Κ

Καθμποῦργκε (Cathbourge) ἡ ἐν Βρεττανίᾳ 31/8.
Καικιλία μάρτυς (2230) 22/11.
Καῖσαρ ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 8/12, 30/3.
Καισάριος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αρελάτων (Arles) Γαλλίας (543) 27/8.
Καισάριος διάκονος, μάρτυς ἐν Τερασὶν 7/10.
Καισάριος μάρτυς (1ος αἰών) 7/10.
Καισάριος μάρτυς ἐν Δαμασκῷ (7ος αἰών) 1/11.
Καισάριος Ναζιανζοῦ ἀδελφὸς Γρηγορίου Θεολόγου (369) 9/3.
Καϊσχόρσο Γεωργιανὸς μοναχὸς ἐν ῾Ιερουσαλήμ (1558) 16/6.
Καλάντιος Ταμασείας μοναχὸς 26/4.
Καλὴ ὁσία, τοπικὴ ἁγία ῾Ι. Μ. Θηβῶν καὶ Λεβαδείας 15/5, 22/5.
Καλλίδα ἢ Καλλίστη μάρτυς ἐν Κορίνθῳ (258) 16/4.
Καλλίμαχος, Βάκχος καὶ Διονύσιος (362) 6/5.
Καλλίμαχος ἢ Καλλίνικος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰών (363) 7/11.
Καλλινίκη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Καλλινίκη καὶ ᾿Ακυλίνα ἐν Λυκίᾳ (250) 9/5.
Καλλινίκη καὶ Βασίλισσα μάρτυρες ἐν Ρώμῃ 22/3.
Καλλίνικος ἢ Καλλίμαχος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (363) 7/11.
Καλλίνικος μάρτυς 28/9.
Καλλίνικος μάρτυς ἐν ᾿Απολλωνίᾳ (3ος αἰών) 14/12.
Καλλίνικος μάρτυς ἐν Δάγγρᾳ (3ος αἰών) 29/7.
Καλλίνικος ὁ μάγος, μάρτυς ἐν Γαλατίᾳ Μικρᾶς ᾿Ασίας (138-161) 24/5.
Καλλίνικος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (705) 23/8.
Καλλίνικος τῆς Τσέρνικα ᾿Επίσκοπος Ρίμνικου-Βιλσέα τῆς Ρουμανίας (1868) 11/4.
Καλλιόπη μάρτυς (250) 8/6.
Καλλιόπιος μάρτυς 10/11.
Καλλιόπιος μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (Παμπεϊκουπόλει) (304) 7/4.
Καλλιρρόη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Καλλισθένη μάρτυς, θυγάτηρ Αὐδάκτου (4ος αἰών) 4/10.
Καλλίστη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Καλλίστη ἢ Καλλίδα μάρτυς ἐν Κορίνθῳ (258) 16/4.
Καλλίστη μάρτυς ἐν Καππαδοκίᾳ (288-300) 6/2.
Κάλλιστος Α΄ Πάπας Ρώμης, μάρτυς (227) 14/10.
Κάλλιστος Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (῎Αθως 1363) 20/6.
Κάλλιστος Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ξανθόπουλος (1397) 22/11.
Κάλλιστος μάρτυς (309) 1/9.
Καλλίστρατος ἐν Καρθαγένῃ καὶ σὺν αὐτῷ (304) 27/9.
Καλουπᾶν ἐν ᾿Ωβέρνῃ (Αυφεςηξε) Γαλλίας (576) 3/3.
Καμάσιος ἐν Ρουμανίᾳ μάρτυς (4ος αἰών) 4/6, 4/7.
Κάνδαυλος μάρτυς (305-311) 4/9.
Κάνδιδος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Κάνδιδα μαθήτρια ᾿Απ. Πέτρου (1ος αἰών) 4/10.
Κάνδιδα παρθενομάρτυς Καρθαγένης (300) 20/10.
Κάνδιδος μάρτυς (302) 27/12.
Κάνδιδος μάρτυς ἐν Τραπεζοῦντι (3ος αἰών) 21/1.
Κάνδιδος μοναχὸς ἐν Καππαδοκίᾳ 10/6.
Κάνδιδος παιδομάρτυς 3/10.
Καντὲν ἢ Κουεντῖνος ἢ Κυϊγκτῖνος μάρτυς ὁ ἐν Γαλλίᾳ (πιθανῶς ῞Ελλην) 31/10.
Καντιδιανὸς μάρτυς 5/8.
Κάντιδος μάρτυς 5/8.
Κάντουαλντρ (Candwaldr) βασιλεὺς τοῦ Γουὲλς (Welsh) (664) (664) 12/11.
Καπῖκος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (301) 6/7.
Καπιτωλίνα μάρτυς ἐν Καππαδοκίᾳ (304) 27/10.
Καπῖτος ᾿Επίσκοπος Χερσῶνος ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 19/12.
