Λ

Λαγγῖνος καὶ ἄλλοι μάρτυρες (303) 24/4.
Λάζαρος καὶ ᾿Αθανάσιος μοναχοὶ ἐν Μούρμανσκ Ρωσσίας (1391) 8/3.
Λάζαρος ἐν Περσίᾳ μαρτυρήσας (330) [28-29/3] 28/3.
Λάζαρος μοναχὸς Γαλησίου ὄρους (1053) 7/11, ἀνακομιδὴ 17/7.
Λάζαρος νεοϊερομάρτυς ἐν Πελοποννήσῳ (17ος αἰών) 23/2.
Λάζαρος ὁ Βούλγαρος νεομάρτυς ἐν Περγάμῳ (1802) 23/4.
Λάζαρος ὁ εἰκονογράφος ἐν Κωνσταντινουπόλει (857) 17/11.
Λάζαρος πρίγκηψ Βασιλεὺς Σερβίας μάρτυς (1389) 15/6.
Λάζαρος τετραήμερος φίλος τοῦ Χριστοῦ, ᾿Επίσκοπος Κιτίου Κύπρου 4/5, (898) 17/10 ἀνακομιδὴ.
Λαϊκοὶ μάρτυρες τῆς πόλεως Γκοροντὲτς παρὰ τῷ Νίζνι-Νόβγκοροντ 18/4.
Λαμπαδία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Λαμπαδὸς μοναχὸς Εἰρηνουπόλεως (10ος αἰών) 5/7.
Λαμπέρτος (Lambert) ἱερομάρτυς ὁ ἐν Μάαστριχτ (᾿Ολλανδία) (705) 17/9.
Λάμπρος νεομάρτυς ἐν Μάκρῃ (1835) 2/7.
Λαμπροτάτη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Λάμπρω ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Λανδοάλδος τοῦ Μάαστριχ (668) 19/3.
Λαντίνουμπος μάρτυς 28/11.
Λαοδίκιος μάρτυς δεσμοφύλαξ Γλυκερίας παρθενομάρτυρος ἐν ῾Ηρακλείᾳ (141 ἢ 177) 13/5.
Λάργος μάρτυς (304 – 310) 7/6.
Λαρίσσα ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσασα τῷ 375 26/3.
Λαυρεντία διακόνισσα, ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Λαυρέντιος ᾿Αντιοχείας καὶ οἱ σὺν αὐτῶ μάρτυρες 10/8.
Λαυρέντιος ἀρχιδιάκονος ὁ ἐξ ᾿Αθηνῶν ᾿Επίσκοπος (258) 10/8.
Λαυρέντιος ἐν Σαλαμῖνι (1770) 7/3.
Λαυρέντιος ᾿Επίσκοπος Καντερβουρίας (619) 3/2.
Λαυρέντιος ᾿Επίσκοπος νεοϊερομάρτυς ἐν Μπαλακὶν τῆς Ρωσσίας (1918) 24/10.
Λαυρέντιος καὶ Κασσιανὸς μοναχοὶ τοῦ Κόμελ (1537) (1548) 16/5.
Λαυρέντιος μάρτυς Κυπρίου (τοπικὸς Κύπριος ἅγιος) 12/3.
Λαυρέντιος μάρτυς 28/8.
Λαυρέντιος μάρτυς 9/1.
Λαυρέντιος μοναχὸς ἐν Αἰγύπτῳ 10/5.
Λαυρέντιος ὅσιος ὁ ἐν Τσέρνιγκωφ (1950) 11/1, 29/12 π.ἡ.
Λαυρέντιος τῆς Καλούγκα ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός (1515) 10/8.
Λαυρέντιος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών) 20/1.
Λαυρέντιος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ᾿Επίσκοπος Τουρὼφ (1194) 29/1.
Λαῦρος μάρτυς ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (2ος αἰών) 18/8.
Λέανδρος ᾿Επίσκοπος Σεβίλλης ῾Ισπανίας 27/2, 13/5.
Λεβουΐνος ἢ Λιεβῖνος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Εδιμβούργου Σκωτίας ἱεραπόστολος ἐν ῾Ολλανδίᾳ ( 657) 12/11.
Λεζὲρ ἢ Λεωδεγάριος (Leger) ᾿Επίσκοπος ᾿Ωτὲν ἢ ᾿Ατεβάτων (Autun) ἐν Γαλλίᾳ (679 ἢ 680) 2/10.
Λεοβάρδος τοῦ Μαρμουτιὲ Γαλατίας (Γαλλίας) (6ος αἰών) 18/1.
Λεοβάτιος καὶ Οὖρσος ἀδελφοὶ καὶ ἡγούμενοι ἐν Γαλατίᾳ (500) 28/7.
Λεοβῖνος ᾿Επίσκοπος Σάρτε Γαλλίας (557) 14/3.
