρκος μάρτυς (230) 22/11.
Μᾶρκος μάρτυς (230) 22/11.
Μᾶρκος μάρτυς 8/6.
Μᾶρκος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Μᾶρκος μάρτυς ὁ βοσκὸς (6ος αἰών) 28/9.
Μᾶρκος μάρτυς ὁ ἐν Θάσῳ 27/10.
Μᾶρκος μάρτυς Σιναΐτης (6ος-7ος αἰών) 14/1.
Μᾶρκος Μητροπολίτης ᾿Εφέσου ὁ Εὐγενικὸς (1457) 19/1.
Μᾶρκος μοναχὸς ἐν Πσκόφ (1480) (1473) 29/3.
Μᾶρκος μοναχὸς Σιναΐτης (6ος-7ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Μᾶρκος νεομάρτυς ὁ Κρὴς ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσας (1643) 14/5.
Μᾶρκος ὁ ἀσκητὴς καὶ Νηστευτὴς ἐν Αἰγύπτῳ (5ος αἰών) 5/3.
Μᾶρκος ὁ κωφὸς μοναχός 2/1.
Μᾶρκος Σμύρνης, νεομάρτυς ὁ ἐν Χίῳ μαρτυρήσας (1801) 5/6.
Μᾶρκος τοῦ Μπελαβὶνσκ (Βολόγκντα) (1492) 2/8.
Μᾶρκος Τριγλίας μοναχός 24/11.
Μᾶρκος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ὁ νεκροθάπτης (11ος αἰών) 29/12.
Μᾶρος ἢ Μαρῖνος ἐν Περσίᾳ· (330) [28 29/3] 28/3.
Μάρος ὁ μάγος μάρτυς, μετεστράφει κατὰ τὸ μαρτύριον τοῦ μάρτυρος ῾Ερμείου 31/5.
Μαρότα ἢ Σιβσιθίνα ἢ Σεεμπὲθ ἐν Περσίᾳ (330) [28-29/3] 28/3.
Μαρουθὰ ἐν Περσίᾳ μαρτυρήσασα (330) 28/3, 29/3.
Μαρουθᾶς ᾿Επίσκοπος Μαρτυρουπόλεως Μεσοποταμίας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (422) 16/2.
Μαρούσκα-᾿Αγάθα νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1938) 5/2.
Μαρσάλιος ἐν Κερκύρᾳ μαρτυρήσας 29/4.
Μαρτιάλιος (Martial) ᾿Επίσκοπος Λιμὸζ (Limoges) Γαλλίας (3ος αἰών) 30/6.
Μαρτιάλος (164) 25/1.
Μαρτιάλος ἐκ τῶν 7 υἱῶν μαρτύρων τῆς Φηλικίτας (Εὐτυχίας) ἐν Ρώμῃ (167) 10/7.
Μαρτιανὸς τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἑπτὰ παίδων (250) 4/8.
Μαρτίνα παρθενομάρτυς Ρωμαία (3ος αἰών) 30/1.
Μαρτινιανὸς τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἑπτὰ παίδων (250) 22/10.
Μαρτινιανὸς μάρτυς ἐν Ρώμῃ (1ος αἰών) 11/4.
Μαρτινιανὸς μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Μαρτινιανὸς τοῦ Μπιελοζέρσκ, μοναχὸς Λευκῆς Λίμνης (Ρωσσίας) (1483) 12/1, (1514) 7/10 (ἀνακομιδή).
Μαρτινιανὸς μοναχὸς, Ζωὴ καὶ Φωτεινὴ ἐν Παλαιστίνῃ (422) 13/2.
Μαρτινιανὸς ὁ ἐν ᾿Αρεοβίνδῳ μοναχός 18/5.
Μαρτίνιος ἐν ῎Αθωνι τελειωθείς (1375) 16/1.
Μαρτῖνος ᾿Επίσκος 10/11.
Μαρτῖνος ᾿Επίσκοπος Ταρακίνας (᾿Αλβανία) 12/11.
Μαρτῖνος καὶ ῾Ηράκλειος ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (4ος αἰών) 5/5.
Μαρτῖνος μάρτυς 22/9.
Μαρτῖνος μάρτυς 7/12.
Μαρτῖνος μοναχὸς ἐν Θήβαις 24/3.
Μαρτῖνος Μπράκα ἐν ᾿Ιβηρίᾳ (Γεωργία) (580) 20/3.