Καπιτωλῖνος καὶ Κουϊντιλιανὸς οἱ ἐν Νικομηδείᾳ 8/3.
Καπίτων ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 7/3.
Καπίτων καὶ Πάμφιλος μάρτυς 12/8, 13/8.
Καπίτων μάρτυς 24/7.
Καπράσιος ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 20/10.
Καρίων 24/11.
Καρίων ἢ Κυρίων ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 5/12.
Καρίων μάρτυς 1/2.
Καρίννα μάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰών (363) 7/11.
Κάρολος μάρτυς 21/4.
Κάρπος ᾿Απόστολος ἐν τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 26/5.
Κάρπος ῎Ελμπ πρεσβύτερος νεοϊερομάρτυς ἐν ᾿Εσθονίᾳ 24/9.
Κάρπος ἐν Περγάμῳ (251) 13/10.
Καρτὰζ ὁ ᾿Ιρλανδὸς 14/5.
Καρτέριος Καισαρείας ἱερομάρτυς (304) 8/1.
Καρτέριος μάρτυς 5/11.
Καρτέριος (Νικοπολιτιανὸς) μάρτυς (320) 2/11.
Κάσδιος μάρτυς ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών) 29/9 (ἢ Κασδόα).
Κασδόα βλ. Κάσδιος.
Κασία ὁμολογήτρια ἐν Θεσσαλονίκῃ (304) 16/4.
Κασσία ἢ Κασσιανὴ ὑμνογράφος (9ος αἰών) 7/9.
Κασσιανὴ ἢ Κασσία ὑμνογράφος (9ος αἰών) 7/9.
Κασσιανὸς ᾿Αβνιὲγκ μοναχὸς Βολόγκντα (1392) 15/6.
Κασσιανὸς ἐκ τῶν ἐν Κρήτῃ 17/8.
Κασσιανὸς ἡγούμενος ὁ ἐν Κουμπὲνσκ (Βολόγκντᾳ) 10/9.
Κασσιανὸς καὶ Λαυρέντιος μοναχοὶ τοῦ Κόμελ (1537) (1548) 16/5.
Κασσιανὸς μοναχὸς ἐν Ρώμῃ (435) 29/2.
Κασσιανὸς ὁ ῞Ελλην μοναχὸς ἐν Οὐγκλίτς (1504) 2/10, 21/5.
Κασσιανὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) 29/2.
Καστῖνος ᾿Επίσκοπος Βυζαντίου (240) 25/1.
Καστόριος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Κάστος καὶ Αἰμίλιος ᾿Αφρικανοί (251) 22/5.
Κάστουλος μάρτυς (3ος-4ος αἰών) 24/12.
Κάστουλος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Κάστουλος μάρτυς ἐπὶ Λικινίου 14/12.
Καστρύχιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (363) 7/11.
Κάστωρ 12/8.
Κάστωρ ᾿Αλεξανδρείας, μάρτυς 18/9.
Κάστωρ μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 5/11.
Κάστωρ μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 9/11.
Κατάθεσις τῆς Τιμίας ᾿Εσθῆτος τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου 2/7.
Κατεβὰν ἢ Κετεβὰν ἡ ἁγία Μεγαλομάρτυς, βασίλισσα τῆς Γεωργίας (1624) 13/9.
Κατοῦνος μάρτυς ἐν Πέργῃ Παμφυλίας (3ος αἰών) 1/8.
Κέβιν (Coemgen) ἐρημίτης καὶ ῾Ηγούμενος τοῦ Γκλένταλωφ ἐν ᾿Ιρ-λανδίᾳ (618) 3/6.
Κεγούρος ἐν Βερροίᾳ μαρτυρήσας 4/9.
Κὲδδ ᾿Επίσκοπος (664) 7/1.
Κελσίνα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Κέλσιος καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ Βασίλισσα 21/6.
Κέλσιος μάρτυς ἐν Μεδιολάνῳ (1ος αἰών) 14/10.
Κέλσος, ᾿Αντώνιος καὶ ᾿Αναστασία, συμμαρτυρήσαντες ἐν Αἰγύπτῳ μετὰ τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ καὶ Βασιλίσσης μητρὸς αὐτῶν, εἴκοσι στρατιωτῶν καὶ πέντε παίδων (313) 8/1.
Κενδέας ὁ θαυματουργός, ὁ ἐκ Γερμανίας καὶ ἐν Κύπρῳ τελειωθεὶς 6/10.
Κενὲλμ πρίγκηψ Οὐαλλίας, μάρτυς 821) 17/7.
Κέννεθ (Kenneth) ἡγούμενος τοῦ ᾿Αγκάμποε ᾿Ιρλανδίας (7ος αἰών) 11/10.
Κενσορῖνος ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμῃ (269) 30/1.