Λεοκαδία παρθενομάρτυς Τολήτου ῾Ισπανίας (303) 9/12.
Λεονάρδος ὁ ἐν Λιμόζῃ (Νοβάκ) Γαλλίας (5ος-6ος αἰών) 6/11.
Λεονόρους ὁ Οὐαλλὸς 1/7.
Λεόντιος (4ος αἰὼν 278 ἢ 303) 17/10.
Λεόντιος ᾿Αρχιερεὺς τοῦ Ρανταοὺτ ἢ Ρανταούτι (Radauti) Ρουμανίας 1/7.
Λεόντιος ᾿Αχαΐας, μοναχὸς ὁ ἐν Μονεμβασίᾳ 11/12.
Λεόντιος Διονυσιάτης ῾Ιερᾶς Μονῆς Διονυσίου, ῎Αθω, μοναχὸς ὁ διορατικὸς, (1605) (14ος αἰών) 18/6.
Λεόντιος ἐν Βουλγαρίᾳ μαρτυρήσας (817) 22/1.
Λεόντιος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Λεόντιος ᾿Επίσκοπος ᾿Ενοτάεβσα καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες (1919) 23/6.
Λεόντιος ᾿Επίσκοπος Ροστὼβ θαυματουργός. ᾿Ανακομιδὴ λειψάνων (1077) (1164) 23/5.
Λεόντιος μάρτυς 16/10.
Λεόντιος μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (237) 13/9, 11/9.
Λεόντιος μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (726) 9/8.
Λεόντιος μάρτυς ἐν Νικοπόλει ᾿Αρμενίας (319) 10/7.
Λεόντιος μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 4/5.
Λεόντιος μάρτυς ἐν Πέργῃ Παμφυλίας (3ος αἰών) 1/8.
Λεόντιος μάρτυς ἐν Τριπόλει Συρίας (70-90) 18/6.
Λεόντιος μοναχὸς ἐν Λυκίᾳ 22/2.
Λεόντιος ὁ Βοσκὸς (ποιμήν) 18/6.
Λεόντιος ὁ ἐν Κιέβῳ μοναχὸς κανονάρχης (τῶν Σπηλαίων Κιέβου) 18/6.
Λεόντιος ὁ Φιλόσοφος ὁ ἐν τῇ μονῇ τοῦ ῾Αγίου Σάββα 19/10.
Λεόντιος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (1175) 14/5.
Λεόντιος τοῦ ᾿Ιβανὸφσκ τοῦ Πολωνοῦ (1972) 27/1.
Λεόντιος τοῦ Χαρικὼβ (Νόβγκοροντ) (1492) 18/7.
Λεπτίνη μάρτυς 26/10.
Λευκίας ᾿Επίσκοπος Μπρίντιζι (Βρινδήσιον) (5ος αἰών) 20/6.
Λευκίας ἡγούμενος Βολοκολάμσκ (15ος αἰών) 7/4.
Λευκίας μάρτυς ἐν ᾿Απολλωνίᾳ (3ος αἰών) 14/12.
Λευκίας μάρτυς ἐν Βιθυνίᾳ (250) 17/8.
Λεωδεγάριος (Leger) ἢ Λεζὲρ ᾿Επίσκοπος ᾿Ωτὲν ἢ ᾿Ατεβάτων (Autum) ἐν Γαλλίᾳ (679 ἢ 680) 2/10.
Λέων Α΄ αὐτοκράτωρ ὁμολογητὴς (474) 20/1.
Λέων Α΄ Πάπας Ρώμης ὁ Μέγας (461) 18/2.
Λέων ἀρχιμανδρίτης 30/12.
Λέων ἐκ τῶν ἐν Βουλγαρίᾳ μαρτυρησάντων (817) 22/1.
Λέων ᾿Επίσκοπος Κατάνης Σικελίας (780) 20/2.
Λέων ἐρημίτης 1/7.
Λέων καὶ Παρηγόριος μάρτυρες ἐν Πατάροις Λυκίας 18/2.
Λέων Κορομπτσοὺκ ἱερομάρτυς ἐν Λάσωφ Πολωνίας (1944) 10/3.
Λέων μάρτυς 7/12.
Λέων μοναχός, ὁ μετὰ Γρηγορίου καὶ Θεοδώρου ἀσκήσας ἐν Σάμῃ Κεφαλληνίας (Κυριακὴ ῾Αγίων Πάντων).
Λέων Μύρων Λυκίας μάρτυς 18/8.
Λέων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 12/11.
Λέων πρεσβύτερος, μάρτυς ἐν Τερασὶν 7/10.
Λέων τῆς Μάνδρας 11/7.
Λεωνῆς (Λεωνίδας) ὁ ἐν Συρίᾳ 15/6.