Μαρτῖνος ὁ ἐκ Νάντης (601) 24/10.
Μαρτῖνος ὁ ᾿Ελεήμων ὁ ἐξ Οὐγγαρίας, ᾿Επίσκοπος Τουρώνης (Tours) Γαλλίας. (Κοίμησις 8/11, ἐκφορὰ 11/11 ἐν ᾗ καὶ ἑορτάζεται ὑπὸ Δυτικῆς ἐκκλησίας, ἐνῶ εἰς τὰ σλαβικὰ ἑορτάζεται ἀντιστοίχως 12/11 καὶ 12/10). (397) 12/11, 11/11, (400) 12/10.
Μαρτῖνος τοῦ Τουρὼφ (Λευκορῶσσος) (1146) 27/6.
Μάρτιος ἡγούμενος Κλερμὸν Γαλατίας (Γαλλίας) 13/4.
Μάρτυρες οἱ ἐν Θράκῃ (304) 20/8.
Μαρτύριος ᾿Αρχιεπίσκοπος ῾Ιερουσαλὴμ 13/4.
Μαρτύριος γέρων ἁγίου ᾿Ιωάννου Κλίμακος (6ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Μαρτύριος διάκονος, (13ος – 14ος αἰών) 25/10.
Μαρτύριος ἔγκλειστος Σπηλαίων Κιέβου (13ος-14ος αἰών) 25/10.
Μαρτύριος ᾿Επίσκοπος Νοβγκορόντ (1199) 10/2 σύναξις.
Μαρτύριος μάρτυςτῶν νοταρίων (355) 25/10.
Μαρτύριος μοναχός, ὁ ἐν Ζελενιέτσκ (Τιχβίν) (1603) 1/3, 11/11.
Μαρτυροκλῆς μάρτυς 11/7.
Μάρων ἐν Συρίᾳ ᾿Ερημίτης (370) 14/2.
Μάρων καὶ Δάσιος μάρτυρες ἐν Ρουμανίᾳ 18/7.
Μαρώνα ἡ ἐκ τῶν ἑπτὰ παρθενομαρτύρων (310) 20/3.
Μαστριδία ἐρημήτρια ἐν ῾Ιερουσαλήμ 7/2.
Μαστριδία Παρθένος ἡ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (1060) 24/11.
Ματέρνος ἀπόστολος ᾿Αλσατίας, Κολωνίας, Τρεβήρων καὶ Στρασβούργου (314) 14/9.
Ματθαῖος ᾿Απόστολος καὶ Εὐαγγελιστής 16/11.
Ματθαῖος ἢ Φουλβιανὸς πρίγκηψ τῆς Αἰθιοπίας (1ος αἰών) (Ματθαῖος μετὰ τὴν βάπτισιν) 16/11.
Ματθαῖος ἱερομόναχος, ὁμολογητὴς ἐν Γιαράνσκ (1927) 27/5 .
Ματθαῖος ἱερομόναχος τοῦ Γιαρὰμσκ καὶ Βυάτκας (1927) 16/5, 10/11.
Ματθαῖος μάρτυς ἐν Βλαχίᾳ (Ρουμανίας) υἱὸς μάρτυρος βασιλέως Βλαχίας Κωνσταντίνου (1714) 16/8.
Ματθαῖος νεομάρτυς ἐκ Γερακαρίου Κρήτης 18/8.
Ματθαῖος ὁ Κορίνθιος ὁ ἀκτήμων Σιναΐτης (17ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Ματθαῖος ὁ διορατικὸς τῶν Σπηλαίων Κιέβου (1085) 5/10.
Ματθαῖος τοῦ Γιαράνσκ (1927) 14/5.
Ματθαῖος Χάϊ-Τσουὰν ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
Ματθίας ἀπόστολος, μάρτυς ἐν Αἰθιοπίᾳ (63) 9/8.
Ματθίας ἐν ᾿Αρανδουλᾶ, Σιναΐτης (6ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Ματθίλδη αὐτοκράτειρα τῆς Γερμανίας (968) 14/3.
Ματόης ἀββᾶς Ραϊθοῦ (5ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Ματοῦρος ἐν Λουγδούνοις Γαλλίας μαρτυρήσας 25/7.
Ματρώνα ἀσκήτρια ἡ Χιοπολῖτις 20/10, 15/7 (ἀνακομιδὴ λειψάνων).