Κέντιγκερν (Mungo) πρῶτος ᾿Επίσκοπος Στραθκλάϊντ-Γλασκώβης ἐν Σκωτίᾳ (Stathchlyde-Glascow) (612 ἢ 603) 14/1, (κατ᾿ ἄλλους 13/1).
Κεντυρίων μάρτυς (305-311) 4/9.
Κερκύρα Παρθένος ἡ ἐν Κερκύρᾳ μαρτυρήσασα 29/4.
Κετεβὰν ἢ Κατεβὰν ἡ ἁγία Μεγαλομάρτυς, βασίλισσα τῆς Γεωργίας (1624) 13/9.
Κηλινία (Céline) ἐκ Μῷ (Meaux), ἡ ἐν Παρισίοις ἀσκήσασα (350) 21/10.
Κήρυκος μάρτυς (305) 15/7.
Κήρυκος μάρτυς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐν Πέργῃ Παμφυλίας 1/8.
Κήρυκος μοναχός ὁ ἐν ῎Απρῳ (Θράκη) 27/3.
Κηφᾶς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 30/3, 8/12.
Κίαραν ἢ Κίεραν (Kiaran) τοῦ Κλονμακνουὰ ᾿Ιρλανδίας (549) 9/9, 5/3.
Κιλικιανὸς ἢ ᾿Ιωάννης Κῖλιξ Σιναΐτης, ῾Ηγούμενος Ραϊθοῦ (6ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Κίμπις ἡγούμενος ἐν Κορνουάλλῃ καὶ Οὐαλλίᾳ (550) 5/11.
Κινδαῖος Παμφυλίας μάρτυς (3ος-4ος αἰών) 11/7.
Κίνδεος ᾿Επίσκοπος Πισιδίας 20/2.
Κίνδεος μάρτυς ἐν Πέργῃ Παμφυλίας (3ος αἰών) 1/8.
Κιρμιδώλης νεομάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (1522) 18/10.
Κλαὶρ ἐν Γαλλίᾳ 10/10.
Κλαυδίας ἡ ἐκ τῶν ἑπτὰ παρθενομαρτύρων (310) 20/3.
Κλαυδία εὐνοῦχος ἁγ. Εὐγενίας, καὶ (262) μάρτυρες ἐν Ρώμῃ 24/12.
Κλαυδία ἡ ἐν ᾿Αγκύρα παρθενομάρτυς (303) 18/5.
Κλαυδιανὸς ἢ Κλαυδίνος 27/1.
Κλαυδιανὸς μάρτυς, Διόδωρος καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς μάρτυρες Σεραπίων, Πάππιος, Βικτωρῖνος, Βίκτωρ καὶ Νικηφόρος ἐκ Κορίνθου.
5/4.
Κλαυδιανὸς μάρτυς ἐν Πέργῃ (250) 3/2, 25/10.
Κλαυδιανὸς παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰών (363) 7/11.
Κλαύδιος μάρτυς (283) 19/3.
Κλαύδιος (3ος αἰών) 11/8.
Κλαύδιος (Γμαυδε) ὁ ἐν Γαλλίᾳ ᾿Επίσκοπος Μπεζανσόν 6/6.
Κλαύδιος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Κλαύδιος μάρτυς (285) 29/10.
Κλαύδιος μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (251) 31/1.
Κλαύδιος μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Κλαύδιος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 9/11.
Κλαύδιος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
Κλαύδιος μοναχὸς 3/2.
Κλαύδιος ὁ ἐν Βυζαντίῳ μάρτυς (270) 3/6.
Κλαύδιος ὁ ἐν Κιλικίᾳ μάρτυς (285) 30/10.
Κλειὼ ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Κλεονίκη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Κλεόνικος μάρτυς (308) 3/3.
Κλεόπας ἀπόστολος 30/10.
Κλεόπας τοῦ Βαλαὰμ γέρων, (κοίμησις) (1816) 22/5.
Κλεοπάτρα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Κλεοπάτρα καὶ ᾿Ιωάννης ὁ υἱὸς αὐτῆς (327) 19/10.
Κλήμης ᾿Αγκύρας ἱερομάρτυς (312) 23/1.
Κλήμης ᾿Αλφάνωφ ἐν Νόβγκοροντ (1389) 4/5, 17/6.
Κλήμης ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) σύναξις 10/9.
Κλήμης ἀσκητὴς ἐν τῷ ὄρει Σαγματίου 26/1.
Κλήμης ᾿Επίσκοπος ᾿Οχρίδος, ἰσαπόστολος, ἐκ τῶν Φωτιστῶν τῶν Σλάβων (916) 27/7, 22/11, (σύναξις) 17/7).
Κλήμης ᾿Επίσκοπος Ρώμης ἱερομάρτυς (101) 24/11, 25/11 (Ρωσ.).