Λεωνίδας καὶ ᾿Αδριανὸς μοναχοὶ ἐν Ποσεκχόνιε (1550 ἢ 1549) 5/3.
Λεωνίδας μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3, 16/4.
Λεωνίδη παρθενομάρτυς ἐν Λιβύῃ 25/6.
Λεωνίδης ᾿Αλεξανδρείας (202) 22/4.
Λεωνίδης ἐν Αἰγύπτῳ μάρτυς (305-311) 5/6.
Λεωνίδης ᾿Επίσκοπος ᾿Αθηνῶν 15/4.
Λεωνίδης καὶ ᾿Ελευθέριος μάρτυρες ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς παῖδες (14ος αἰών) 8/8.
Λεωνίδης μάρτυς 2/9.
Λεωνίδης τῆς ῎Οπτινα (1841) 11/10.
Λεωνίδης τοῦ Οὐστνεντούμσκ (Βολόγκντα) (1654) 17/7.
Ληστὴς ὁ ἐν τῷ Παραδείσῳ (33) 12/10.
Λιβέριος Πάπας Ρώμης (366) 27/8.
Λίβυα παρθενομάρτυς ἐν Λιβύῃ 25/6.
Λιεβῖνος ἠ Λεβουΐνος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Εδιμβούργου Σκωτίας ἱεραπόστολος ἐν ῾Ολλανδίᾳ ( 657) 12/11.
Λιγόριος (λείψανά του εἰς ἅγιον Γεώργιον Βενετίας).
Λιμναῖος καὶ Θεοδόσιος ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών) 22/2.
Λίνος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄. ᾿Επίσκοπος Ρώμης 5/11.
Λίνος ἐν Σμύρνῃ (250) 11/3.
Λιόμπα ἡγουμένη ἡ Βρεττανὶς (8ος αἰών) 28/10.
Λιούμπα μάρτυς (137) 17/9.
Λιουμπὸβ τοῦ Ρυαζὰν ἡ διὰ Χριστὸν σαλή (1921) 21/2.
Λογγῖνος ἀσκητὴς ὁ ἐν Αἰγύπτῳ 17/11.
Λογγῖνος ἢ ῎Ισαυρος ῾Ηγούμενος Σινᾶ (6ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Λογγῖνος μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (3ος αἰών) 24/6.
Λογγῖνος ὁ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 16/10.
Λογγῖνος ὁ ἐν Γκιαρένσκ (Σολόφκυ) (1544) 16/10, 3/7.
Λογγῖνος ὁ ἐν Κοριαζέμκᾳ Βολόγκντᾳ μοναχὸς (1540) 10/2.
Λογγῖνος ὁ θυρωρὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών) 16/10.
Λογγῖνος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Λολιανὸς μάρτυς 15/7.
Λόλιος ἐν ᾿Αγκύρᾳ μάρτυς 23/6.
Λολλίων ὁ νέος, μάρτυς 20/3, 27/4.
Λόντιος καὶ ἄλλοι μάρτυρες (303) 24/4.
Λορέντζο τοῦ Φραζανὸ Σικελίας (1116) 30/12.
Λουασὰρβ Β΄, βασιλεὺς Γεωργίας μάρτυς (1622) 21/6.
Λουβουΐνος (Lubuinus) ᾿Αγγλοσάξων, ἱεραπόστολος (773) 16/11.
Λουδγέριος ἢ Λοῦντγκερ ᾿Επίσκοπος ἱεραπόστολος ἐν Οὐτρέχτῃ ῾Ολλανδίας (809) 26/3.
Λουκᾶς ᾿Απόστολος-Εὐαγγελιστὴς ἰατρὸς καὶ ἁγιογράφος (1ος αἰών) 18/10, ἀνακομιδὴ 20/6, 10/9 σύναξις ἀναργύρων ἰατρῶν.
Λουκᾶς ᾿Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας ἰατρός-καθηγητὴς ᾿Ιατρικῆς Πανεπιστημίου Τασκένδης (1961) 11/6 Π.Η., [29/5 Ν.Η.], ἀνακομιδὴ 17/3.
Λουκᾶς Γραμματικὸς, ᾿Επίσκοπος ᾿Ασύλων (11ος-12ος) 10/12.
Λουκᾶς διάκονος (312) 29/1.
Λουκᾶς διἀκονος μάρτυς (251) 30/7.
Λουκᾶς ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ (1058) 10/2 σύναξις.
Λουκᾶς ἐρημίτης 27/6.
Λουκᾶς Καλαβρίας (Μεσσίνα) (12ος) 15/2.
Λουκᾶς – Λέο Σικελίας (915) 1/3.
Λουκᾶς μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Λουκᾶς Μουκχάϊντζε ἐν ῾Ιερουσαλὴμ (1277) 12/2, 27/6.