Ματρώνα βλ. ᾿Αγαθονίκη ἢ Ματρώνα.
Ματρώνα ἐν ᾿Αγκύρᾳ παρθενομάρτυς (303) 18/5.
Ματρώνα καὶ Τρύφαινα ὅσιες ἐν Κυζίκῳ 11/4, 31/1.
Ματρώνα μάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (4ος αἰών) 27/3.
Ματρώνα μοναχὴ (᾿Αμμᾶς) ἡ Κωνσταντινουπολῖτις (492) 9/11.
Ματρώνα ὁσία Ρωσσὶς τυφλὴ γερόντισσα τῆς Μόσχας (1952) 2/5 (ΝΗ).
Μαύρα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Μαύρα ἐν Αἰγύπτῳ μαρτυρήσασα, μετὰ τοῦ συζύγου αὐτῆς Τιμοθέου (286) 3/5.
Μαύρα ἡ Κωνσταντινουπολῖτις (5ος αἰών) 31/10.
Μαύρα μάρτυς 9/11.
Μαύρα ὁσία ἐν Ρουμανίᾳ (17ος αἰών).
Μαυρίκιος ἐν ᾿Απαμείᾳ Συρίας (305) 22/2.
Μαυρίκιος λεγεωνάριος 22/9.
Μαυρίκιος μάρτυς 1/7.
Μαυρίκιος μάρτυς (302) 27/12.
Μαυρίκιος μάρτυς ἐν Νικοπόλει ᾿Αρμενίας (319) 10/7.
Μαυρίλλιος ᾿Επίσκοπος ᾿Αγγέρης (Angers) ἐκ Μεδιολάνων (427) 13/9.
Μαῦρος μάρτυς (304-310) 7/6.
Μαῦρος ἐν ᾿Οστίᾳ (Ρώμη). (269) 30/1.
Μαῦρος ἱερομάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 1/5.
Μαῦρος μάρτυς (283) 19/3.
Μαῦρος μοναχὸς μαθητὴς ῾Αγίου Βενεδίκτου (584) 15/1.
Μάχουλος ἢ Μαλὸς ἢ Μαλοῦχος τῆς Βρεττάνης Γαλλίας (7ος αἰών) 14/11.
Μεγέθιος Σιναΐτης (5ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Μεδάρδος ἢ Μεντὰρ ᾿Επίσκοπος Νουαγιὸν (560) 8/6.
Μέδιμνος ἐν Νικομηδείᾳ μάρτυς (370) 5/9.
Μεδούλη μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῇ 25/1.
Μεθοδία ὁσία τῆς Κιμώλου (1908) 5/10.
Μεθόδιος ᾿Επίσκοπος Μοραβίας, ᾿Ισαπόστολος φωτιστὴς τῶν Σλαύων (885) 6/4. (Σύναξις 11/5) καὶ (Σύναξις φωτιστῶν Σλαύων 17/7).
Μεθόδιος ᾿Επίσκοπος Πατάρων ἱερομάρτυς (312) 20/6.
Μεθόδιος ἡγούμενος τῆς Πιετσνόσα, μαθητὴς Σεργίου Ραντονέζ (1392) 4/6, 14/6.
Μεθόδιος ἢ Μαξιμῖνος Α΄ ᾿Επίσκοπος Αἲξ Γαλλίας (1ος αἰών) 8/6.
Μεθόδιος ἱερομάρτυς ὁ Ρῶσσος (1920) 1/3.
Μεθόδιος καὶ Κύριλλος ᾿Ισαπόστολοι φωτισταὶ τῶν Σλάβων (885) (889) 11/5.
Μεθόδιος Κρήτης νεοϊερομάρτυς, ᾿Επίσκοπος Λάμπης καὶ Σφακίων, ὁ ἐν ᾿Αμαρίῳ Ρεθύμνης (1793) 9/7.
Μεθόδιος ὁ ἐν Γορτύνῃ 25/6.
Μεθόδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁμολογητής(847) 14/6.
Μείραξ μάρτυς ὁ Αἰγύπτιος (7ος αἰών) 11/12.
Μεκαντόσθα μάρτυς ἐν Περσίᾳ (343) 4/4.
Μελαγγέλα παρθένος καὶ ἐρημῖτις ἐν Οὐαλλίᾳ ἡ θαυματουργὸς (6ος αἰών) 17/5.
Μελάνη ἡ Ρωμαία, μοναχὴ (439) 31/12.