Κλήμης Κουῒ Κὶν ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
Κλήμης, Λουκᾶς καὶ Ναθαναὴλ ἀπόστολοι 22/4.
Κλήμης μάρτυς 23/2.
Κλήμης μάρτυς Νόβγκοροντ (1389) 4/5.
Κλήμης ὑμνογράφος ἡγούμενος Στουδίου 30/4.
Κλῆρος μάρτυς ᾿Αντιοχεὺς 7/1.
Κλῆτος μάρτυς Πάπας Ρώμης (304) (Ρμ) 26/4.
Κλοδοάλδος ἢ Κλοὺ (Cloud) ἡγούμενος Νοζὰρ Σηκουάνα (Παρισίων) (560) 7/9.
Κλοτίλδη Βασίλισσα τῆς Γαλλίας (545) 3/6.
Κοδράτος, ᾿Ακάκιος καὶ Στρατόνικος ἐν Συρίᾳ (273) 4/3.
Κοδρᾶτος ἀκόλουθος αὐτοκρατείρας ᾿Αλεξάνδρας συζ. Διοκλητιανοῦ μάρτυς 21/4.
Κοδρᾶτος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (130) 21/9.
Κοδρᾶτος μάρτυς 22/5.
Κοδρᾶτος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 21/4.
Κοδρᾶτος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Σατουρνῖνος καὶ Ρουμῖνος (3ος αἰών) 10/3.
Κοδρᾶτος μάρτυς ἐπὶ Διοκλητιανοῦ μαρτυρήσας 26/3.
Κοδρᾶτος μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 7/5.
Κοδρᾶτος μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Κόλας μοναχός καὶ Τρύφων ἐν Πετσέγκᾳ (1583) 1/2.
Κόλμαν ᾿Επίσκοπος Λιντισφαίηρν (676) 18/2.
Κόλμαν ᾿Επίσκοπος Ντρόμορ ᾿Ιρλανδίας (6ος αἰών) 7/6.
Κόλμαν ὁ ἐν Γκλένταλαφ (Ημεξδαμουηθ) ᾿Ιρλανδίας (659) 12/12.
Κολόμβη (Περιστερά) ῾Ισπανίς, μάρτυς ἐν Σὰνς Γαλλίας (273) 31/12.
Κολομπὰν ὁ ᾿Ιρλανδός, ἡγούμενος τοῦ Λυξέϊγ (Luxeuil) Γαλλίας (615) 21/11, (σὲ ἄλλους 23/11).
Κολούμπα τῆς ᾿Ιόνα (ἢ Κολουμκάϊλ) φωτιστὴς τῆς Σκωτίας (597) 9/6.
Κομάσιος μάρτυς 28/11.
Κόμγκαλ κτίτωρ καὶ ἡγούμενος Μπαγκόρ, ᾿Ιρλανδός (601) 10/5, 11/5.
Κομνήτη συμβία Βαβύλου ἡ ἐν Λευκωσίᾳ (7ος αἰών) 22/2.
Κόμοδος ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμῃ (269) 30/1.
Κονῖτος ὁ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ μάρτυς (249) 8/2.
Κονκορδία μάρτυς Ρώμης 13/8.
Κονκόρδιος τοῦ Σπολέτο (2ος αἰών) 4/6.
Κόνλετς ἐρημίτης καὶ ᾿Επίσκοπος τοῦ Κιλντὰρ (520) 10/5.
Κόνων ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχός, μάρτυς καὶ ὁμολογητής ἐπὶ Λατίνων (1231) 19/5.
Κόνων ᾿Επίσκοπος καὶ κτίτωρ Μονῆς νήσου Μάν (Isle of Man) (648) 26/1.
Κόνων ᾿Ισαυρίας μάρτυς (2ος αἰών) 5/3.
Κόνων καὶ υἱὸς αὐτοῦ Κόνων μοναχοὶ μάρτυρες ἐν ᾿Ικονίῳ (270-275) 6/3.
Κόνων μάρτυς 25/10.
Κόνων μοναχὸς ἐν Παλαιστίνῃ (555) 19/2.
Κόνων ὁ κηπουρὸς μάρτυς ὁ ἐν Παμφυλίᾳ (251) 5/3.
Κόνων Ρώμης μάρτυς 5/6.
Κόνων τοῦ Νέζο Σικελίας (1236) 28/3.
Κόπρις ἀσκητὴς ὁ ἐν Αἰγύπτῳ μάρτυς (4ος αἰών) 9/7.
Κόπρις μάρτυς 17/12.
Κόπρις καὶ ᾿Αβραὰμ μοναχοὶ ἐν Πετσέγκᾳ (15ος αἰών) 4/2.
Κόπρις μοναχὸς ὁ ἐν Παλαιστίνῃ (530) 24/9.
Κοραλία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Κορίλα 4/7.
Κορνήλιος καὶ Βασσιανὸς μοναχοὶ ἐν Πσκὼφ καὶ Μουρόμ (1570) 20/2.