Λουκᾶς νεομάρτυς ᾿Αθωνίτης ἐν Μυτιλήνῃ (1802) 23/3.
Λουκᾶς Νικοζίας Σικελίας (1164) (Οἰκ.Πατριαρχ.) 2/3.
Λουκᾶς ὁ ἐν Λυκαονίᾳ, μοναχὸς (975) 7/9.
Λουκᾶς ὁ ἐν Στειρίῳ ῾Ελλάδος (946) 7/2, 3/5 ἀνακομιδή.
Λουκᾶς ὁ Νέος ὁ Στυλίτης ὁ ἐν Χαλκηδόνι (10ος αἰών) 11/12.
Λουκᾶς ὁ Σικελὸς μοναχὸς (3ος αἰών) 6/11.
Λουκᾶς οἰκονόμος τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου 6/11, 24/11.
Λουκᾶς τῆς Ντεμέντα Κτίτωρ Μονῆς Καρμπόνε (᾿Ιταλ.) (10ος) 13/10.
Λουκᾶς τοῦ Μελικουκᾶ ᾿Επίσκοπος ᾿Ιταλίας (12ος αἰ.) 9/12.
Λουκᾶς Τριγλίας, μοναχὸς 27/12.
Λουκία καὶ Γεμινιανὸς ὁ υἱὸς αὐτῆς, οἱ ἐν Ρώμῃ μαρτυρήσαντες 17/9.
Λουκία μάρτυς (310) 4/7.
Λουκία παρθενομάρτυς ἐν Ρώμῃ (301) 6/7.
Λουκία τῶν Συρακουσῶν μάρτυς (304) 13/12.
Λουκιανὸς μάρτυς 25/10.
Λουκιανὸς μάρτυς ἐν Τὸμκ Ρουμανίας (320) 13/9.
Λουκιανὸς ἡγούμενος τοῦ ᾿Αλεξανδρὼφ (Περεγιασλάβλ) (1655) 8/9.
Λουκιανὸς ἱερομάρτυς ἐν Μπωβαὶ Γαλλίας (2ος αἰών) 3/6.
Λουκιανὸς ἱερομάρτυς ὁ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (312) 15/10.
Λουκιανὸς μάρτυς 17/10.
Λουκιανὸς μάρτυς ἐν Ρώμῃ (301) 6/7.
Λουκιανὸς ὁ ἐν Δυρραχίῳ μάρτυς (2ος αἰών) 7/7.
Λουκιανὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ἱερομάρτυς (1243) 15/10.
Λουκιλλιανὸς μάρτυς ἐν Βυζαντίῳ (270) 3/6.
Λουκίνα μάρτυς πριγκήπισσα (304-310) 7/6.
Λούκιος ἱερομάρτυς ᾿Αδριανουπόλεως Θράκης (348) 11/2.
Λούκιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μοντανὸς καὶ Φλαβιανὸς ἐν Καρθαγένῃ μάρτυρες (259) 24/2.
Λούκιος ὁ στρατιώτης μάρτυς 14/8.
Λούκιος Πάπας Ρώμης (254) 4/3.
Λούκιος σύμβουλος μάρτυς ἐν Κύπρῳ 20/8.
Λοῦντγκερ ἢ Λουδγέριος ᾿Επίσκοπος ἱεραπόστολος ἐν Οὐτρέχτῃ ῾Ολλανδίας (809) 26/3.
Λουντμίλλα βασίλισσα τῶν Τσέχων, μάμμη τοῦ ῾Αγίου Βενσεσλάς (927) 16/9.
Λουπικῖνος καὶ Ρωμανὸς οἱ ἐν Κονδάτῳ (Λιπιντιάκῳ) Γιούρᾳ (Κυςα) Γαλατίας (Γαλλία) μοναχοί (460 ἢ 480) 28/2, 21/3, 24/1.
Λοῦπος μάρτυς, δοῦλος ῾Αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Θεσσαλονίκης (306) 23/8.
Λοῦπος ᾿Επίσκοπος Τρουὰ ὁ ὁμολογητὴς (479) 29/7.
Λοῦπος μάρτυς (306) 26/10.
Λυδία ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ καὶ τῶν υἱῶν αὐτῆς (125) 23/3.
Λυδία μάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1919) 6/1.
Λυδία νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1928) 20/7.
Λυδία Φιλιππησία πρώτη Εὐρωπαία Χριστιανή (1ος αἰών) 20/5.
Λυκαρίων μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ 6/2.
Λυκαρίων μάρτυς 8/2.
Λυκαρίων μάρτυς ἐν ῾Ερμουπόλει Αἰγύπτου 7/6.
Λυκὲν (Lucain) ἐν Γαλλίᾳ 30/10.
Λυσίμαχος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Λὼτ ἀσκητὴς ὁ ἐν Αἰγύπτῳ 22/10.