Μελανία ῾Ηγουμένη Παλλαδίου ἐν τῷ Λαυσαϊκῷ 8/6.
Μελάνιππος μάρτυς 2/9.
Μελάσιππος μάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Μελέτιος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αντιοχείας (381) 12/2.
Μελέτιος ᾿Αρχιεπίσκοπος Χαρκὼφ (1840) 12/2, 29/2.
Μελέτιος ᾿Επίσκοπος 21/9.
Μελέτιος ᾿Επίσκοπος Κίτρους ἱερομάρτυς καὶ ᾿Εθνομάρτυς (1821) 21/7.
Μελέτιος ᾿Επίσκοπος Κύπρου (10ος αἰών) 20/9.
Μελέτιος ᾿Επίσκοπος Ρυαζὰν (1900) 14/1.
Μελέτιος ᾿Επίσκοπος Χαρκώφ (1840) 28/2.
Μελέτιος καὶ Νεόφυτος ῾Ησυχασταὶ ἐν Ρουμανίᾳ (17ος αἰών).
Μελέτιος καὶ Ρωμανὸς μάρτυρες 30/5.
Μελέτιος μοναχὸς ὁ Νέος 1/9.
Μελέτιος ὁ ῾Ομολογητὴς ὁ Γαλεσιώτης (1203) 19/1.
Μελέτιος Πηγᾶς Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας 13/10.
Μελέτιος Σιναΐτης νεομάρτυς (1735) 8/4.
Μελέτιος στρατηλάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες, 1218 στρατιῶται, ἐν Γαλατίᾳ τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας κατὰ τὸν 2ον μ.Χ. αἰῶνα (138-161) 24/5.
Μελεύσιππος ἐκ τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ μαρτυρησάντων (161-180) 16/1.
Μελιτηνὴ μάρτυς ἡ ἐν Μαρκιανουπόλει (2ος αἰών) 16/9, 29/10.
Μελῖτος ᾿Επίσκοπος Λονδίνου ἐν ᾿Αγγλίᾳ, ᾿Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας (624) 24/4.
Μελίτων ἐκ Βυρητοῦ ἡγούμενος ῾Αγ. Σάββα (537) 3/1.
Μελίτων ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Μελίτων ᾿Επίσκοπος Σαρδέων (177) 1/4.
Μελίτων μάρτυς 30/6.
Μελπομένη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Μελχισελὲκ Α΄ Καθολικὸς Γεωργίας (1030) 1/10.
Μελχισεδὲκ ὁ Δίκαιος βασιλεὺς Σαλήμ 22/5.
Μελχίων ἱερεὺς ᾿Αντιοχείας 28/10.
Μελχιὼρ ἐκ τῶν τριῶν Μάγων 25/12.
Μέμνων ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Εφέσου 16/12.
Μέμνων θαυματουργὸς (2ος αἰών) 28/4, 29/4, 19/5.
Μέμνων μάρτυς ἐν Θράκῃ (304) 20/8.
Μένανδρος μάρτυς (2ος-3ος αἰών) 19/5.
Μένανδρος μάρτυς 31/3.
Μενίγνος 4/7.
Μενίγνος γναφεὺς μάρτυς (250) 22/11.
Μεντὰρ ἢ Μεδάρδος ᾿Επίσκοπος Νουαγιὸν (560) 8/6.
Μερίδης ὁ ἐξ ᾿Ισπανίας (303) 10/12.
Μέρκιος ἢ Μέρτιος μάρτυς ἐν Μαυριτανίᾳ (284-305) 12/1.
Μερκούριος ᾿Επίσκοπος Σμολὲνκ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1239) 7/8.
Μερκούριος μάρτυς ἐν Γαλατίᾳ Μικρᾶς ᾿Ασίας, ἐκ τῶν 12 ἀρχόντων (138-161) 24/5.
Μερκούριος μεγαλομάρτυς ὁ Καππαδόκης (3ος αἰών) 25/11.
Μερκούριος ὁ Νηστευτὴς τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 4/11.
Μερκούριος τοῦ Σμόλενσκ μάρτυς (1238) 24/11.
Μέρτιος ἢ Μέρκιος μάρτυς ἐν Μαυριτανίᾳ (284-305) 12/1.
Μέρτιος ὁ ἐν Μύροις Λυκίας (912) 1/6.