Κορνήλιος μάρτυς ὁ Κεντυρίων καὶ σὺν αὐτῷ 13/9.
Κορνήλιος ἡγούμενος ἐν Παλεοστρόβ (῾Ολονιέτς) (1420) 19/5, 21/8.
Κορνήλιος μονῆς Κριπέτς (Πσκὸφ) (1903) 28/12.
Κορνήλιος ὁ ἐν Κόμελ (Βολόγκντα) (1537) 19/5.
Κορνήλιος ὁ ἐν Παντάν-῾Ολονιέτς, μαθητὴς ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβίρ (16ος αἰών) 13/9.
Κορνήλιος ὁ Περεγιασλάβ (1693) 22/7.
Κορνοῦτος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος ᾿Ικονίου (3ος αἰών) 12/9.
Κορωνᾶτος μάρτυς 13/8.
Κορωνᾶτος μάρτυς ἐν Βιθυνίᾳ (250) 17/8.
Κοσμᾶς Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1081) 2/1.
Κοσμᾶς ἐν Βερχοτούριγιε διὰ Χριστὸν σαλὸς (1680) 5/6.
Κοσμᾶς ᾿Επίσκοπος Χαλκηδόνος (815-820) 18/4.
Κοσμᾶς ἐρημίτης ὁ ἐν Κρήτῃ ἀσκήσας 2/9.
Κοσμᾶς ἡγούμενος Γιαχρόμσκ (1494) 14/10, 18/2.
Κοσμᾶς ἱερομάρτυς ἐν Μράβαλτμα Γεωργίας (1630) 18/7.
Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς ἐκ τῶν ᾿Αναργύρων (3ος αἰὼν 278 ἢ 303) 1/7, 1/11, 17/10.
Κοσμᾶς μάρτυς 31/10.
Κοσμᾶς μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ 17/10.
Κοσμᾶς μάρτυς ὁ ἐν Βιθυνίᾳ 5/10.
Κοσμᾶς μοναχὸς Ζωγράφος ἐν ῎Αθῳ (1281) 23/2.
Κοσμᾶς μοναχὸς, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ 1282) 10/10.
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἰσαπόστολος- ἱερομάρτυς-᾿Εθνομάρτυς (1779) 24/8.
Κοσμᾶς ὁ Ζωγράφος μοναχός (1323) 22/9.
Κοσμᾶς ὁ πρῶτος Βατοπεδινός (1276) 5/12.
Κοσμᾶς ὁ ὑμνογράφος ᾿Επίσκοπος Μαϊουμᾶ (787) 12/10.
Κοσμᾶς ὁ Χρυσοστόματος (τοπικὸς Κύπριος ὅσιος. Τυπικὸν Κυπριακῆς Μονῆς Χρυσοστόμου καὶ ᾿Εθνικὴ Βιβλιοθήκη Παρισίων 402 Γοισμιξ Φ.101). 19/1.
Κοσμᾶς Παλαιστίνης ὁ εὐνοῦχος καὶ ἐρημίτης (6ος αἰών) 3/8.
Κοσμᾶς τοῦ Βερχότσκ (1704) 1/11.
Κοσμᾶς τοῦ Κοσὶνκ Πσκόφ (13ος αἰών) 29/7.
Κοσμᾶς τοῦ Μαϊουμᾶ 14/10.
Κουάρτος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 10/11.
Κουάρτος ᾿Επίσκοπος Βηρυττοῦ (ἐκ τῶν Ο΄) 9/1.
Κουεντῖνος μάρτυς ὁ ἐν Ρώμῃ (3ος-4ος αἰών) 31/10.
Κουεντῖνος ἢ Κυϊγκτῖνος ἢ Καντὲν μάρτυς ὁ ἐν Γαλλίᾳ (πιθανῶς ῞Ελλην) 31/10.
Κουϊντιανὸς ᾿Επίσκοπος Κλερμὸν Γαλλίας (525) 13/11.
Κουϊντιανὸς ᾿Επίσκοπος Σελευκείας 15/11.
Κουϊντιλιανὸς καὶ Καπιτωλῖνος οἱ ἐν Νικομηδείᾳ 8/3.
Κουϊντιλιανὸς μάρτυς 13/4.
Κουϊντιλιανὸς μάρτυς ἐν Δορυστόλῳ Βουλγαρίας 2/8.
Κουϊντιλιανὸς μάρτυς ἐν Δορυστόλῳ (3ος αἰών) 28/4.
Κουΐντος μάρτυς ὁ ἐν Φρυγίᾳ (283) 6/7.
Κουΐντος ὁ θαυματουργὸς καὶ ὁμολογητὴς ἐν Φρυγίᾳ 2/3.
Κουϊρῖνος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ (4ος-5ος αἰών) 4/7.