Μεσσαλίνα μάρτυς (251) 19/1.
Μεσρὼπ ᾿Αρμενίας ὁ Μεταφραστὴς 19/2.
Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 6/8.
Μήλης ἢ Μιλὲς ὁ Μελωδὸς μοναχός 8/5.
Μηναῖος μάρτυς ἐν Πέργῃ Παμφυλίας (3ος αἰών) 1/8.
Μηναῖος μάρτυς 29/10.
Μηναῖος μάρτυς ἐν Νικοπόλει ᾿Αρμενίας (319) 10/7.
Μηναίος καὶ Μήνος ἐν τῷ Βιγλεντίῳ ᾿Αγγλίας μάρτυρες 1/8.
Μηνᾶς, ᾿Ανδρέας στρατηλάτης, ῾Ηράκλειος, καὶ συνοδεία αὐτῶν, μάρτυρες 12/7.
Μηνᾶς, Δαβὶδ καὶ ᾿Ιωάννης ἐν Παλαιστίνῃ μάρτυρες (7ος αἰών) 12/4.
Μηνᾶς ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμης. (269) 30/1.
Μηνᾶς καὶ Μηναΐδα μάρτυρες 1/8.
Μηνᾶς μάρτυς 29/10.
Μηνᾶς μάρτυς (ἀνεύρεσις λειψάνων) (867-889) 17/2.
Μηνᾶς μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (313) 10/12.
Μηνᾶς μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Μηνᾶς ὁ Αἰγύπτιος μεγαλομάρτυς (304) 11/11.
Μηνᾶς ὁ ἐν Πολότσκ (1116) 20/6.
Μηνᾶς ὁ Σιναΐτης μοναχὸς (6ος αἰών) 5/1.
Μηνᾶς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (4ος αἰών) 25/8.
Μηνοδώρα μάρτυς (305) 10/9.
Μήνος καὶ Μηναίος ἐν τῷ Βιγλεντίῳ ᾿Αγγλίας μάρτυρες 1/8.
Μήτηρ μετὰ τῶν τριῶν αὐτῆς τέκνων, μάρτυρες 2/6.
Μητροδώρα μάρτυς (305) 10/9.
Μῆτρος νεομάρτυς 28/5 (Δημήτριος).
Μητροφάνης ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (325) 4/6.
Μητροφάνης ἐν σχήματι Μακάριος ᾿Επίσκοπος Βορονὲζ (1703) 23/11, 7/8 ἀνακομιδή.
Μητροφάνης ᾿Επίσκοπος ᾿Αστραχὰν νεοϊερομάρτυς (1930) 23/6.
Μητροφάνης καὶ Διονύσιος, ἐν Μικρᾷ ῾Αγίᾳ ῎Αννῃ 9/7.
Μητροφάνης πρωθιερεὺς νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1931) 12/2.
Μητροφάνης Τσί-Σοὺνγκ ἱερομάρτυς ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
Μικὰχ μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Μιλδρέδη (Νιμδςεδ) ἡγουμένη Θανέτ, ᾿Αγγλίας (700) 13/7.
Μιλὲς ἢ Μήλης ὁ Μελωδὸς μοναχός 8/5.
Μιλίτσα ἢ Εὐγενία πριγκήπισσα τῆς Σερβίας (1405) 11/11, 19/7.
Μίλντρεντ ἡ ἐν ᾿Αγγλίᾳ 20/2.
Μίλος ᾿Επίσκοπος μάρτυς (341) 10/11.
Μιλτιάδης μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) (Α) 10/4.
Μιλτιάδης Πάπας Ρώμης (314) 10/4.
Μισαὴλ ἐκ τῶν 3 ἐν καμίνῳ παίδων (600 π.Χ.) 17/12.
Μισαὴλ μάρτυς (16ος αἰών) 13/9.
Μιχαὴλ καὶ Θεόδωρος υἱοὶ Κωνσταντίνου τοῦ Μουρόμ (12ος αἰών) 21/5.
Μιχαὴλ (Βοσκρεσένσκυ) ἐν Νόβγκοροντ νεοϊερομάρτυς (1918) 27/8.
Μιχαὴλ ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
Μιχαὴλ ἢ Γόβρων μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (914) 17/11.
Μιχαὴλ ἡγούμενος, μάρτυς ἐν ᾿Αρμενίᾳ (8ος αἰών) 1/10.
Μιχαὴλ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ζώβης (780-790) 1/10.
Μιχαὴλ θαυματουργὸς (1574) 1/5.
Μιχαὴλ ᾿Ιβηρίτης ὁ ἐν Σινᾷ (6ος-7ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Μιχαὴλ καὶ Θεόδοτος 21/5.
Μιχαὴλ καὶ Νικόλαος πρεσβύτεροι νεοϊερομάρτυρες συμμαρτυρἠσαντες τῷ Πλάτωνι (1919) 14/1 (Π.Η. 1/1).
Μιχαὴλ (Λεκτόρσκυ) νεοϊερομάρτυς (1921) 28/10.
Μιχαὴλ (Λισίσιν) νεοϊερομάρτυς (1918) 22/2.
Μιχαὴλ Μαλεΐνος (962) 12/7.
Μιχαὴλ μάρτυς (9ος αἰών) 29/7.
Μιχαὴλ μάρτυς ὁ μελανοφορῶν Μονῆς ῾Αγίου Σάββα (9ος αἰών) 23/5.
Μιχαὴλ Μαυροειδῆς νεομάρτυς 17/2.
Μιχαὴλ Μέγας Δούξ (πρίγκηψ) τοῦ Τβὲρ, μάρτυς (1318) 22/11, 30/9, 24/6.
Μιχαὴλ Μητροπολίτης Συννάδων, ὁμολογητὴς (818) (831) 23/5.
Μιχαὴλ Μητροπολίτης ᾿Αθηνῶν ὁ Χωνιάτης 4/7.
Μιχαὴλ (Μίσα) ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς, νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1931) 1/4.
Μιχαὴλ νεομάρτυς ὁ ἐν Γρανίτσῃ Εὐρυτανίας ἐν Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσας ὁ Μαυρουδῆς (1544) 10/3, 21/3 κοίμησις.
Μιχαὴλ νεομάρτυς ἐν Βουρλᾷ Σμύρνης (1772) 16/4.
Μιχαὴλ νεομάρτυς ἐν Σαμοθράκῃ (1835) 6/4.
Μιχαὴλ νεομάρτυς ἐν Τσερνιγκώφ (1922) 8/11.
Μιχαὴλ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Σολβιτσεγκόντσκ (Βολόγκντα) 3/7.
Μιχαὴλ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς τοῦ Κλὸψ (Νόβγκοροντ) (1452-1456) 11/1, 23/6 (1482) (ἀνακομιδή).
Μιχαὴλ ὁ ἐν Χαλκηδόνι 1/5.
Μιχαὴλ ὁ μεγαλόσχημος ὁ ἐν Χαρμπὶν Μογγολίας- Κίνας (1939) 21/12 κοίμησις.
Μιχαὴλ ὁ Σαββαΐτης 19/7.
Μιχαὴλ ὁσίου ἐν Παρέχι (Γεωργίας) 9ος αἰών) 27/5.
Μιχαὴλ ὁ στρατιώτης ὁ Βούλγαρος (866) 22/11.
Μιχαὴλ Πακνανᾶς, ὁ κηπουρὸς νεομάρτυς ὁ ἐν ᾿Αθήναις (1770) 9/7, 30/6.
Μιχαὴλ πρίγκηψ-μάρτυς ἐν Τσερνιγκώφ (1245) 20/9, (ἀνακομιδὴ λειψάνων) (1578) 14/2.
Μιχαὴλ πρῶτος Μητροπολίτης Κιέβου (992) 30/9, 15/6.
Μιχαὴλ σύγκελλος, ὁμολογητὴς (845) 18/12.
Μιχαὴλ Σύναξις ᾿Αρχαγγέλων 8/11.
Μιχαῖος Προφήτης (8ος αἰὼν π.Χ.) 14/8, 5/1.
Μιχαῖος Ραντονὲζ μαθητὴς ῾Αγίου Σεργίου (1385) 5/5, 5/1, 6/5.
Μνάσων ᾿Επίσκοπος Ταμμασοῦ Κύπρου, ἱερομάρτυς 19/10 [᾿Εν Κύπρῳ 18 ἢ 19 ᾿Οκτωβρίου].
Μνήσαρχος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) (Α) 10/4.
Μνησίθεος μάρτυς ἐν Πέργῃ Παμφυλίας (3ος αἰών) 1/8.
Μόδεστος ᾿Αρχιεπίσκοπος ῾Ιεροσολύμων (633) 16/12, 18/12.