Κούκσα καὶ Νίκων ἱερομάρτυρες (1114) 27/8.
Κούκσα μεγαλόσχημος ὁ ἐν ᾿Οδησσῷ (Βέλιχκο) (1964) 16/9, 11/12.
Κούμπι (Γυβι) ἡγούμενος ἐν Οὐαλλίᾳ (547) 7/11.
Κουνέρα τοῦ Ρήνου. Παρθενομάρτυς ἡ ἐν Κολωνίᾳ τῆς Γερμανίας μαρτυρήσασα (451) 12/6.
Κούσκας ἱερομάρτυς (1114) 27/8.
Κουτόνιος μάρτυς ὁ ἐν Ρώμῃ (301) 6/7.
Κουφίας (3ος αἰών) 11/8.
Κρεφέτος ἡγούμενος Μονῆς Πλάκας Σικελίας (1116) 7/8.
Κρησκεντία, Βίτος ἢ Γκὺ (Guy) καὶ Μόδεστος μάρτυρες ἐν Λυκαονίᾳ (303) 15/6, 16/5.
Κρησκεντιανός μάρτυς (304-310) 7/6.
Κρήσκης ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 30/7.
Κρήσκης καὶ ἄλλοι μάρτυρες (287) 12/12.
Κρήσκης μάρτυς (476) 13/4.
Κρήσκης μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Κρήσκης μάρτυς ἐν Ρώμῃ (326) 28/5.
Κρήσκης μάρτυς ὁ ἐν Μύροις 15/4.
Κρητικὸς ἀνώνυμος νεομάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ Αἰγύπτου (1811) 30/7, 31/7.
Κρισπίνα μάρτυς (304) 5/12.
Κρίσπος, ᾿Ιοῦστος, Τίτιος καὶ Χλόη, συνεργάται τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου (ἑορτάζονται τῇ 1ῃ Κυριακῇ μετὰ τὴν 13η Φεβρουαρίου, ἐν Κορίνθῳ). Κατ᾿ ἄλλους ὅμως τῇ Κυριακῇ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως).
Κρόναν ἡγούμενος Ρόσκεα ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (7ος αἰών) 28/4.
Κρονίδης (῾Ιερονίδης) μάρτυς ἐκ τῶν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (237) 11/9, 13/9.
Κρονίων ὁ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ μάρτυς 30/10.
Κυϊγκτῖνος ἢ Κουεντῖνος ἢ Καντὲν μάρτυς ὁ ἐν Γαλλίᾳ (πιθανῶς ῞Ελλην) 31/10.
Κύμπι ἐρημίτης 1/2.
Κυνεγόνδη αὐτοκράτειρα Γερμανίας (1040) 3/3.
Κυπριανὸς ἐκ τῶν ἐν Νικομηδείᾳ μαρτύρων (303) 17/8.
Κυπριανὸς ἐν Σουζντὰλ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1622) 22/7.
Κυπριανὸς ᾿Επίσκοπος Καρθαγένης, ἱερομάρτυς (258), 13/9.
Κυπριανὸς ἡγούμενος ἐν Οὐστιούνγκ (Βολόγκντᾳ) (1276) 29/9.
Κυπριανὸς ἱερομάρτυς (304) 2/10.
Κυπριανὸς μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Κυπριανὸς μάρτυς ὁ ἐν Σικελίᾳ (3ος αἰών) 10/5.
Κυπριανὸς Μητροπολίτης Μόσχας ἢ Κιέβου καὶ πασῶν τῶν Ρωσσιῶν (1406) 16/9, (1479) 27/8 ἀνακομιδή, 27/5.
Κυπριανός μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Κυπριανὸς ὁ ἐν Σουζντὰλ ὁ ἐν Χριστῷ σαλός (1622) 2/10.
Κυπριανὸς ὁ νέος νεομάρτυς ὁ Κουτλουμουσιανὸς, ἐν ῎Αθῳ (1679) 5/7.
Κυπριανὸς τοῦ Δηγίου (᾿Ιταλία) (10ος) 20/11.
Κυπριανὸς τοῦ Σορόζιεφ ἢ Σοροζένσκ Καρελίας πρώην ληστοῦ (16ος αἰών) 26/8, 2/11.
Κυπρίλλα ἢ Κυρίλλα ἡ χήρα μάρτυς ἐν Κυρήνῃ Λιβύης, 4/7.
Κύπρος ἐν ᾿Οστίᾳ-Ρώμης (269) 30/1.
Κύρα ἡ Περσὶς παρθενομάρτυς ἐν Συρίᾳ (558) 24/8.
Κύρα, Μαράνα, καὶ Δομνίκη μονάζουσαι ἐν Συρίᾳ (450) 28/2.
Κυράνα παρθενομάρτυς ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ (1751) 28/2.
Κυρία ἢ Κυριαίνη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Κυρία παρθενομάρτυς ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης 6/6.