Μόδεστος, Βίτος ἢ Γκὺ (Guy) καὶ Κρησκεντία μάρτυρες ἐν Λυκαονίᾳ (303) 15/6, 16/5.
Μονάγριος ἐν ᾿Οστίᾳ (Ρώμῃ) (269) 30/1.
Μοναχοὶ μάρτυρες καὶ ὁμολογηταὶ ἐπὶ Λατίνων ἐν Καντάρᾳ Κύπρου (1231) 19/5.
Μοναχοὶ μαρτυρήσαντες ὑπὸ Λατίνων ἐν τῇ τῶν ᾿Ιβήρων τοῦ ῎Αθω Μονῇ (13ος αἰών) 13/5.
Μονεγούνδη ἡ ἐν Σάρτρ Γαλατίας (Γαλλίας) (530) 2/7.
Μονέννα ἱδρύτρια τῆς Μονῆς Κίλιβυ (Killeevy) ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (518) 6/7.
Μόνικα μήτηρ ἱεροῦ Αὐγουστίνου ἐκ Ταγάστης ᾿Αφρικῆς ἐν ᾿Οστίᾳ τῆς ᾿Ιταλίας τελειωθεῖσα (387 ἢ 388) 4/5, 15/6, 28/8.
Μοντανὸς ἱερεὺς ἐν Ρουμανίᾳ (4ος αἰών) 26/3.
Μοντάνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Λούκιος, ᾿Ιουλιανός, Βικτωρίκιος καὶ Φλαβιανὸς ἐν Καρθαγένῃ μάρτυρες (259) 24/2.
Μοντομνὸς ᾿Επίσκοπος ῎Οσορυ (Ossory) (6ος αἰών) 13/2.
Μορβέννα ἢ Μοργουέννα, προστάτις Μοργουενστόου (Morwenstow) ᾿Αγγλίας (6ος αἰών) 5/7.
Μοργουέννα ἢ Μορβέννα, βλ. Μορβέννα.
Μόσχω ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Μουρεντὰχ ἢ Μούρνταχ (Νυςταηθ) πρῶτος ᾿Επίσκοπος Κιλάλας καὶ ἱδρυτὴς τοῦ ᾿Ινισμάραιη (Murtagh) ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (6ος αἰών) 12/8.
Μπαβὸν ἢ Βάβων ἐρημίτης πολιοῦχος τοῦ Χάαρλεμ τῆς ῾Ολλανδίας (659 ἢ 654) 1/10.
Μπάϊρυ (Φίνμπαρ) ᾿Επίσκοπος ᾿Ιρλανδίας (633) 25/9.
Μπάντεμ ἢ Βαντὶμ (Badame) 10/4.
Μπέγκα ἡγουμένη (Κόπενλαντ) ἐν Κουμβίᾳ (7ος αἰών) 6/9.
Μπέκαν ᾿Ιρλανδίας 5/4.
Μπεοῦνο (Beuno) ἡγούμενος Κλύννογκ (Clynnog) Β. Οὐαλλίας (640) 21/4.
Μπερτίλλη (Bertille) ἡγουμένη ἐν Γαλλίᾳ (692) 5/11.
Μπλαίην (Blane) ᾿Επίσκοπος Μπιοὺτ ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (τέλος 6ου αἰῶνος) 11/8.
Μπογκολὲπ μοναχὸς ἐν Οὐγκλίτς 22/8.
Μπογκολὲπ τοῦ Τσέρνυ-Γιὰρ ἐν ᾿Αστραχὰν (1632) 29/7.
Μπόϊζιλ ὁ ἐν Σκωτίᾳ 24/2.
Μποτὸλφ ἡγούμενος καὶ ὁμολογητὴς τῆς Βοστώνης ᾿Αγγλίας (680) 17/6.
Μπραϊτγουὼλτ τοῦ Γουΐλτον (1045) 22/1.
Μπρανβάλαντερ ἢ Μπριούαρ (Breward) τῆς Κορνουάλλης καὶ τῶν νήσων Τσάνελ (Channel Islands) (6ος αἰών) 19/1.
Μπράνκο Ντομπροσάλιεβιτς ἐν Σερβίᾳ 7/5.
Μπράνοκ ἢ Βρύναχ (Brynach) ὁ ἐν Μπράουντον (Braunton) ᾿Αγγλίας (6ος αἰών) 7/1, 26/6 ἀνακομιδὴ.