Κυριαίνη ἢ Κυρία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Κυριακὴ ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Κυριακή μάρτυς (66) 26/2.
Κυριακὴ μάρτυς 19/5.
Κυριακὴ μάρτυς 2/11.
Κυριακὴ μάρτυς ἡ ἐν Νικομηδείᾳ (4ος αἰών) 7/7.
Κυριακὸς ἀναχωρητὴς ὁ ἐκ Κορίνθου ἐν Παλαιστίνῃ (556) 29/9.
Κυριακὸς διάκονος μάρτυς (304-310) 7/6.
Κυριακὸς ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης μάρτυς (304-310) 7/6.
Κυριακὸς ἐν Καργκοπόλ (Βολόγκντα) μοναχὸς (1462) 28/4.
Κυριακὸς ᾿Επίσκοπος ἐν ᾿Οστίᾳ (Ρώμῃ) (269) 30/1.
Κυριακὸς ᾿Επίσκοπος ῾Ιεροσολύμων 14/4.
Κυριακὸς ᾿Επίσκοπος ῾Ιεροσολύμων, μάρτυς (363) 28/10.
Κυριακὸς μάρτυς ἐν ᾿Ατταλείᾳ υἱὸς τῶν ῾Εσπερίου καὶ Ζωῆς (2ος αἰών) 2/5.
Κυριακὸς μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (3ος αἰών) 24/6.
Κυριακὸς μάρτυς ἐν Πέργῃ Παμφυλίας (3ος αἰών) 1/8.
Κυριακὸς μοναχὸς ἁγίου Σάββα μάρτυς 30/1.
Κυριακὸς ὁ δημότης 6/9.
Κυριακὸς ὁ ἐν Μπισερισάνι Μολδαβίας (1660) 31/12.
Κυριακὸς ὁ Καλαβρὸς (11ος) 19/9.
Κυριακὸς παιδομάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
Κυριακὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1390) 27/10.
Κυριακὸς τοῦ Εὐρύχου μοναχὸς 24/5.
Κυριάνη μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (305) 1/11.
Κυρίλλα ἢ Κυπρίλλα ἡ χήρα μάρτυς ἐν Κυρήνῃ Λιβύης 5/7.
Κύριλλος ᾿Αλφάνωφ ἐν Νόβγκοροντ (1389) 4/5, 17/6.
Κύριλλος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αλεξανδρείας (444) 9/6.
Κύριλλος ᾿Αρχιεπίσκοπος ῾Ιεροσολύμων (386) 18/3.
Κύριλλος διάκονος μάρτυς ἐν ῾Ηλιουπόλει 29/3.
Κύριλλος ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχός, μάρτυς καὶ ὁμολογητής ἐπὶ Λατίνων (1231) 19/5.
Κύριλλος ᾿Επίσκοπος Γορτύνης 14/6.
Κύριλλος ᾿Επίσκοπος Τουρώφ (1183) 28/4.
Κύριλλος ἡγούμενος Τσέλμα-Χίλλ (Chelma Hill) (1378) 8/12.
Κύριλλος ῾Ιεράρχης Κρήτης. Σύναξις 25/8.
Κύριλλος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Γόρτυνος Κρήτης (3ος-4ος αἰών) 9/7.
Κύριλλος ἱερομόναχος (Παπαδόπουλος) ἐν Πάρῳ 1833) 11/7.
Κύριλλος ἰσαπόστολος φωτιστὴς τῶν Σλάβων (869) 14/2, 17/7 σύναξις.
Κύριλλος καὶ Μεθόδιος ᾿Ισαπόστολοι, φωτισταὶ τῶν Σλάβων (885) (889) 11/5.
Κύριλλος μάρτυς 29/10.
Κύριλλος μεγαλόσχημος, πατὴρ ῾Αγίου Σεργίου Ραδονεζίας (1337) 18/1.
Κύριλλος Μητροπολίτης Καζὰν νεοϊερομάρτυς (1937) 26/1.
Κύριλλος μοναχὸς 2/12.
Κύριλλος μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Κύριλλος νεομάρτυς τοῦ Χιλανδαρινοῦ ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ (1566) 6/7.
Κύριλλος ὁ ἐν ᾿Αστραχὰν Ρωσσίας (1576) 18/3.
Κύριλλος ὁ ἐν Βάζε ἢ Βὲλσκ (Βολόγκντᾳ) (15ος αἰών) 9/6.
Κύριλλος ὁ ἐν Ρωσσίᾳ νεομάρτυς στρατιώτης (1928) 20/7.
Κύριλλος ὁ ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Κύριλλος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (373) (444) 18/1.
Κύριλλος ΣΤ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἱερομάρτυς (1821) προστάτης Πυθίου 18/4.
Κύριλλος τῆς Μονῆς τῶν Λευκῶν Λιμνῶν (Μπιελοζέρσκ) (1427) 9/6, 10/9.