Μπραούλιο ἢ Βρώλιος ὁ ἐν Σαραγόσᾳ ᾿Ιβηρίας (῾Ισπανίας) (646) 26/3.
Μπράχιος καὶ Αἰμιλιανὸς οἱ ἐν Τουρώνῃ (Tours) Γαλατίας (Γαλλίας) (6ος αἰών) 9/2.
Μπρένταν ἡγούμενος ὁ ᾿Ιρλανδός, ἀπόστολος τῆς ᾿Ισλανδίας (6ος αἰών) 29/11.
Μπρένταν ὁ ταξιδευτὴς ᾿Επίσκοπος Κλόνφερτ (575) 16/5.
Μπριγκίττα (Brigitte) ἡγουμένη τοῦ Κιλντέαρ (Kildare) ᾿Ιρλανδίας 1/2.
Μπριέκ (Brieuc) μοναχός 1/5.
Μπρίκιος ἢ Βρίσιος ᾿Επίσκοπος Τουρώνης (Toyrs) Γαλατίας (Γαλλίας) (444) 13/11.
Μπριούαρ (Breward) ἢ Μπρανβάλαντερ βλ. Μπρανβάλαντερ.
Μπρίτγουωλτ Καντερβουρίας 9/1.
Μπρύναχ (Brynach) ἐν Οὐαλλίᾳ (470) 7/4.
Μπρύχαν (Brychan) βασιλεὺς Ν. Οὐαλλίας (450) 6/4.
Μπωντὶγ (Beaudille) ἐν Γαλλίᾳ 20/5.
Μστισλάβ-Γεώργιος πρίγκηψ τοῦ Σμολένσκ (1180) 14/6.
Μστισλάβ-(Θεόδωρος ἐν βαπτίσματι) πρίγκηψ Κιέβου (1132) 15/4.
Μυγδόνιος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 28/12.
Μυρόπη μάρτυς ἡ ἐν Χίῳ (251) 2/12.
Μύρων ἐκ τῶν ᾿Επισκόπων Ταμασείας Κύπρου, ἱερομάρτυς 17/9.
Μύρων ᾿Επίσκοπος Κρήτης (350) 8/8.
Μύρων ἱερομάρτυς ὁ ἐν Κυζίκῳ (254) 17/8.
Μύρων ἱερομάρτυς ἐν Κύπρῳ17/9.
Μύρων νεομάρτυς ἐν Κρήτῃ (1793) 20/3.
Μώγκαλτ ὁ ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ 25/4.
Μωϊκὼ Γοτθὶς μάρτυς 26/3.
Μώκιμος μάρτυς ἐν Πέτρᾳ 5/5.
Μώκιος ἀναγνώστης (312) 29/1.
Μώκιος καὶ Μᾶρκος μάρτυρες (4ος αἰών) 3/7.
Μώκιος μάρτυς διάκονος (251) 30/7.
Μώκιος μάρτυς ἐν ᾿Αμφιπόλει Μακεδονίας (295) 11/5.
Μωϋσῆς ἀναχωρητής 28/6.
Μωϋσῆς ᾿Αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ (1362) 25/1, 10/2 σύναξις.
Μωϋσῆς ἱδρυτὴς σκήτης ῎Οπτινα (1862) 16/6.
Μωϋσῆς μοναχὸς ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών) 23/2.
Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ (4ος αἰών) 28/8.
Μωϋσῆς ὁ ἐν Παλαιστίνῃ ἀναχωρητής ἢ κατ᾿ ἄλλους ὁ Φαρανίτης ὁ ἐν Ραϊθῷ μονάσας 27/11.
Μωϋσῆς ὁ Οὖγγρος ἐν Κιέβῳ (1043) 26/7.
Μωϋσῆς ὁ παῖς ἐν Ρώμῃ (5ος αἰών) 16/5.
Μωϋσῆς ὁ Προφήτης (1531 π.Χ.) 4/9, Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως ὡς καὶ κατὰ ἀρχαίαν παράδοσιν τὴν Κυριακὴν τῆς ᾿Ορθοδοξίας.
Μωϋσῆς τῆς Λευκῆς Λίμνης μοναχὸς (1480) 23/2.
Μωϋσῆς τοῦ Σιμπιοῦ Τρανσυλβανίας (18ος αἰών) 21/10.
Μωϋσῆς τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών) 28/7.