Κύριλλος τῆς Νέας Λίμνης μοναχὸς (Νόβγκοροντ) (1532) 4/2.
Κύριλλος τοῦ Νόβογιερσκ (Νέα Λίμνη) Βολόγκντα. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) 1649) 7/11, (μνήμη 4/2).
Κυρῖνος μάρτυς (269) 6/7.
Κύριος ἢ Κυρίων ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Κυρίων Β΄ Καθολικὸς Γεωργίας, ῾Ιερομάρτυς (1918) 27/6.
Κυρίων ἢ Καρίων ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 5/12.
Κυρίων ἢ Κύριος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Κῦρος 9/6.
Κῦρος ᾿Αλεξανδρείας (6ος αἰών) 12/3.
Κῦρος καὶ ᾿Ιωάννης, ἀνακομιδὴ λειψάνων (412) 28/6, 31/1.
Κῦρος καὶ Μαρκιανὸς ἐν Συρίᾳ μοναχοί (388) 18/1.
Κῦρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (714) 8/1.
Κωνσταντῖνος ᾿Αρχιεπίσκοπος Χαρκὼφ Οὐκρανίας (1937) 27/10.
Κωνσταντῖνος Γκολούμπεθ ἱερομάρτυς καὶ σὺν αὐτῷ (1918) 20/9.
Κωνσταντῖνος Γ΄ ὁ Νέος, αὐτοκράτωρ 3/9.
Κωνσταντῖνος ῎Ιβηρ πρίγκηψ τῆς Γεωργίας, μάρτυς (842) 10/11.
Κωνσταντῖνος καὶ Βασίλειος πρίγκηπες τοῦ Γιαροσλὰβ, ἀνεύρεσις λειψάνων (1314) 3/7 καὶ 8/6 (ἀνακομιδή).
Κωνσταντῖνος καὶ Δαβὶδ υἱοὶ Γιαροσλάβ (1300 καὶ 1321) 5/3.
Κωνσταντῖνος καὶ ῾Ελένη (327) (337) 21/5.
Κωνσταντῖνος Μητροπολίτης Κιέβου (1159) 5/6.
Κωνσταντῖνος μοναχὸς τῶν Συνάδων, ὁ ἐξ ᾿Ιουδαίων (8ος αἰών) 26/12.
Κωνσταντῖνος μάρτυς ἐν Βλαχίᾳ (Ρουμανίας) υἱὸς μάρτυρος βασι- λέως Βλαχίας Κωνσταντίνου (1714) 16/8.
Κωνσταντῖνος Μπρανκοβεάνου μάρτυς βασιλεὺς Βλαχίας (Ρουμανίας) μετὰ τῶν τεσσάρων τέκνων αὐτοῦ (1714) 16/8.
Κωνσταντῖνος νεοϊερομάρτυς (Γκολοῦμπεφ) (1918) 5/4, 2/10.
Κωνσταντῖνος νεοϊερομάρτυς ὁ Ρῶσσος (1743) 26/12.
Κωνσταντῖνος νεομάρτυς ὁ ἐξ ᾿Αγαρηνῶν (῎Αθως) (1819) 2/6.
Κωνσταντῖνος μάρτυς, βασιλεὺς Γεωργίας (740) 2/10.
Κωνσταντῖνος ὁ ἐν Μουρώμ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ Μιχαὴλ καὶ Θεόδωρος (12ος αἰών) 21/5.
Κωνσταντῖνος ὁ ἐν Σκωτίᾳ βασιλεὺς καὶ κατόπιν μοναχὸς 9/5.
Κωνσταντῖνος ὁ ἐξ ᾿Αλαμάνας ἐν Κύπρῳ 1/7.
Κωνσταντῖνος ὁ ῾Υδραῖος νεομάρτυς (1800) 14/11.
Κωνσταντῖνος ᾿Οπριζὰν τῆς Ζιλάβας Ρουμανίας νεομάρτυς (1959) 13/7.
Κωνσταντῖνος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 29/7.
Κωνσταντῖνος τοῦ Κοσίνκ (Πσκόφ) (13ος αἰών) 29/7.
Κωνσταντῖνος τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἑπτὰ παίδων (250) 4/8.
Κωνσταντῖνος υἱὸς Θεοδώρου, πρίγκηπος Σμολένσκ (1299) 19/9.
Κωνστάντιος καὶ ἄλλοι μάρτυρες (287) 12/12.
Κωνστάντιος καὶ Καλονή, γονεῖς τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου ᾿Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, ὡς καὶ οἱ κατὰ σάρκαν ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ῞Αγιοι Θεοδόσιος, Μακάριος, ᾿Επίχαρης καὶ Θεοδότη. Τῇ Πρώτῃ Κυριακῇ μετὰ τὴν 14/11 ἑκάστου ἔτους.